logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Ciele STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

1/ Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov.

   Vytvoríme nový obraz Slovenska.

Silné Slovensko znamená silnú a prosperujúcu ekonomiku, ktorá zabezpečí primeranú životnú úroveň občanov, že všetky orgány štátnej a verejnej správy fungujú, je zabezpečená vymožiteľnosť práva a že má silné vonkajšie a vnútorné bezpečnostné štruktúry pre obranu a ochranu republiky ako aj jej občanov. Silné Slovensko znamená aj dôstojné postavenie v rámci EÚ.

Moderné Slovensko potrebuje popri tradičných slovenských hodnotách vytvoriť aj nový nation branding, ktorý predstaví Slovensko ako modernú, rozvinutú krajinu s dobrými odborníkmi, vedcami, špecialistami IT a predstaví nás ako národ, ktorý si ctí prírodu a uznáva jej hodnoty.

2/ Veľa vyrobiť – veľa rozdať ľuďom.

Diverzifikovať hospodárstvo, nespoliehať sa len na automobilový priemysel ( rozvoj lesného hospodárstva, drevárstva, strojárskeho priemyslu, chemického priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a potom priemyslu, cestovného ruchu atď.), zabrániť daňovým únikom, zredukovať energetickú závislosť a diverzifikovať energetické zdroje ( pokračovať v národnom jadrovom programe a využívať obnoviteľné zdroje energie, za účelom šetrenia energie zracionalizovať spotrebu ).

3/ Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zabezpečiť plnú zamestnanosť a vyššie zárobky.

Administratívne zjednodušenie zakladania a prevádzky firiem. Úzka spolupráca úradov práce s podnikateľmi a možnosť zjednodušene ale pod prísnou kontrolou a podľa jasných pravidiel využívať všetky druhy podpory pre firmy ( od administratívnej pomoci, daňovej úľavy, úľavy v odvodoch, až po priamu finančnú pomoc ), zrovnoprávniť zahraničných a domácich podnikateľov, v niektorých prípadoch zvýhodniť domácich. Vytvoriť jasné pravidlá podpory pre investorov aj stredných a malých. Pravidelne monitorovať a analyzovať vývoj pracovného trhu a zamestnanosti. Zanalyzovať a skontrolovať použitie prostriedkov z eurofondov určených pre zamestnanosť. V budúcnosti tieto peniaze nepoužívať na rôzne reklamy, školenia a iné nerentabilné aktivity, ale peniaze dostať priamo k podnikateľom, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta a udržujú zamestnanosť. Priamu podporu podnikateľom podmieniť popri iných povinnostiach aj zvýšením platov zamestnancov.

4/ Dôsledne a účelne využiť všetky dostupné eurofondy pre vedu, zdravotníctvo, hospodárstvo a pre celkový rozvoj SR. Zabezpečiť čerpanie eurofondov v súlade s pravidlami a vyčerpať všetky finančné zdroje z EÚ, aby SR nemusela nevyčerpané zdroje vracať späť.

5/ Vytvorená silná a bohatšia stredná vrstva bude garantom: dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, obnovy pamiatok, športu a všetkého rozvoja.

Pri dosiahnutí vyššej, až plnej zamestnanosti, vyšších zárobkov, aj pri nezmenenej výške daní a odvodov do jednotlivých fondov dosiahneme väčší príliv peňazí do štátnej kasy, zdravotníctva bude viac na sociálne zabezpečenie a penzie a zostane viac na školstvo, kultúru, obnovu pamiatok, športu a všetkého rozvoja. Pri zvýšenej zamestnanosti a vyšších zárobkoch sa rozšíri stredná vrstva, bude bohatšia, ľudia viac zarobia, budú viac míňať, čím sa zvýši spotreba a následne potreba, čím sa naštartuje normálny ekonomický kruh, ktorý zabezpečí lepšiu životnú úroveň. Vytvorením väčšej a bohatšej strednej vrstvy sa stane bohatší aj štát.

6/ Aktívne využiť v pracovnom procese mladých “starých“ medzi 55-70 rokov.

V dnešnej dobe je skoro nemysliteľné aby sa človek medzi 55-70 rokov zamestnal. Väčšinou sú to ľudia s bohatými pracovnými a životnými skúsenosťami, ktorí môžu byť prospešní pre spoločnosť, v prípade ak sa spoločnosť k nim postaví s aktívnym záujmom udržať alebo dostať ich do pracovného procesu.

7/ Slovensko bez architektonických bariér.

Postupne je potrebné dosiahnuť v stavebníctve v jednotlivých prevádzkach ( od administratívy cez obchodné a dopravné prevádzky) aby telesne postihnutí mali vytvorené vhodné podmienky pre svoj pohyb.

8/ Slovensko bez komunikačných bariér.

Na Slovensku máme jazykový zákon, tlačový zákon, zákon o médiách, o vysielaní a prenose správ, zákon o prístupe k informáciám atď... Napriek tomu si myslíme že na Slovensku stále existuje cenzúra, existujú bariéry pre bežných občanov riešiť svoje problémy. Hlavne že máme ombudsmanov už aj pre listové zásielky, bankové prevody a pomaly ombudsman pre vodné zrážky a vzduch.

9/ Slovensko bez psychologických bariér.

Na Slovensku podľa ústavy majú rovnaké práva všetci občania bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženstvo atď... V spoločnosti stále nie je doriešený vzťah väčšiny k inej sexuálnej orientácii, k niektorým náboženstvám, zvykom a tradíciám.

10/ Slovensko bez sociálnych bariér. Cielená sociálna podpora, nie plošné sociálne balíčky. Väčšia starostlivosť o invalidov a bezvládnych.

Prvou podmienkou na likvidáciu sociálnej bariéry je aby sa nám podarilo dosiahnuť čo najvyššiu, až plnú zamestnanosť tých ľudí, ktorí chcú a sú schopní pracovať. V každom štáte existuje skupina, ktorá z rôznych príčin nie je schopná sa o seba postarať a tu musí prebrať úlohu štát- cielená sociálna podpora. Sociálne balíčky ( zadarmo vlaky, tábory, rekreácie atď... ) ak môžu využívať plošne aj keď isté skupiny ľudí ( dôchodcovia, študenti ), nie všetci z tejto skupiny sú na pomoc odkázaní a tým náklady na takéto balíčky stúpajú a nedostávajú zdroje na iné potrebné cielené aktivity v sociálnej sfére ( nie sú peniaze na dýchacie prístroje, zdravotnícke potreby, atď.. pre tých, pre ktorých sú životnou potrebou ). Starostlivosť o invalidov a bezvládnych je potrebné zanalyzovať a pripraviť nový program podpory, ktorý bude prehľadný, férový ku všetkým poberateľom, ako i poskytovateľom bez ohľadu na štátnu alebo súkromnú sféru.

11/ Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite. Zabezpečíme bezpečnosť občanov.

V 21. storočí by sa nemalo stať, aby ľudia umierali od hladu. Žiaľ, stáva sa to aj na Slovensku. Štát, ktorý sa nevie postarať o svojich ľudí je slabý štát, a slabý štát je horší ako totalitárny štát. Recept na liečbu: dosiahnuť plnú zamestnanosť, vyššie platy, väčšie platy do štátnej kasy. Je potrebne urobiť na Slovensku sociálnu mapu a pravidelne ju analyzovať a doplňovať. Odstránením korupcie a rozkrádania verejných peňazí je ochudobňovaný štát a následne jeho občania ( daňové úniky, DPH podvody, predražené tendre, neprimerané odmeny a odstupné ). Zabrániť kradnutiu, kriminalite a zabezpečiť bezpečnosť občanov sa dá dvomi spôsobmi : odstránením chudoby a zvýšením životnej úrovne obyvateľov a na druhej strane zvýšením úrovne a možno aj počtu zložiek starajúcich sa o bezpečnosť a pohodlie občanov, ako i preventívnymi a represívnymi opatreniami.

12/ Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.

Väčšina politikov sľubuje dobrý život pre naše deti a budúce generácie. My vychádzame z názoru, že chceme aby sa ľudia mali dobre dnes, lebo keď ľudia budú bohatší dnes, budú bohatšie aj ich deti aj vnuci. Ak budú chudobní dnes, myslíme si , že budú chudobné aj ostatné generácie. Toto heslo je heslom STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA a aj týmto sa líšime od názorov mnohých iných strán.

Rešpektujeme Svätopluka, Štúra, Štefánika, ale skláňame sa pred každým jedným občanom dneška, chceme lepší život pre tých, ktorí sú okolo nás v tejto dobre, naše rodiny, naši priatelia, všetci spoluobčania. Citlivo chceme sledovať ich radosti, ale aj starosti a chceme zabezpečiť, aby tí čo prídu po nás, spomínali našu generáciu len v dobrom.

13/ Vyššie zdanenie bánk, koncernom zabrániť podvodný vývoz kapitálu, bojovať proti daňovým rajom.

45% všetkého zisku vo svete končí v bankách. 90% ľudí na zemeguli robí na 10% bohatých. Vyššie zdanenie bánk a vyššia kontrola finančných tokov a transakcií zabezpečí viac peňazí do štátnej kasy, ako i zabránení podvodnému vývozu kapitálu zahraničnými koncernami, čím zostanú peniaze na Slovensku, ktoré môžu byť použité na reinvestície alebo iné účelné zhodnotenie. Koncerny pod rúškom rôznych školení, manipuláciou s akciami a nejasnými prevodmi medzi materskou a dcérskymi firmami, dostávali peniaze z pod finančnej a daňovej kontroly. Ukladanie peňazí a obchodovanie cez daňové raje pokladať za nelegálne. Vytvorenie potrebnej legislatívy na zakázanie daňových rajov nie je jednoduché a na tejto aktivite by sa mali podieľať aj medzinárodné inštitúcie, tak finančné ako i politické ( svetová banka, európska banka, WTO, OSN, EU, a ostatné kontinentálne združenia, veľmoci atď....).

14/ Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme aj elektronické hlasovanie vo voľbách. Heslo “Volte SMS cez sms“.

Jedny voľby alebo referendum stoja daňových poplatníkov od 7-15 miliónov euro. Zmeneným kompetenčným zákonom, zákonom o štátnej a verejnej správe docieliť, aby bolo možné počet volieb zredukovať a takisto popri fyzickom hlasovaní zaviesť aj elektronické hlasovanie. Sme presvedčení, že elektronickými voľbami by sa zvýšil počet zúčastnených na voľbách, čím by aj výsledok volieb mal väčšiu výpovednú hodnotu. Ak dnes niekto na Slovensku hlása, že nie je možné vybudovať bezpečný systém elektronického hlasovania, tak je buď spiatočník alebo tieto tvrdenia hlása zo strachu, a bojí sa pravdy.

15/ Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.

Aby sa občan mohol vyjadriť k vážnym otázkam v štáte, zavedieme rýchlu, efektívnu a lacnú metódu elektronického referenda cez internet a sms správy. Výsledok tohto referenda bude mať pre vládu, parlament a prezidenta indikatívny charakter o vôle a názore občanov na danú problematiku. Elektronickým referendom sa odbúrajú výdavky na nezmyselné referendá osobným hlasovaním, vnesie sa viac objektivity do verejného života a zníži sa na najmenšiu mieru zasahovanie politikov a korupčníkov do chodu štátu. Konečne by občan rozhodoval o vážnych otázkach a o svojom živote.

16/ Zrušiť zákon o financovaní politických strán štátom.

Štát a daňoví poplatníci by sa nemali podieľať na financovaní politických strán. Pri dnešnom systéme financovania kde niektoré politické strany dostanú milióny od štátu sú ekonomicky zvýhodnený oproti tým stranám ktoré platia celú svoju činnosť a kampane zo svojich peňazí. Týmto systémom sa názorovo konzervuje celá spoločnosť, že táto veľká ekonomická diskrepancia nedovolí novým, ekonomicky menej saturovaným stranám prezentovať svoje programy eventuálne dostať sa do parlamentu a vlády, aby mohli realizovať veľakrát pre spoločnosť potrebné zmeny. Preto zrušenie zákona o financovaní politických strán pokladáme za veľmi dôležité.

17/ Zredukujeme počet poslancov v parlamente.

V poslednom čase politici hlavne v snahe vylepšovať si svoje preferencie a image hlásajú zníženie počtu poslancov v NRSR. Ani od jedného z týchto politikov sme však nepočuli odborné zdôvodnenie a ako by mala vyzerať nová NR a jej funkcie. Každému, kto bližšie pozná fungovanie tejto inštitúcie a prácu poslancov vie, že dnes intenzívne nepracuje viac ako 30% poslancov. Mnohí sú len živí politickí roboti na stláčanie hlasovacích tlačítok. Súhlasím, táto funkcia sa dá dnes zariadiť bez nich a lacnejšie. Keď ale zoberieme do úvahy, že na jedného poslanca pripadá 36 000 obyvateľov a keď pripustíme, že aktívne pracuje až približne 50% poslancov, tak by stačilo , aby NR mala 75 poslancov. Pri tomto počte poslancov by pripadalo na jedného poslanca 72 000 obyvateľov. Ak by bol ideálny stav a poslanec by si vzorne plnil svoje povinnosti, tak potom tento počet obyvateľov by mohol byť príliš vysoký, aby bol pravidelný kontakt medzi poslancom a občanmi. Na druhej strane však nikto nespomína, že na Slovensku už prebehla decentralizácia a máme regionálnych poslancov ako aj obce a mestá majú svojich zástupcov občanov. Keby sa zefektívnila spolupráca poslancov na úrovni parlament, región a obce, mohlo by dôjsť k redukcii počtu poslancov na každej úrovni. Vytvorenie nového modelu riadenia štátu vyžaduje pripraviť projekt, ktorý zohľadní všetky potreby fungovania novej, normálnej občianskej spoločnosti, ktorej na prvom mieste bude občan. Len samotné výkriky politikov o redukcii poslancov nie sú riešením.

18/ Novým systémom a fúziou ministerstiev zredukujeme počet rezortov v exekutíve.

Za posledných 20 rokov od každej politickej garnitúry pred voľbami počuť ako idú zoštíhliť štátnu správu a zredukovať počet ministerstiev. Nikto ale neprišiel s komplexným organizačným návrhom zoštíhlenia, ale zároveň zefektívnenia činností z ktorých by profitoval občan. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA v rámci šetrenia verejných financií a zefektívnenia práce jednotlivých ministerstiev ako aj intersektorálneho prepojenia, ktoré je momentálne insuficientné, navrhujeme redukciu existujúcich ministerstiev s tým, že budú vytvorené pozície kabinetného ministra, pod ktorého budú spadať štátni ministri, ktorí budú mať plnú politickú, riadiacu a ekonomickú zodpovednosť. Zrušia sa funkcie štátnych tajomníkov. Vytvorili by sa nasledovné ministerstvá:

1. Ministerstvo zahraničných vecí a Európy- kabinetný minister

                                                                   - štátny minister pre Európu

2. Ministerstvo spravodlivosti- kabinetný minister

3. Ministerstvo financií- kabinetný minister

4. Ministerstvo vnútra a obrany - kabinetný minister

                                                 - štátny minister pre verejnú správu

                                                 - štátny minister pre políciu a hasičský zbor

                                                 - štátny minister armády

5. Ministerstvo školstva, kultúry a športu- kabinetný minister

                                                                - štátny minister školstva

                                                               - štátny minister kultúry a pamiatok

                                                               - štátny minister športu a mládeže

6. Ministerstvo hospodárstva a dopravy- kabinetný minister

                                                             - štátny minister pre stratégiu, rozvoj,

                                                              energetiku a podnikanie

-       štátny minister dopravy

-       štátny minister pre turistiku

7. Ministerstvo zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny- kabinetný minister

                                                                                                - štátny minister pre

                                                                                                   zdravotníctvo

                                     -štátny minister pre

                                     sociálne veci a rodinu

                                     - štátny minister práce

                                       a zamestnanosti

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia- kabinetný minister

                                                                                         - štátny minister pre  

                                                                                               poľnohospodárstvo,

                                                                                              vodné hospodárstvo

                                                                                               a lesy

                                 štátny minister životného

                                 prostredia

    

    

19/ Novelizovať zákon o verejnej správe a samospráve.

Na Slovensku chýba horizontálne aj vertikálne prepojenie štátnej a verejnej správy a samospráva je úplne odtrhnutá.

20/ Všetkými prostriedkami podporovať mladé rodiny, aby sa zvýšila demografická krivka. Viac narodených detí je garanciou hospodárskej prosperity a zábezpeky aj pre seniorov.

Táto problematika zahŕňa v sebe intersektorálne aktivity a môže byť úspešná len v prípade komplexného riešenia:

-       ekonomická stabilita v štáte, nízke DPH na všetky potraviny, stavebný materiál, služby.

-       zamestnávanie absolventov- plná zamestnanosť

-       kvalitné školstvo od jaslí, škôlky, základné školy, stredné školy aj vysoké školy, zabezpečiť bezplatnosť , kvalitných pedagógov a vhodné priestorové podmienky

-       podporovať a propagovať módny trend tehotenstva a zakladania rodiny: ekonomická asistencia štátu(MD 90% z platu, štartovné nájomné byty, výhodné pôžičky, umožniť rodičom pracovať menej, eventuálne deliť sa o zamestnanie, dočasne znížiť daňové a odvodové zaťaženie)

-       bonus pri narodení dieťaťa štátny aj miestny.

21/Aktívne vyriešiť rómsku otázku. Nechceme z rómov robiť bielych, ale chceme mať slušných, vzdelaných, zdravých a zamestnaných rómov.

22/ Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú spoločnosť pre občanov. O všetkých vážnych otázkach v štáte rozhodne občan elektronickým hlasovaním v referende cez internet a sms správy.

23/ Budeme podporovať organizačné zmeny na skvalitnenie fungovania systému EÚ. V budúcnosti, po splnení kritérií by mali byť všetky štáty nachádzajúce sa geograficky v Európe členmi EÚ, vrátane Ruska. Len silná, bohatá a dobre organizovaná EÚ môže garantovať lepší život pre svojich občanov

EU sa musí naučiť obhajovať svoje hodnoty a pozíciu v podmienkach výrazných zmien, zintenzívňuje sa boj o zdroje a trhy, ekonomická rovnováha síl vo svete sa mení. Mení sa podstata práce, prevláda obrovský dopyt po informačných technológiách a osobných zručnostiach. EU zlyhala v geopolitickej stratégii, zlyhala v obrane vlastného Schengenského priestoru, ak chce obstáť, musí byť akčnejšia, zvýšiť prítomnosť v celosvetovom priestore, musí mať pripravené obranné, zahranično-politické a ekonomické nástroje na sebarealizáciu. Musí dôjsť k organizačnej zmene inštitúcií EU a ich vzájomného prepojenia.

24/ Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Farmar je istejší ....

Farmár sa cíti istejší, keď obrába vlastnú pôdu

Poľnohospodárstvo, ktoré si ľudia dlho nevšímali, začína na seba sústreďovať pozornosť, a to nielen kvôli klesajúcemu zastúpeniu domácich potravín na pultoch. Čoraz častejšie sa objavujú ponuky na kúpu pôdy, ba aj celých družstiev. Prečo odrazu toľký záujem? "Pretože výroba a predaj potravín sa na celom svete stáva lukratívnou záležitosťou bez ohľadu na riziká plynúce z výkyvov počasia a burzových špekulácií,“ hovorí Jaromír Matoušek, šéf agrobiznisu v UniCredit Bank Slovakia, rešpektovaný poľnohospodársky ekonóm.

Ľudia dnes špekulujú, kam vložiť peniaze. Považujete investície do pôdy za bezpečne uložené peniaze?

Áno. Viaceré nezávislé analýzy ukazujú, že pôda bude hrať v budúcnosti dôležitú úlohu pre prežitie štátov i celého ľudstva. Kto má pod kontrolou pôdu, má pod kontrolou aj celý potravinový biznis. Všetci potrebujeme k svojej existencii potraviny, preto sa pôda stala priesečníkom záujmov malých i veľkých farmárov, vlastníkov i užívateľov pôdy, veľkých korporácií aj štátov. Dobre obhospodarovaná pôda je zárukou trvalo udržateľného života. Nečudo, že sa na ňu sústreďuje pozornosť kapitálu aj politiky. Aj na Slovensku.

Ak rastie apetít po pôde, je väčšia chuť predávať či nakupovať pozemky?

V súčasnosti prevažuje túžba pôdu viac nakupovať než predávať. Čím väčší je dopyt, tým viac rastie cena na strane potenciálnej ponuky. Nejde len o prirodzený ekonomický vzťah medzi dopytom a ponukou. Výmera polí je de facto obmedzená, ľudia si to uvedomujú, a to zvyšuje cenu pôdy. Vlastníci ju nechcú lacno predávať, ale na druhej strane, nemôžu cenu pôdy vyháňať do astronomických výšin. Zaujímavé je, že medzi cenou pôdy a jej kvalitou nie je priama úmera.

Kto dnes nakupuje pôdu? Medzi poľnohospodármi sa šíria informácie, že čoraz viac sú to cudzinci. Aké sú vaše poznatky?

Záujem o pôdu majú všetci. Nielen domáci poľnohospodári, ale predovšetkým slovenskí podnikatelia, ktorí zarobili peniaze v iných odvetviach a vidia ich dobré zhodnotenie v nákupe pôdy. Napokon sú tu, samozrejme, aj zahraniční investori, ktorí od konca deväťdesiatych rokov kapitálovo vstupovali do slovenských poľnohospodárskych podnikov. Sú to de iure slovenské firmy vlastnené zahraničnými spoločnosťami zo štátov Európskej únie, napríklad dánskymi, holandskými, rakúskymi či nemeckými. Tieto spoločnosti na rozdiel od cudzincov fyzických osôb, ktoré majú moratórium na nákup pôdy od vstupu Slovenska do Európskej únie ešte 1 a pol roka, mohli a môžu pôdu nakupovať.

Koľko pôdy môžu obhospodarovať poľnohospodárske podniky vlastnené zahraničným kapitálom?

Na to nedá v tejto chvíli nikto jednoznačnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Takáto štatistika, hoci by sa zišla nielen kvôli prehľadu o predaji pôdy cudzincom, sa totiž na Slovensku nevedie. Existujú len rôzne viac či menej presné odhady.

Vaša banka roky financuje poľnohospodárske podniky. Istý prehľad o nákupoch a predajoch teda musíte mať. Čo z neho vyplýva?

Predpokladáme, že firmy so zahraničnou kapitálovou účasťou môžu obhospodarovať do 40-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, pričom môžu mať nakúpené vlastnícke podiely k parcelám na ploche okolo 25-tisíc hektárov. Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 2,4 milióna hektárov to predstavuje okolo jedného až dvoch percent pôdy.

Európu už piaty rok sužuje kríza. Povzbudzuje to slovenské firmy vlastnené cudzincami k nákupom pôdy?

Zdá sa nám, že sa ich apetít po pôde významne znížil. Pred krízou stál hektár poľnohospodárskej pôdy v Dánsku 40-tisíc eur, kým na Slovensku štartoval pri tisícke eur. To, samozrejme, lákalo k nákupom pôdy. Lenže kým v Dánsku sa dajú nakúpiť ucelené bloky pozemkov, ktoré majú jednoznačných vlastníkov, na Slovensku má jeden pozemok stovky vlastníkov často s miniatúrnou výmerou a dedičsky nevysporiadanými vzťahmi. To komplikovalo a naďalej komplikuje predaj pôdy. Medzitým sa pomery zmenili. Jednak poľnohospodárska pôda na Slovensku zdražela, keď sa hektár predáva zhruba od dvoch do štyroch tisíc eur, jednak v dôsledku poklesu cien poľnohospodárskej pôdy v Dánsku tamojšie banky zmenili svoj pohľad na zábezpeky úverov prostredníctvom pôdy. Začali znižovať úverové limity a tým zúžili priestor na ďalšie nákupy. Objavujú sa však noví investori z Rakúska a informácie o možnostiach investovať do pôdy zháňali aj záujemcovia až z Číny.

To iba podporuje špekulácie okolo obchodu s pôdou.

Akokoľvek je pôda výnimočný prírodný fenomén, je to aj tovar. A ako tovar sa stáva aj predmetom rôznych špekulácií. Nemožno samozrejme vylúčiť, že o pôdu sa interesujú zahraniční investori, ale kľúčovými sú slovenskí hráči. Práve oni nakupujú pôdu s cieľom akéhokoľvek druhu investovania. Zdôrazním, že nakupujú predovšetkým vlastnícke podiely na pôdu a predpokladajú, že v ďalšom procese pôdu scelia.

O čo ide týmto podnikateľom?

Možno rozlíšiť tri podnikateľské prúdy. Niektorí majú seriózne podnikateľské projekty a chcú na pôde hospodáriť. Iní uvažujú, že po scelení pôdu predajú so ziskom alebo ako držitelia rozhodujúceho balíka vlastníckych podielov budú mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri zvyšovaní ceny nájmu za pôdy. Takéto počínanie je typické pre rentierov.

Ako na tento vývoj reagujú poľnohospodári?

Znervózňuje ich. Jedno či ide o družstvá, akciovky, eseročky alebo súkromne hospodáriacich roľníkov, všetci sa cítia ohrození. Preto sa usilujú nakúpiť časť pôdy, na ktorej hospodária. Rastie hlad po úveroch na nákup pôdy. Obchod s pôdou začali financovať banky a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo pre poľnohospodárov v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou úverovú linku Moja pôda. Trh s pôdou, akokoľvek ho komplikuje rozdrobené a nevysporiadané vlastníctvo k pozemkom, sa začína hýbať. Vec má však jeden háčik.

Aký? Pôda nie je lacná a poľnohospodárom na jej kúpu chýbajú voľné zdroje?

Presne: Voľný kapitál majú investori, ale samotným poľnohospodárskym podnikom chýbajú na nákup pôdy peniaze, preto si naň musia zobrať úver. Ide o značné sumy, ku ktorým sa možno dostať prostredníctvom dlhodobých úverov s náročným splátkovým kalendárom.

V slove náročný cítiť istú obavu. Z čoho ju máte ako človek, ktorý sa celý život pohybuje v poľnohospodárstve a bankovom sektore?

Je správne, keď sa poľnohospodári usilujú pevne usadiť na pôde, na ktorej gazdujú. Každý farmár sa cíti istejší, keď chodí po vlastnej, ako prenajatej zemi. Lenže všetci hospodári musia myslieť aj na to, ako budú financovať hospodárenie na pôde. Keď budú chcieť modernizovať svoje hospodárstva napríklad z Programu rozvoja vidieka a budú už mať požičané peniaze na nákup pôdy, nebude jednoduché získať úvery na nové stroje a splácať ich zároveň s úverom na pôdu. Preto treba byť obozretný. V tejto chvíli je to dôležitá téma pre celú agrárnu politiku.

Majú však poľnohospodári na výber?

Pokiaľ premýšľajú strategicky, musia aspoň istú ohrozenú časť pôdy v chotári, ktorý obhospodarujú, nakúpiť. Totiž ak ju nenakúpia, aj tak sa časom zvýši nájomné za pôdu a náklady farmárov tak či tak stúpnu. Situácia vo svete aj Európe ukazuje na to, že investícia do pôdy je dobrá investícia. Všetky analýzy nasvedčujú tomu, že trhy s poľnohospodár­skymi surovinami a výrobkami majú tendenciu dlhodobo rásť.

Kríza prehodnocuje vzťah k pôde a prínosom z nej. Myslíte si, že sa k hospodáreniu môžu vrátiť vlastníci pôdy, ktorí prišli o prácu vo svojich pôvodných povolaniach?

Ak má poľnohospodárstvo priniesť oživenie vidieka a poskytnúť prácu väčšiemu počtu ľudí ako v súčasnosti, malo by byť podnikateľsky viacfarebné. Ľudia si uvedomujú, že celé roky mali z prenájmu pôdy neveľký príjem. Majú dve možnosti: buď pôdu predajú, alebo začnú na nej sami hospodáriť. Nájom ich neuživí. Pre mladých ľudí to môže byť alternatíva. Ale musí to byť alternatíva efektívna a trvalo udržateľná. Nejde len o pôdu, ale aj stroje, farmy a celkový efekt z hospodárenia. Mladým treba ponúknuť komplexný program vrátane využitia fondov Európskej únie. Napriek tomu postaviť sa na vlastné nohy nebude jednoduché.

Prečo? Len preto, že ľuďom chýba základný kapitál?

Peniaze nie sú vždy ten najväčší problém. Za posledné roky klesla v spoločnosti prestíž poľnohospodárstva, čo sa medzi mládežou prejavilo poklesom záujmu o poľnohospodárske vzdelanie. Ba aj tí, čo získajú maturitu v odbore alebo vysokoškolský diplom, mieria často mimo poľnohospodárstva. Viem, o čom hovorím. Keď banka, v ktorej pracujem, chcela podporiť absolventov poľnohospodárskej univerzity smerujúcich po škole rovno na farmu, hľadali sme ich div nie ako ihlu v kope sena. V spoločnosti treba hovoriť nielen o mechanizmoch podporujúcich samotné podnikanie na pôde, ale vytvárať atmosféru, ktorá bude viac žičlivá voči poľnohospodárom.

Čochvíľa odíde z poľnohospodárstva generácia, ktorá začala pracovať ešte za socializmu. Kto príde po nej?

Najlepšie by bolo, keby podnikanie prevzala mladá generácia štyridsiatnikov a ešte mladších ľudí. Mladší a vzdelanejší zakrátko po transformácií družstiev odišli za lepšie honorovanou prácou do iných odvetví a náhrada namiesto nich prichádzala len sporadicky. Dnes sa ľudia pracujúci v poľnohospodárstve rýchlo blížia k hranici dôchodkového veku. Veľmi nezveličím, ak poviem, že zo zeleného odvetvia sa stáva strieborné. Len málo podnikom sa podarilo udržať kontinuitu, vychovať si náhradníkov. Ale začína sa to meniť!

Na čele družstiev stoja neraz manažéri, ktorí majú 65 aj viac rokov. Sú ešte schopní ťahať podniky dopredu?

Je to, samozrejme, individuálne, veď niekto je starý už v štyridsiatke a iný aj v šesťdesiatke hýri nápadmi a má silu podnikať. Na margo generácie manažérov šesťdesiatnikov by som podotkol, že ide o ojedinelé pokolenie. Je to generácia, ktorá prežila za svoj život toľko, čo nezažilo päť generácii rakúskych sedliakov. Mnohí z nich úspešne pretransformovali družstvá na družstvá podielnikov a premenili ich na výkonné moderné agrofirmy. Ale bez ohľadu na to, že v celej Európe sa posúva vek pre odchod do dôchodku, všetci sa musia obzerať po svojich nástupcoch. Roky ani najlepší hospodári nezastavia.

Nebudú sa družstvá predávať, pretože manažéri ich majetkovo ovládli, ale nemajú priamych následníkov?

Takýto vývoj sa nedá vylúčiť, pretože majoritný balík podielov väčšiny poľnohospodárskych družstiev je v rukách manažérov. Len v menšine družstiev zostalo vlastníctvo roztrieštené. Niektorí majoritní vlastníci nemajú nasledovníkov a naozaj sa snažia svoje podiely predať.

Koľko družstiev už zmenilo či v blízkej budúcnosti zmení vlastníka?

Nepoznám presné číslo, ale proces nákupu podnikov cez družstevné podielnické listy alebo podiely v obchodných spoločnostiach sa rozbehol. Možno hovoriť o desiatkach podnikov.

Už predaných?

Skôr predávaných. Precedensom sa stal predaj PD Kalná nad Hronom. Odhadujem, že na predaj môže byť 20–30 podnikov.

To je dosť.

Áno, dosť. Keď uvážime, že sa predávajú väčšie podniky, majiteľa môžu zmeniť firmy hospodáriace na ploche 30-, 40-tisíc hektárov poľnohospodár­skej pôdy.

Kto sú kupci?

Väčšinou ide o slovenských investorov.

Čo vedie slovenských podnikateľov k tomu, aby kupovali poľnohospodárske podniky?

Je to rôzne. Niektorí majú v družstvách či eseročkách pohľadávky a kapitalizujú ich prevzatím a kúpou zadlženého podniku. Iní majú voľné zdroje a vidia v poľnohospodárstve aj vzhľadom na európsku dotačnú politiku relatívne bezpečný a výnosný biznis. Prichádzajú s dobre pripravenými projektmi a rýchlo prebudovávajú predtým horšie podniky na rentabilné firmy. Zúžia štruktúru poľnohospodárskej výroby, odstrihnú sa od prevažne stratovej živočíšnej výroby, nakúpia výkonné stroje a sprofesionali­zovaný, no už menší tím pracovníkov dobre zaplatia.

Nepovedie to k tomu, že na Slovensku vzniknú prevažne veľké podniky orientujúce sa na výrobu obilnín, kukurice a olejnín, ktoré sa skoncentrujú v rukách niekoľkých vlastníkov? Môže to úplne zmeniť charakter poľnohospodárstva i krajiny ako takej.

Áno, také tendencie sa črtajú, ale možno to vytvorí aj viacfarebné podnikanie. V zásade však veľké, jednostranne na rastlinnú výrobu špecializované farmy potláčajú priority trvale udržateľného života na vidieku, nevytvárajú nové pracovné miesta. Som za to, aby štátna poľnohospodárska politika podporovala podniky, ktoré budú formovať komplexnejšiu podobu vidieka, rozvinú spoluprácu s obcami a posilnia tak ich ekonomické zázemie. Podporu treba nasmerovať predovšetkým do firiem, ktoré chcú hospodárenie na pôde diverzifikovať, majú záujem finalizovať rastlinnú, ale najmä živočíšnu výrobu a predávať produkty v regiónoch, kde pôsobia. Práve takéto firmy zamestnajú viac ľudí, vrátane mladých. Sú to menšie ovocinárske, zeleninárske či chovateľské farmy, ktoré zachovajú pôvodný roľnícky ráz slovenského vidieka. Takýto model by mohol byť trvalo udržateľným.

Vývoj sa dramaticky zrýchľuje. Tvár slovenského poľnohospodárstva a vidieka najprv zmenila kolektivizácia a po nej transformácia družstiev a privatizácia štátnych majetkov. Kam vlastne smerujeme?

Pred vyše 60 rokmi boli pre Slovensko typické malé gazdovstvá a veľkostatky, pričom hospodárstva boli organicky integrované do krajiny. Teraz je všetko inak. Šesťdesiatročná história sa nedá zmazať a odznova prepísať. Roľníctvo ako stav prestalo existovať. Hovoríme o poľnohospodároch, farmároch, ale správnejšie i presnejšie by bolo možno vravieť o podnikateľoch, manažéroch. Iste máme aj farmárov, ktorí sú manažérmi aj výkonnými pracovníkmi zároveň, ale v slovenskom poľnohospodárstve musíme vidieť aj tisíce zamestnancov. A nezabúdajme na ešte jeden významný detail. Poľnohospodárstvo už dávno nie je len vecou poľnohospodárov, ale aj ostatných vidiečanov. Všimnime si, ako sa zmenili vidiecke sídla a to ako poľnohospodárstvo vnímajú sami vidiečania. Mnohým z nich pozatvárané farmy dobytka a ošípaných vôbec nechýbajú.

Udrží si slovenské poľnohospodárstvo živočíšnu výrobu? Úplne sa prepadla výroba bravčového mäsa, v ktorom sme boli sebestační.

Veľmi by som si prial, aby Slovensko malo primeraný podiel živočíšnej výroby na celkovej poľnohospodárskej výrobe, ktorý ukazuje na pestrosť poľnohospodárskeho podnikania a využitie prírodných zdrojov. Doterajší vývoj trhu tomu však nie je veľmi naklonený.

Je trh silnejší ako želania a zámery oživiť výrobu mäsa?

Trh je silnejší ako možnosti podpory odvetvia pri splnení parametrov a podmienok Európskej únie. Aspoň nateraz. Uvidíme, aká bude po pripomienkovaní poľnohospodárskou verejnosťou konečná podoba Strednodobej koncepcie rozvoja odvetvia. Zatiaľ podniky hrajú na istotu a tou živočíšna výroba nie je. Zvýšiť vlastnú produkciu mäsa znamená obnoviť nielen farmy, ale aj mäsospracovateľské zázemie a mať istotu v predaji. Celá táto štruktúra je narušená. Tam, kde ešte držia farmy pri živote, robia tak z istého profesionálneho vzdoru. Predstavte si hospodára, ktorý roky budoval stádo kvalitných dojníc a mal by ich predať, pretože mlieko prestáva vynášať. Urobí všetko pre to, aby jeho práca nevyšla nazmar, aby čo najdlhšie udržal pracovné miesta a zabezpečil tak v dedine sociálny zmier. Dlhodobo však takýto vývoj nie je udržateľný.

Pozerajúc sa do budúcnosti ste viac optimista či pesimista?

Určite optimista. Keď sa pozrieme na hospodárenie poľnohospodárskych podnikov z bankárskeho hľadiska, na ich bilancie a výsledovky, vidno, že ich majetok rastie. Iste, želali by sme si, aby ho niektoré firmy využívali lepšie, ale dôležité je, že podniky sa dostali do pásma zisku, dokážu investovať a rozvíjať sa. Do roku 2020 príde do odvetvia prostredníctvom európskych zdrojov okolo 160 miliárd starých korún. A to je predsa obrovská suma v prepočte na hektár pôdy. Keď s ňou budeme dobre zaobchádzať, dá sa vybudovať poľnohospodárstvo, ktoré môže obstáť v konkurenčnom prostredí Európskej únie aj blízkej Ukrajiny a Ruska.

Kto bude hrať prvé husle v slovenskom poľnohospodárstve o dvadsať rokov?

Prial by som si, aby prím hrali slovenskí poľnohospodári. Aby boli silní, integrovaní a spolupracujúci medzi sebou. Aby vytvárali spoločné projekty. Tu vidím najväčšiu slabinu. Hranice v Európe sa síce stierajú, ale napriek tomu je únia zväzkom národných štátov, ktoré si zakladajú na tom, že pôdu obrábajú najmä príslušníci daného štátu. Je to správne, lebo cez pôdu a potraviny sa ľudia identifikujú so svojou krajinou. Voľný pohyb kapitálu je realitou, ale istá primeraná regulácia v podnikaní na pôde by mala byť. To však neznamená, že cudzinci u nás nebudú podnikať.

 

EU nerieši problem

Európska únia nerieši rozvoj

Budúcnosť poľnohospodárstva sa ponesie predovšetkým v znamení doktríny Európskej únie (EÚ) na roky 2014-2020, ktorá má výrazný sociálno-spoločenský akcent a orientáciu na environmentálne ciele i rozvoj vidieka. Z pohľadu nových členských krajín však nie je spravodlivá, nepodporuje dynamické napredovanie a finančné prostriedky sústreďuje do oblastí, ktoré nie sú kľúčové vo vzťahu k riešeniu základných problémov chlebového odvetvia. Nedávno to v Nitre Jaromír Matoušek z oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia.

     „Stále sa diskutuje o zdrojovom zabezpečení prvého a druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ“, uviedol J. Matoušek. „Nehovorí sa však o celkovom koncepte financovania odvetvia, ktorého ročný produkčný potenciál predstavuje asi 2 miliardy eur, pričom zdroje z prvého piliera sa budú pohybovať zhruba na úrovni 22 % tejto sumy. A to už možno označiť za nezanedbateľnú podporu prevádzkových potrieb, ale len v prípade, ak bude racionálne využitá“.

     Ako ďalej konštatoval J. Matoušek, agrosektor a subjekty, ktoré v ňom podnikajú, sa aj v nasledujúcich rokoch budú z hľadiska konkurenčnej schopnosti nachádzať v podobnom stave ako teraz. Budú mať tendenciu ďalej optimalizovať štruktúru svojej výroby a pokiaľ ide o ostatné príjmy, mali by byť na tom zrejme o niečo lepšie ako v končiacom sa programovacom období. S veľkou pravdepodobnosťou sa však nevyhnú zníženému odbytu svojich komodít, predovšetkým zo živočíšnej výroby. Pohybovať sa budú v prostredí nevybudovaných spoločných vertikál a odbytových kanálov s významným, či dokonca rozhodujúcim vplyvom. Nebude to síce pre ne nové, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento ich handicap mal v dohľadnej budúcnosti zásadnejšie zmeniť.

     „Rozvíjať sa bude financovanie nákupu pôdy a vlastníckych podielov“, zdôraznil J. Matoušek. „Z pohľadu bánk nepôjde o podporu špekulatívnych nákupov, ale o poskytovanie úverov existujúcim podnikom, s ktorými spolupracujú. Rozhodujúce budú primerané objemy týchto úverov tak, aby zostal priestor aj na investičné aktivity a plnenie dlhovej služby. To by však vo vzťahoch bánk a ich klientov v podnikateľskej sfére nemalo byť neriešiteľným problémom“.

     Celkový úverový rámec v chlebovom odvetví predstavuje podľa J. Matouška 330-530 miliónov eur. Znamená to, že z bánk do neho plynie zhruba toľko finančných prostriedkov ako z oboch pilierov SPP. Kapacitu slovenského agrárneho sektora na prijímanie úverov tak, aby ich bol schopný aj splácať, J. Matoušek kvantifikoval na 600-650 miliónov eur. Po roku 2013 bude dôležité, aby podniky i banky včas poznali rámce a spôsoby podpory v novom programovacom období a mohli im tak prispôsobiť svoje podnikateľské zámery i formy vzájomnej spolupráce.

     „Hoci mnoho vecí z hľadiska SPP i národných prístupov k agrárnej politike zostáva ešte otvorených, som presvedčený, že banky budú so svojimi klientmi komunikovať o ich budúcom postavení i rámcoch finančného zabezpečenia“, uzavrel svoje informácie J. Matoušek. „V spolupráci s bankami by sa mohla vytvoriť potrebná informačná a tvorivá platforma napríklad na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Bude to potrebné spraviť rýchlo, pragmaticky a so znalosťou problematiky“.

Ako napraviť chyby

Ako napraviť zlyhania z ostatných rokov?

Spoločná poľnohospodárska politika sa vo väčšine členských krajín považuje pre ich rozvoj za prínosnú. Finančné podpory z centralizovaných zdrojov EÚ po vstupe Slovenska do EÚ síce udržali väčšinu našich poľnohospodárov na hladine ekonomického prežitia, ale nevyužili sa na zastavenie úpadku živočíšnej výroby a ani pracovne náročnejších odvetví rastlinnej výroby.

V tom však zlyhala hlavne domáca štátna agrárna politika, a to už dávno pred našim vstupom do Európskej únie. Je alarmujúce, že zatiaľ čo poľnohospodárska výroba na hektár pôdy v Rakúsku a v Holandsku sa za ostatné dve desaťročia zvýšila o vyše 20% a vo Francúzsku, v Nemecku a v Poľsku zhruba o 10%, na Slovensku sa znížila, a to aj v dôsledku veľkého úbytku obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, o bezmála 30%. Nikto zatiaľ nespočítal, aký hospodársky a sociálny dosah malo zníženie výroby a agrárnej zamestnanosti nielen v samotnom poľnohospodárstve, ale aj v nadväzujúcich odvetviach, aký bol dosah na príjmy obyvateľstva, na spotrebu ale aj na život v obciach a na príjmy do štátneho rozpočtu.

Prišli sme aj o veľké prostriedky, ktoré vydávame za základné potraviny z dovozu, ktoré sa mohli efektívnejšie použiť na technickú modernizáciu samotného poľnohospodárstva a potravinárstva a na posilnenie konkurencieschopnosti iných odvetví. Žiaľ, naďalej dominujú predstavy niektorých vplyvných politikov a ich ekonomických poradcov, že poľnohospodárstvo je okrajové odvetvie, ktoré sa týka len poľnohospodárov, a nie celej ekonomiky, a že podstatnú redukciu domáceho poľnohospodárstva vyvážia exportne orientované priemyselné odvetvia a turistika.

Rozhodujúca je výška podpôr Poľnohospodárov pritom až tak nezaujíma, čo sa podporuje zo zdrojov EÚ a čo z domáceho rozpočtu. Rozhodujúca je celková výška podpôr, podmienky ich poskytovania a dlhodobejšia stabilita týchto podmienok. Pri každej príležitosti sa obraciame na zodpovedných politikov, aby pochopili a uznali, že poľnohospodárska výroba je založená na dlhodobých cykloch, a to nielen investične, ale aj svojou biologickou povahou, lokálnou viazanosťou na pôdu a vo veľkej miere aj na miestnych ľudí. Nemáme veľké možnosti na pružné zmeny v predmete a v spôsoboch nášho podnikania.

Hlavne preto sa dožadujeme, aby štátne orgány schvaľovali nielen dlhodobejšie zámery v agrárnom odvetí, ktoré by boli pre podniky orientáciou pri tvorbe vlastných investičných a výrobných programov, ale aj výhľad v podporách a v iných ekonomických regulačných nástrojoch. Vieme, že práve na absencii tejto zložky pohoreli všetky dlhodobejšie koncepcie ministerstva, hoci ich schválili vlády a ich ciele boli zakotvené aj v zákonných normách.

Musíme reálne vidieť, že ak by sa pri postupnom vyrovnávaní podpôr medzi členskými štátmi EÚ na konkurenčne porovnateľnú úroveň po roku 2013 museli podpory pre členské štáty EÚ 15 znižovať v prospech EÚ 13, nemôžeme očakávať, že oslabia prosperitu a konkurencieschopnosť svojho poľnohospodárstva aj znižovaním doterajších podpôr zo svojich národných rozpočtov. Svoje koncepčné zámery v poľnohospodárstve a v celom potravinovom hospodárstve musia síce "harmonizovať' s normatívne určenými podporami a podmienkami spoločnej politiky EÚ, no určite si ponechajú dostatočný "priestor" na podporu svojho poľnohospodárstva aj vlastnou legislatívou a ekonomickými regulačnými nástrojmi. Väčšina predstaviteľov EÚ 15 preto stráži svoje doterajšie kompetencie a výnimky pri uplatňovaní pravidiel SPP a presadzuje ich rozšírenie. Pre nás je závažným problémom, že vo viacerých krajinách EÚ 15, ktoré zaplavujú základnými potravinami aj náš trh, mieru konkurencieschopnosti ich poľnohospodárov a potravinárov podstatne zvyšujú práve osobitné "výrobkové" podpory. Voči tomu nič nedokážeme len kritikou, že je to pri otvorenom trhu neférové.

Verejne sa o tom nehovorí

Verejne sa o týchto osobitných podporách veľa nehovorí a neinformujú o nich ani dokumenty EÚ. Agrárnej komore CR sa však podarilo získať v zahraničí informácie, z ktorých vyplýva, že podpory vo výrobe a odbyte mlieka poskytujú napríklad v Belgicku podľa toho, či chovajú kravy v priaznivých alebo v horších oblastiach. Príplatok na mlieko predstavuje 1,25 centov/kg až 5,69 centov/kg, a na každé odchované teľa od 3 mesiacov 260 eur! V Dánsku poskytujú na dojnicu príplatok len 40 eur, ale na jalovičku 75 eur. Vo Francúzsku dostávajú farmári na dojnicu príplatok 50 eur a k tomu na liter mlieka 4 centy. V Taliansku priplácajú na kilogram mlieka chovateľom 8 centov, v Portugalsku 7 centov, v Rakúsku 10 centov. Vo Švédsku majú príplatok na dojnicu 280 eur, na čistotu chovateľského prostredia na 1 VDJ 50 eur. Vo Veľkej Británii majú chovatelia príspevok na 1 VDJ až 320 eur! Osobitnú podporu má v EÚ 15 aj chov prasiat. V Belgicku poskytujú vyrovnávací príspevok na prasnicu po štvrtom vrhu 480 eur, v Dánsku na každú prasnicu 34 eur, vo Francúzsku na obnovu ustajňovacieho miesta 240 eur, v Nemecku na pôrodné miesto 65 eur, vo Švédsku na čistotu v chove prasiat na jeden kus 32 eur. Z toho by aj naše štátne orgány mali vyvodiť pre seba závery.

V tejto spojitosti sa žiada pripomenúť, že útlm nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a hrozivá strata sebestačnosti v základných potravinách nemá svoje korene v SPP, ani v správaní sa poľnohospodárov, ale v agrárnej politike štátu z prvej polovice 90 tych rokov. Vtedy sa vláda a parlament cielene zbavovali záťaže štátneho rozpočtu dotačnou podporou poľnohospodárstva bez kompenzácie jej znižovania v cenách poľnohospodárskych výrobkov, znížila sa ochrana pred dovozom, štát sa staral len o privatizáciu a o rozbitie veľkovýrobných foriem hospodárenia. Odbytovú krízu, pokles výroby a znižovanie zamestnanosti sa obhajovalo ako prechodná "transformačná depresia", ktorá sa mala prekonať hlavne obnovou rodinných fariem a zakladaním menších obchodných spoločností. Transformácia sa v podstate skončila, ale depresia v poľnohospodárstve pretrváva, v živočíšnej výrobe a v regiónoch pokračuje.

Teraz sme na rázcestí

V agrárnej politike štátu sme teraz na rázcestí. Prichádza nové programové obdobie, a preto je mimoriadne závažné, aké závery a poučenia z dôsledkov doterajšej politiky vyvodia zodpovedné orgány pre ďalšie roky.

Z nášho pohľadu ako výkonných agropodnikateľov a tiež predstaviteľov významnej zložky štruktúrovanej samosprávy predkladáme nášmu ministerstvo a ďalším orgánom, ktoré sú a budú spoluzodpovedné za ďalšie osudy domáceho poľnohospodárstva tieto hlavné závery a odporúčania: Považujeme za nesporné, že konkurenčné výhody väčšiny členských krajín EÚ z titulu vyšších platieb zo zdrojov EÚ a z domácich rozpočtov, zvýhodnenia v odvodoch a podobne sa od roku 2014 len zmiernia, ale nevyrovnajú. Inými slovami, zlepšenie konkurenčnej pozície nášho poľnohospodárstva nemožno očakávať ani od reformy SPP na roky 2014 2020. Do hry o realizáciu zámerov poľnohospodárskej a potravinárskej politiky podľa programového vyhlásenia vlády môže vstúpiť už len domáca štátna agrárna politika, posilnenie podpornej regulačnej a ochrannej funkcie štátu.

Žiadame preto, aby vláda SR a Národná rada SR deklarovali, že príjmu legislatívne a rozpočtové opatrenia, ktoré zabezpečia rovnakú mieru podpory podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve, vrátane daňových a odvodových úprav, ale aj iných štátno regulačných opatrení, aké budú mať nielen 4 susedné krajiny, ale tiež ostatné členské krajiny EÚ, z ktorých sa k nám dovážajú lacnejšie finálne základné potraviny, ktoré majú na Slovensku významné zastúpenie aj v našej obchodnej sieti. Bez toho programové zámery súčasnej vlády zostanú na papieri a miera sebestačnosti Slovenska v základných potravinách sa bude ďalej znižovať. Zásadné rozhodnutia v tejto otázke by mala deklarovať prijatá Koncepcia poľnohospodárstva na roky 2014 2020 MP RV SR, čo by dalo väčšiu istotu agropodnikateľom a potravinárom investovať do projektov s dlhodobejšou návratnosťou, do zúrodňovania pôdy, nových technológií a do ďalších prvkov na zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby.

Podpory viazať na výrobu

Po skúsenostiach zo súčasného programového obdobia pri implementácii SPP na roky 2014 2020 považujeme za odôvodnené zabezpečiť čo najvyššiu mieru podpôr, viazaných na výrobu. Treba zmeniť súčasný stav, keď priame platby pre veľkú časť agropodnikateľov posilnili motiváciu na útlm nákladovo a pracovne náročnej výroby. Nemôžeme hovoriť o zvýšení konkurencieschopnosti, ak sa budú v určovaní výšky a použitia priamych platieb uprednostňovať bežné prevádzkové finančné potreby. V tomto kontexte by sa mala posudzovať aj otázka opodstatnenosti presunu podpôr z II. do I. piliera, k čomu, žiaľ, už odzneli podľa nás nedomyslené politické vyhlásenia. Uvítali ich mnohí užívatelia pôdy v očakávaní príjmov nie hlavne z tržieb za výrobky, ale z podpôr bez väzby na výrobu, nie na produkčné, ale iba na papierovo deklarované obhospodarovanie pôdy. Všetky ostatné krajiny EÚ 27 presúvajú podpory z I. piliera do II. piliera.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje udržanie poľnohospodárstva v horských oblastiach. Slovensko má zo všetkých členských krajín EÚ druhý alebo tretí najvyšší podiel horských oblastí. Nejde len o osobitné podpory podľa nariadení EÚ, ale aj o koncepciu rozvoja poľnohospodárstva v týchto oblastiach a jeho nezameniteľnej funkcie v udržaní vidieckeho osídlenia najmä v odľahlejších lokalitách. Ako samostatnú súčasť PRV na roky 2014 2020 žiadame vypracovať osobitný čiastkový tematický program podľa čl. 33 ods. 2 návrhu nového Nariadenia EÚ.

Obraciame sa na MP RV SR, aby uložilo vypracovanie takéhoto programu, ktorý môže mať aj samostatný "riadiaci orgán". Do prípravy tohto programu by sa mala zapojiť aj rezortná vedecko výskumná základňa a samosprávne organizácie.

Za jednu zo slabých stránok súčasnej SPP sa oprávnene považuje nedostatočná podpora generačnej obmeny poľnohospodárov. Vzťahuje sa to nielen na rodinné farmy, ale aj na veľké agropodniky, na agrárne obchodné spoločnosti a osobitne na poľnohospodárske družstvá, čo sa v Bruseli, ale aj v dokumentoch nášho ministerstva obchádza. Považujeme za opodstatnené, aby sa pripravované opatrenia na podporu generačnej obmeny vzťahovali na všetky formy hospodárenia na pôde.

Scestné predstavy

Je celkom scestné, ak sa ešte aj dnes oživujú naivné predstavy predstaviteľov niektorých politických strán spred vyše 20 rokov, podľa ktorých perspektívna prosperita poľnohospodárstva a vidieka bude založená na malých rodinných farmách novej generácie poľnohospodárov. Obdobne považujeme za pochybné predstavy limitovať podpory pre veľké podniky podľa výmery obhospodarovanej pôdy. Za celkom neopodstatnené a zavádzajúce považujeme aj kritický postoj ministerstva k tomu, že 10% žiadateľov o podpory získava 80 až 90% z dotačných prostriedkov, pričom sa nepovie, že týchto 10 % žiadateľov obhospodaruje 80 až 90 % užívanej poľnohospodárskej pôdy.

SPP na roky 2007 2013 sa hodnotí vo vzťahu k osobitným podmienkam členských štátov ako málo flexibilná, nedávala ich orgánom veľký priestor na uplatnenie vlastných riešení, čo ich v mnohých otázkach formálne zbavovalo aj zodpovednosti za nepriaznivé dosahy SPP na poľnohospodárstvo, najmä v nových členských krajinách. Osobitne sa to týka Slovenska.

Aj keď rozpočet a legislatívu pre SPP na roky 2014 2020 bude schvaľovať Európsky parlament, mnohé čiastkové otázky ostávajú v kompetencii Európskej komisie a vnútroštátnych orgánov. Veľmi bude záležať na tom, akú iniciatívu pri predkladaní niektorých osobitných riešení, ktoré by lepšie zodpovedali našim podmienkam, prejavíme, a s akým úsilím ich budú naši predstavitelia v odborových zložkách SR a v orgánoch EÚ presadzovať.

14.08.2013 | Roľnícke noviny č. 33 | Ing. Mišánik Milan

Aj nová SPP je nespravodlivá

“AJ NOVÁ SPP JE NESPRAVODLIVÁ.”

Na začiatku nášho interview považujem za potrebné uviesť, že nasledujúce prezentované názory sú výhradne moje osobné. Ak sa bude niekomu zdať, že provokujem, je to správny postreh. Kariérne skúsenosti, kontinuálne štúdium a aktuálny monitoring vývoja mi tak kážu. Mám na to najmä nasledujúce dôvody.
Podoba novej SPP je zreteľným presadzovaním záujmov silnejších členov /EU-15/ s ďalšími neokoloniálnymi dopadmi. Súčasná slovenská agrárna politika nespĺňa požiadavky štátnej zvrchovanosti. Doterajšie snahy vlády o korporatívne vládnutie postrádajú v agrosektore politický konsenzus.

Aj súčasná vláda prijíma správne aj chybné rozhodnutia. Tak to bolo, je a bude. Rozhodujúce však je, aby nerobili vlády osudové chyby. Vo vidieckej a agrárnej politike SR však vlády osudové omyly opakujú. SPP je najvýznamnejšia a najsilnejšia politika EU, pôdohospodárstvo dobre funguje len tam, kde to vlády rešpektujú. Zdá sa mi, že dnes môžeme najviac urobiť pre pôdohospodárstvo tým, že sa budeme snažiť pomôcť Smeru napraviť agrárnu politiku Vlády SR správnym smerom.

1. Spoločná agrárna politika EÚ na roky 2014 – 2020 získala po júnovom zasadaní Rady ministrov už takmer definitívnu podobu, aspoň v tých najdôležitejších oblastiach. Slovenský minister pôdohospodárstva označil túto dohodu za prijateľnú pre našich poľnohospodárov. Súhlasíte s tým? Je to naozaj tak?
So záverečným hodnotením reformy SPP treba počkať na vývoj do novembra. Aj tu platí, keď nie je dohodnuté všetko, teda nie je nič definitívne a čokoľvek doteraz dohodnuté sa môže zmeniť. To, či budú naši poľnohospodári spokojní, musia povedať poľnohospodári, potravinári, lesníci a obyvatelia vidieka. Najvýznamnejšie posolstvo pre agrárne politiky národných štátov je, že SPP zostáva najvýznamnejšou a najsilnejšou spoločnou politikou EÚ. Pozitívne v novej SPP sa tiež ukazuje, že environmentálne obmedzenia, stropovanie, aktívny farmár a iné pôvodné návrhy, nebudú také tvrdé ako sa čakalo.
Na SPP sa treba pozerať z hľadiska potreby vytvárať dobré podmienky pre pôdohospodárov, aj cez širšie záujmy ako je rast produktivity sektoru, stabilita cenovo dostupnej ponuky kvalitných potravín a stále viac aj enviroment. Tieto priority SPP sa prakticky celých 50 rokov jej existencie nemenia a zostávajú platné aj pre budúcnosť. V SPP sa však nové opatrenia, priamo podporujúce tieto priority, len ťažko hľadajú.
Rozpočet EU pre roky 2014-2020 je schválený definitívne. Z neho však vyplýva, že budeme naďalej diskriminovaní, že sa neodstránil, nás znevýhodňujúci, historický nápočet nárokov na priame platby. To je nesplnená naša hlavná požiadavka v reforme SPP. Naďalej budú na spoločnom trhu cez SPP zvýhodňovaní naši konkurenti z EU-15. SPP je nespravodlivá, komplikovanejšia a byrokratickejšia.

2. Konečnú bodku za reformou SPP dá Európsky parlament. Myslíte si, že sa na jeho pôde ešte dajú dosiahnuť nejaké zásadné úpravy agrárnej politiky? Má na to EP silu, respektíve bude na to politická vôľa?

Hoci sa to nepredpokladá, je možné aj vrátiť proces schvaľovania do trialógu a možno odloženie začiatku uplatňovania novej SPP. EP prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou, teda veľké štáty sa tu ľahšie presadia. Nemci podporia Francúzov ako vždy v SPP a Francúzi si ustrážia, aby ich farmári nedostali menej ako doteraz. Takto sa asi prejaví v EP politická vôľa, tak to býva pravidelne.Otvorené otázky presunu financií medzi piliermi a zastropovanie, predpokladám, že sa môžu schváliť v takej podobe ako presadzuje SR.

3. Otvorená ešte ostáva otázka presunu 25 percent medzi prvým a druhým pilierom. Slovensko sa pritom prikláňa k tomu, že tieto prostriedky sa presunú z II. do I. piliera na posilnenie priamych podpôr. Je to podľa vás správna cesta, alebo by bolo pre nás lepšie posilniť naopak druhý pilier?

Správna cesta je posilniť II. pilier z prostriedkov regionálneho rozvoja a vtedy by bolo opodstatnené urobiť presun takejto sumy do I. piliera. Túto možnosť predstavil minister pôdohospodárstva na konferencii v Nitre ako reálnu. Cez média, dňa 8. júla, minister oznámil tento presun do I. piliera akoby hotovú vec. Je pochopiteľné, že niektorí farmári to akceptujú, lebo vidia I. pilier ako vrabca v hrsti s uprednostnením pred holubom na streche.
Rozhodujúce je, či naozaj zabezpečí ministerstvo dostatočné zdroje na motiváciu pre rozvojové zámery koncepcie pre II. pilier. Inak by to bolo kontraproduktívne, veď z presunutých zdrojov do priamych platieb je možné len 15 % viazať na stimuláciu citlivých položiek, 30 % podiel presunutých peňazí by sa použil na viazanie v ekológii, čiastočne by sa z nich zobralo na stropovanie a iné podmienky pre priame platby.

4. Počas celej prípravy novej SPP sa u nás hovorilo o tom, že v prístupovej zmluve je uvedené, že po roku 2013 sa popdory u nás a v EÚ-15 vyrovnajú. Medzi roľníkmi sa to berie ako fakt, ale ešte nikto to nikdy nevidel takpovediac čierne na bielom. Ako to teda je? Je to naozaj v tej zmluve jednoznačne uvedené? A ak áno, je to aj právne záväzné?

To je dobrá otázka hlavne pre vyjednávačov a predstaviteľov SR, ktorí podmienky vyjednali a dokumenty o našom pristúpení k EÚ podpísali. Naozaj je potrebné, aby špecialisti tieto otázky riadne vydokumentovali. Nikto ale nemôže spochybňovať realitu, že priame platby z EÚ a národné doplatky sa pre poľnohospodárov SR vyplácali v prechodnom období do roku 2013. Teda prechodné obdobie je do roku 2013 skutočnosť, bez ohľadu na to, kde je to napísanéO inom prechodnom období sa nehovorí ani v súvislosti zmeny nášho nároku na priame platby z tzv. historického princípu na priemer priamych platieb v EÚ – 15 v referenčnom období /320 Eur/1 ha/. Treba ukončiť prechodnú /prístupovú/ nespravodlivosť v stanovení diskriminujúceho nízkeho nároku priamych platieb pre pristupujúce štáty v roku 2004.To sa musí urobiť z princípu, v záujme úcty k podstate a samotného zmyslu spoločenstva. Veď aj dnes platná Lisabonská zmluva je založená na hodnotách spravodlivosť, rovnosť a trvalá udržateľnosť. Súčasná nerovnosť podmienok však vylučuje možnosť trvalej udržateľnosti v diskriminovaných štátoch a je teda nespravodlivá.Principiálne ide o to že, v duchu týchto hodnôt, novo pristupujúce štáty dobromyseľne súhlasili od roku 2004 s prechodným uplatnením priamych platieb nie na rovnakom, ale na takzvanom historickom princípe. Na rovnakom princípe by sa údajne mali priame platby uplatňovať až po roku 2028. To už asi ani nebude tento nástroj fungovať a naše poľnohospodárstvo bude ovládať zahraničný kapitál.

Bohužiaľ argumentuje sa nedôstojne, oproti našej oprávnenej požiadavke na odstránenie historického princípu a pre vyrovnanie priamych platieb aj dnes. Najkrikľavejšou nepravdou je argument, že máme vyššie odbytové ceny a nižšie ceny vstupov do výroby oproti úrovni pôvodných členov EÚ. Analýzy ukazujú, že opak je pravdou.

V týchto súvislostiach sa používajú proti pôdohospodárstvu nových členov aj nové trik-argumenty, ako napríklad porovnávanie na priemer EU-27. Ale my sme predsa robili prístupové zmluvy s EU-15 /nie 27/ a my máme rokovania uzatvorené s vtedy platnými parametrami. Mali sme nádej, že sa to napraví pri tejto reforme SPP. Nestalo sa. Súčasná Vláda SR sa pridala k vládam zo začiatku transformácie, keď sa obetovalo pôdohospodárstvo údajne v mene transformácie, potom v ďalšom desaťročí v mene vstupu do EU a dnes v mene hesla Viac Európy.Naši priatelia z EÚ sú vlastenci a dobrí národohospodári, ale sú aj veľmi silní konkurenti. Ako hovorí pani Merkelová „najprv Nemecko, až potom EÚ. Odpoveď na otázku – kedy Slovensko je – len vtedy, keď sa SR presadí. Prestaňme byť naivní, buďme platní členovia EÚ, správajme sa zvrchovane, bez emócií, racionálne. V agrosektore, ako najsilnejšej spoločnej politike, to platí obzvlášť.

5. Nech už bude podobe novej SPP taká či onaká, do nášho agrárneho odvetvia pritečie za sedem rokov zhruba päť miliárd eur. A to nie je málo. Čo treba spraviť preto, aby sme tieto peniaze rozumne použili a odvetvie zrevitalizovali?

Revitalizácia vidieka, krajiny a lesného hospodárstva je robota na storočia, poľnohospodárstva na desaťročia. Dlhodobá koncepcia agrárnej politiky SR o tom, akú chceme túto národnú podstatu v budúcnosti mať, ako sa to dá dosiahnuť, čo preto urobiť a jej povýšenie na štátny záujem, sú pre úspech najdôležitejšie.
Objem peňazí z fondov EÚ pre pôdohospodárstvo je skutočne veľký. Rozhodujúce je však to, ako ich použijeme a aký objem peňazí majú naši konkurenti. Rovnako dôležité je aj to, aký objem a inštrumentárium máme my a aký majú k dispozícii naši konkurenti z národných zdrojov. Národná podpora formou štátnej pomoci je však v SR násobkami nižšia ako v okolitých štátoch. Vláda žiaľ nepočíta s nápravou tejto domácej diskriminácie našich pôdohospodárov. Tento fakt významne neguje aj účinok podpory z EÚ, lebo celý motivačný systém podpôr predpokladá synergiu národných prostriedkov a nástrojov spoločne s prostriedkami EÚ.

6. Ak opustíme naše teritórium a pozrieme sa na návrh novej SPP z globálneho pohľadu, ide o návrh, ktorý takpovediac kráča s dobou? Čo by ste na ňom vyzdvihli a naopak, čo je na ňom zlé, respektíve čo v ňom chýba?

To je široká problematika, tak sa vopred ospravedlňujem za to, že ju ťažko dostatočne v priestore tohto interview obsiahnem.
Veľkým pozitívom novej SPP je, že obhájila kontinuitu pôdohospodárstva ako najsilnejšej, najdôležitejšej spoločnej politiky EÚ. Boli a pretrvávajú predsa významné tlaky napríklad smerom oddeliť problematiku rozvoja vidieka od pôdohospodárstva a rozptýliť ju v regionálnom rozvoji. Veľmi ťažko sa odolávalo predovšetkým požiadavkám na presun financií pre iné politiky.
Ako poslanec EP som pre pripravovanú reformu SPP presadzoval taktiku dvoch krokov. Pred piatimi rokmi sme najskôr, v takzvanej zdravotnej prehliadke, analyzovali stav vtedy platnej SPP, navrhli sa úpravy a potom sa vlastne testovali reakcie na uvažované zmeny. Dnešná, mierna, podoba uplatňovaných lobistických požiadaviek, napríklad ozeleňovania, stropovania, aktívneho farmára, ale aj väčšie možnosti viazania priamych platieb na citlivé komodity a ďalšie, to potvrdzujú.


Len čiastočne sa v novej SPP darí odstrániť omyly a nedostatky doterajšej SPP a využiť ich ako príležitosti pre napredovanie. Identifikoval som ich vtedy najmä ako diskriminácia nových členských štátov, ľahostajnosť EU voči nestabilite agrárnych trhov a nízka konkurencieschopnosť agrosektoru EÚ.
Nás samozrejme najviac trápi fakt, že namiesto odstránenia diskriminácie NČŠ sa problém posunul iba do polohy zmiernenia diskriminácie, s pokračujúcimi neokoloniálnymi efektmi. Revolučné protesty vo svete za ostatné roky sú spájané s rastom cien potravín a celkovou nestabilitou a volatilitou potravinových trhov. Svetové zásoby potravín sa znižujú, rastie vplyv finančných špekulácií. Vysoké sumy agrárnych podpôr by určite mali väčší účinok pri vyššej miere viazanosti na opatrenia znižujúce náklady a zvyšujúce celkovú konkurencieschopnosť. V týchto problémových bodoch reaguje nová SPP nedostatočne.
Príprava colnej únie s USA /NAFTA/ ukazuje na vážne riziká pre agrosektor EÚ. Ide najmä o fakt, že väčšina komodít v USA sa vyrába až o tretinu lacnejšie. Na tento mimoriadne významný fakt, na škodu veci, reforma SPP vôbec nereaguje.

7. Okrem novej SPP teraz u nás rezonuje aj téma Stednodobej koncepcie rozvoja pôdohospodárstva, ktorú už schválila vláda. Vy ste aj v našich novinách pred časom uviedli, že by malo ísť o zásadný, dlhodobo platný, národohospodársky dokument, ktorý by mal váhu ústavného dokumentu. Myslíte si, že uvedená koncepcia spĺňa tieto parametre?

V tejto koncepcii sú celkom zaujímavé údaje, ktoré majú svoju hodnotu. Sú to skôr komoditné rozvojové programy. Ani zďaleka sa to však nepodobá na zásadný národohospodársky dokument, ktorým by ústavná väčšina NRSR dlhodobo fixovala agrárnu politiku SR. To však ani nebola ambícia jeho zadávateľov. Je to škoda, lebo pri sile Smeru sa to dalo dosiahnuť. Dlhodobá istota, to je to, čo agrorezort SR najviac potrebuje. Istoty sú aj volebný sľub vládnucej strany.Snažil som sa diskutovať o tejto koncepcii s viacerými odborníkmi, uvedenými ako jej spoluautori. Dávali ruky preč od tejto dikcie dokumentu. Úloha je aj podľa mňa riadne riešiteľná len celkom nanovo . Nesmieme rezignovať na pôvodný zámer.
Po definitívnom uzatvorení novej SPP bude treba vypracovať v obsahu, štruktúre a metodike podobnej zreformovanej agrárnej politike EÚ, aktuálnu národnú agrárnu politiku. Tá by vychádzala z analýz, pozitívnych a negatívnych záverov doterajších koncepcií agrárnych politík SR. Je predsa známe, že doteraz vlády mali agrárne koncepcie a to aj úspešné, vrátane koncepcie z 1. vlády premiéra Fica.
Pretože neistoty vo svete, aj vo výžive ľudstva, narastajú, treba využiť aj globálne analýzy a názory na riešenie globálnych problémov a identifikovať si možnosti SR. Veľmi naliehavé je analyzovať postupy podobných štátov EÚ pri riešení ich záujmov, najmä ochrany pôdy. Osobitne aktuálne je vysporiadať sa s pripravenou liberalizáciou trhu s mliekom a s liberalizovaným agrárnym spoločným trhom s USA.
Udržateľná intenzifikácia produkcie, do miery plného využívania agrárneho produkčného potenciálu SR, je prioritná úloha pre nás dnes aj v budúcnosti. Úspešný rozvoj historických hodnôt Slovenska, vysokého podielu vidieka, lesov a vysoké zastúpenie trvalých trávnych porastov a nadväzne vysoký podiel chovu prežúvavcov sú pre nás smerodajné imperatívy.

8. Koncepcia síce hovorí o potrebe oživiť živočíšnu výrobu či špeciálnu rastlinnú výrobu, teda odvetvia, v ktorých došlo k najväčšiemu prepadu, ale iba slová stačiť nemôžu. Aké stimuly má štát v rukách, aby podnietil záujem roľníkov (motivoval ich) o tieto odvetvia? Obsahuje ich aj táto koncepcia?

Všetky doterajšie expertné posudky najviac vyčítajú koncepcii, že nemá dostatočne rozvinutý sortiment konkrétnych nástrojov stimulujúcich účastníkov trhu k potrebnému oživeniu upadajúcej výroby. Poukazuje sa najmä na vágnosť vytýčených cien, ktoré sú ale predovšetkým produktom trhu a nie zbožným prianím vykryť vysoké výrobné náklady. Má sa takto zrejme preukázať schopnosť financovania rezortu pri minimálnej štátnej pomoci.
Štát má k dispozícii celý diapazón nástrojov hospodárskej, rozpočtovej, obchodnej, finančnej, úverovej, úrokovej, dotačnej politiky, legislatívy, diplomacie, organizačných krokov, s ktorými môže stimulovať správanie účastníkov trhu tak, aby plnili jeho zámery. Štát nesmie šetriť jedno Eur tak, že stratí dve a musí nájsť jedno Eur pre pôdohospodárstvo, kde urobí dve. Napríklad vytvorenie nového pracovného miesta v agrorezorte je lacnejšie ako v iných odvetviach. Peniaze na návratné riešenia sú, treba ich nájsť.
Ako člen EU sme síce zviazaní spoločnými postupmi pri aplikácii agrárnych politík. Ale nato máme špecialistov na zahraničných zastúpeniach, aby sme mali plynule k dispozícii informácie o tom, ako nápadito pracujú s príslušnými nástrojmi iné štáty. Málo využívame pre získavanie rozpočtových a rozpočtovo neutrálnych a mimorozpočtových zdrojov zahraničné skúsenosti a najmä svetové poradenstvo.

9. Leitmotívom koncepcie je zabezpečenie 80-percentnej sebestačnosti v produckii potravín do roku 2020. Je to reálny cieľ? Ak áno, čo by štátna exekutíva na jednej a producenti potravín na strane druhej mali pre to urobiť?

Pán minister sa na konferencii o koncepcii vyjadril, že Slovensko má optimálne využiteľný produkčný potenciál pre výživu šesť a pol milióna obyvateľov. Súhlasím, je to blízko parametrov udávaných SAPV. Bolo by pri tom aj dobré povedať, prečo 80 % a prečo do roku 2020 a s akou ďalšou perspektívou. Súhlasiť sa dá s tým, že 80 % potravinová sebestačnosť je strategicky minimálna.Čo by mali robiť pre tento cieľ producenti potravín? Nič menej a nič viac, len sa chovať tak ako ich bude agrárna politika SR motivovať. Tak sa chovajú nakoniec aj dnes. Zámery štátu na trhu potravín sa však neplnia. Ak nie sme spojní s tým, čo a ako podnikatelia robia, zlepšime ich motiváciu. No a štátna exekutíva má stanoviť zásady a nastaviť nástroje agrárnej politiky tak, aby sa producenti radi správali v smere plnenia exekutívou vytýčených cieľov. Hovorí sa tomu agrárna politika.

10. A čo sa dá robiť s obchodom či potravinárskym priemyslom, ktorí majú do plnenia tejto ambície 80-percentnej sebestačnosti tiež čo povedať? Veď bez nich sa to dosiahnuť nedá…

Budúcnosť je v spolupráci, kooperácii a integrácii, teda v multiplikácii individuálnych možností ako sa presadzovať. Nie je pritom ani rozhodujúca forma, či pôjde len o priateľskú spoluprácu, personálnu úniu, obchodné, odbytové a zásobovacie, či finančné prepojenie, organizačné, alebo právne zväzky. Bez dobromyseľnosti, racionálnosti partnerov „na jednej lodi“, napredovanie pôjde len ťažko a aj to na krátku dobu.
Bez racionálnej potravinárskej výroby to samozrejme nepôjde. Nemôžeme sa napríklad spoliehať na opätovné budovanie malých bitúnkov, či trh s mliekom cez automaty. Výroba, spracovanie a predaj potravín musia mať pestrú paletu foriem, profilovaných záujmom zákazníkov.Treba podporovať a nielen podporovať, ale aj priamo štátom organizovať národnú obchodnú sieť a integráciu prvovýroba, potraviny, obchod. Nie je rozhodujúce, kto bude hlavný integrátor. Treba motivovať pre túto myšlienku všetkých. Hoci aj s účasťou štátu. Pre poučenie si tu môžeme položiť otázku, že kde by bolo poľnohospodárstvo USA, keby boli čakali na to, ako trh vyrieši prebytky potravín? Založili štátnu firmu pre zahraničný odbyt a dnes vláda USA riadi svetovú potravinovú pomoc.
Neodkladne treba angažovať celú vládu pre plynulé rokovania s globálnymi obchodnými systémami v duchu „predsa ste neprišli na Slovensko zápasiť s vládou“. Zahraniční manažéri tomu rozumejú.

11. Ako vnímate v koncepcii načrtnuté údaje o zvyšovaní zamestnanosti v agrárnom odvetví?

Existuje tu veľké riziko, že očakávaný nárast produkcie, predpokladajúci potrebu 18 tis. nových pracovných miest, sa pri súčasnej agrárnej politike nedosiahne. Ani v minulom roku, ani v tomto roku, dokonca ani pre budúci rok sa netvoria dostatočne motivačné mechanizmy pre rast produkcie týchto, pre rast zamestnanosti kľúčových, komodít. Dokonca rastie demotivácia k ich produkcii, nezamestnanosť a klesá ich výroba.
Riziko nedosiahnutia programovaného rastu zamestnanosti je aj v tom, že sa nebilancuje prirodzený nárast produktivity práce a následný celkový pokles potreby práce v niektorých komoditách. Normatívne sa na udržanie zamestnanosti žiada asi 2,5 % medziročné tempo rastu. To znamená, že najmä v komoditách ako HD, ovce, obilniny, kukurica, olejniny a pod. sa zamestnanosť zníži. Treba tiež poukázať na aktuálny legislatívny tlak na znižovanie zamestnanosti.Keď už sa bilancuje rast zamestnanosti v prvovýrobe, bolo by potrebné argumentačne použiť bežnú metodiku EÚ na zdôraznenie národohospodárskeho významu pôdohospodárstva. Na jedno prvovýrobné pracovné miesto v pôdohospodárstve EÚ-15 sa ráta troj až štvornásobný počet pracovných miest v súvisiacich dodávateľských, odberateľských, spracovateľských, servisných a spolupracujúcich odvetviach. Tieto vznikajú len vtedy, ak vzniká pracovné miesto v prvovýrobe.
Podľa tohto kľúča sa v EÚ považuje komplex pôdohospodárstva, s 15 % za najväčšieho zamestnávateľa, pred strojárstvom a chémiou. To sú strategické parametre, hodné uznania rezortu za strategický.

12. Budú vôbec na naplnenie týchto, ale i ostatných cieľov uvedených v koncepcii, stačiť zdroje z EÚ, lebo so štátnymi prostriedkami sa v koncepcii príliš nepočíta?

Zdroje z EU na naplnenie cieľov koncepcie sú podstatné, ale ani z ďaleka nie sú dostatočné. Samozrejme bude veľmi záležať aj na tom, či a do akej miery ich dokáže exekutíva účelovo viazať pre motiváciu podnikateľov na plnenie týchto cieľov. Predovšetkým ide o motiváciu viazanými priamymi platbami a konkurencieschopnosť zvyšujúcimi podpornými opatreniami v Programe rozvoja vidieka.V koncepcii uvažované Štátne prostriedky sú celkom nedostatočné na splnenie cieľov koncepcie. Pri platnosti zásady „koľko do systému dáš, toľko z neho dostaneš“ to znamená nielen pokles produkcie, ale aj spotreby slovenských potravín. Žiaľ, pri nevyhnutnom náraste vidieckej nezamestnanosti a celkovom oslabení vidieckej ekonomiky. Veď štátny rozpočet pre tento rok sa v agrorezorte skrátil o viac Eur ako pre všetky ostatné rezorty SR spolu.
Štátna pomoc je na podporu národných rozvojových priorít, teda tých komodít, ktoré chce štát zveľaďovať. Táto je však v SR až niekoľkonásobne nižšia ako v okolitých postsocialistických štátoch a až desiatky násobne nižšia ako v Rakúsku. Tento deficit sa prehlbuje napriek tomu, že premiér ubezpečil, že podpory pôdohospodárstvu budú na úrovni okolitých štátov.Diskutovaných 25 % presúvaných financií z II. piliera rozvoja vidieka do I. piliera priamych platieb je taktiež priehľadná forma ako nedať zo štátneho rozpočtu peniaze do agrorezortu, lebo projekty II. piliera musí štát spolufinancovať. Účelovo sa zavádza verejnosť v tom, že sa posilňuje týmto spôsobom podpora poľnohospodárstva zo zdrojov EÚ.


Samozrejme, že nielen rozpočtové, ale aj rozpočtovo neutrálne, mimorozpočtové, bankové, fondové, podnikové a iné zdroje, v synergii s prostriedkami EÚ, je možné a potrebné účinne mobilizovať pre rast a zamestnanosť.

13. Je vôbec reálne, aby sme výrazne zvýšili agropotravinársku produkciu, keďže EÚ ako celok zápasí s prebytkami potravín a míňa nemalé peniaze na to, aby sa jej zbavila…

V tejto oblasti sa situácia mení veľmi dynamicky na naturálnej, ale aj na finančnej úrovni.
EU patrí k rozhodujúcim hráčom na celosvetovom trhu potravín. Ten rastie približne o desatinu každú dekádu, teda odbytové možnosti rastú. Globálna potreba potravín teda vzrástla len počas nášho členstva v EU takmer o desatinu.
Pozitívne tu tiež pôsobia posledné reformy SPP, orientujúce producentov viac na to, čo požaduje trh. Zvyšovať našu národnú produkciu potravín je reálne a objektívne potrebné aj preto, lebo intenzifikácia a rast sú podmienkou rozvoja rezortu.Pokiaľ ešte začiatkom deväťdesiatych rokov výdavky SPP na trhové opatrenia predstavovali až 90 % celého agrárneho rozpočtu EÚ, tak v súčasnosti sú tieto výdavky pod 10 %. Až tretinu z financovania trhových opatrení predstavovala refundácia vývozu nadprodukcie. Teda postupným uplatňovaním neviazanej pomoci, a tiež presúvaním pomoci na rozvoj vidieka, sa problém obchodovania s nadprodukciou potravín v EÚ posunul z dotačnej na komerčnú úroveň.Krízové situácie na trhoch potravín, najmä za ostatné roky, jednoznačne potvrdzujú neschopnosť trhu dostatočne reagovať na ročníkové vplyvy počasia na úrody plodín, ani na rastúci negatívny vplyv pôsobenia špekulatívneho kapitálu na trhu potravín. Potreba zvýšenia zásob rizikových potravinových komodít, ich prefinancovanie a iné regulačné opatrenia, je preto potrebné oproti súčasnosti posilniť.


14. Súčasné vedenie MPRV SR je pri kormidle viac než rok a nemožno mu uprieť snahu o stabilizáciu a rozvoj agrárneho odvetvia. Lenže ako ste pred časom uviedli, na to, aby boli úspešní musia nielen chcieť, ale aj môcť a vedieť? Myslíte si teda, že môžu a aj vedia?

Už skôr som uviedol, že vedenie MPRV SR má vládou veľmi limitované finančné možnosti, lebo nepožíva status prioritného, strategického odvetvia. Vlády to zdôvodňujú čudnými argumentmi.
Niekedy sa argumentuje, že agrárny rezort je financovateľný zo zdrojov EU a národné rozpočtové zdroje nepotrebuje, alebo vie bez nich prežiť. Ale Slovensko si nemôže dovoliť pôdohospodárstvo, ktoré vie prežívať, ale potrebujeme pôdohospodárstvo, ktoré vie naplno využiť krajinu pre produkciu, zamestnanosť a vidiecku ekonomiku. Potvrdzuje to aj aktuálna nedostatočná rozpočtová podpora kontra upadajúca produkcia viacerých komodít a znižovanie zamestnanosti.Práve štátna pomoc je na podporu národných rozvojových priorít, teda tých komodít, ktoré chce štát zveľaďovať. Keďže je minimálna, znamená to, že už skôr spomínané možnosti revitalizácie sektoru, ktoré by štátna pomoc na úrovni okolitých štátov umožňovala, veľmi obmedzuje možnosti vedenia rezortu dosahovať úspech v práci.Trápne sa napríklad konštatuje, že od budúceho roku nám budú zahraniční investori skupovať pôdu, ale starí členovia EU majú veľa organizačných a legislatívnych opatrení, ako tomu zabrániť. Nedávno aj náš sused Maďarsko zákonom zakázalo koncentráciu vlastníctva pôdy. Všeobecne by bolo treba posilniť možnosti plynulého získavania, triedenia, spracovania a využívania poznatkov agrárnej politiky iných, najmä susedných štátov, ČR a MR. Minimálne iniciovať riešenia rezort určite môže.
Neviem prečo ministerstvo nevyužíva viac možností politicky komunikovať s inými politickými stranami a nehľadá možnosti politického konsenzu o budúcnosti vidieka a pôdohospodárstva SR. V otvorenom strete názorov by si overili /korigovali/ svoje poznanie a zreálnili možnosti. Pochlebovanie vláde, formou korporatívneho vládnutia, nemôže mať dobrý koniec.
Možnosť venovať sa viac, strategickým, finančno-obchodným a ďalším skôr vymenovaným otázkam, by sa určite dala umocniť aj zásadným delegovaním zodpovednosti a právomoci na rezortné inštitúcie, zo zákona zodpovedné za jednotlivé oblasti a činnosti. Napríklad ŠVPS je schopná samostatne pracovať, čo by posilnilo možnosti ministerstva zamerať úsilie na prorastové priority.
Pokiaľ ide o to, či vedenie MPRV vie dosť na to, aby bolo úspešné, by sa mohlo správne hodnotiť cez konkrétne výsledky ich práce. Takto však Vaša otázka nestojí. Úprimne povedané, to nevidím tak, že by nedostatky práce vedenia spôsobovala slabá všeobecná vedomostná úroveň jeho členov.
Ak zostaneme v rovine chcieť-môcť-vedieť, tak potom platí efekt reťaze, keď najslabší článok určuje jej celkovú silu. Teda vedieť identifikovať priority, nachádzať možnosti a chcieť ich húževnato presadzovať. Vedenie ministerstva by mohlo viac využívať rezortné a zahraničné národohospodárske, vedecké a úspešné podnikateľské skúsenosti v reálnom čase, čo by mohlo významne posilniť vedomosti o možnostiach a usmerniť jeho chcenie.
Niekedy sa zdá, že jednotliví členovia vedenia vedia veľa, z rôznych zdrojov a rôzne to interpretujú. Bolo by preto určite veľmi efektívne, keby existoval funkčnejší spôsob výmeny vzájomného poznania a koordinácia deklarovania navonok. Existuje napríklad osvedčený režim vedecko-technickej rady, zložená z predstaviteľov rezortu, ale aj z praktických a teoretických odborníkov.

Zverejnené v upravenej podobe pod názvom: AJ NOVÁ SPP JE NESPRAVODLIVÁ, Lettrich Roman, Roľnícke noviny, 18.07.2013

Poľnohospodárstvo

Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá
spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie
zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010.
Táto dohoda prináša podstatné zmeny v týchto štyroch oblastiach: priame platby budú
spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom
reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a
transparentnejšia. Tieto rozhodnutia sú rozhodnou reakciou EÚ na výzvy v oblasti
potravinovej sebestačnosti, zmeny klímy, rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.
SPP výrazne prispeje k dosahovaniu celkového cieľa, ktorým je podpora trvalo
udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu“, uviedol komisár pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.
Spravodlivejšia SPP
Priame platby sa budú medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov rozdeľovať
spravodlivejším spôsobom, pričom sa skončí využívanie „historických referenčných
hodnôt“:
• Konvergencia: rozpočet SPP bude rozdelený tak, aby žiaden z členských štátov
nedostával do roku 2019 menej ako 75 % priemeru Únie1. V rámci jedného
členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým
poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude môcť byť nižšia ako 60 %
priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej administratívnej alebo
agronomickej oblasti. Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým
hektárom“ poľnohospodárskych podnikov, a to s cieľom viac pomáhať malým a
stredným podnikom. Pokiaľ ide o nové členské štáty, mechanizmus SAPS (režim
jednotnej platby na plochu) sa bude môcť predĺžiť do roku 2020.
• Podporu príjmov budú môcť využívať len aktívni poľnohospodári (zoznam vyňatých
činností).
• Mladí poľnohospodári: vo veľkej miere sa bude podporovať začatie činnosti mladých
poľnohospodárov, a to zavedením pomocného príplatku vo výške 25 % počas
prvých piatich rokov, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Táto
pomoc bude doplnkom investičných opatrení v prospech mladých ľudí, ktoré sú už
k dispozícii.
1 Tento bod musí byť schválený v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci.
2
• Členské štáty budú môcť takisto prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam.
Viazané platby budú môcť byť poskytnuté na obmedzený počet druhov produkcie,
pričom osobitné viazané platby vo výške 2 % budú vyplácané v prípade rastlinných
proteínov s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.
SPP, ktorá posilňuje pozíciu poľnohospodárov v potravinovom
reťazci
Orientáciu na európsky poľnohospodársky trh budú sprevádzať nové prostriedky určené
pre poľnohospodárov, aby sa títo mohli stať pevnými článkami potravinového reťazca:
• Odvetvové a medziodvetvové organizácie sa v niektorých odvetviach (mlieko,
hovädzie mäso, olivový olej, obilniny) budú podporovať osobitnými pravidlami v
oblasti hospodárskej súťaže. Tieto organizácie budú môcť prerokúvať zmluvy o
predaji v mene svojich členov, čím sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti.
• V roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor, pričom sa posilní organizácia odvetvia na
základe povinných medziodvetvových zmlúv a dohôd.
• Od roku 2016 bude režim výsadbových práv v odvetví vinohradníctva nahradený
dynamickým mechanizmom správy povolení na výsadbu, na ktorom sa vo väčšej
miere budú podieľať ľudia z daného odboru, a bude sa uplatňovať do roku 2030 s
obmedzením výsadby vo výške 1 % vinohradu za rok.
• Okrem toho budú zavedené nové nástroje na riešenie krízy:
• Komisia bude môcť povoliť, aby producenti dočasne spravovali objemy uvedené na
trh.
• Zavedie sa krízová rezerva (so všeobecnou doložkou v prípade núdze).
• V rámci programov na rozvoj vidieka budú členské štáty môcť podporovať
poľnohospodárov, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch prevencie rizík (poistenie
príjmov alebo spoločné fondy), a zriaďovať podprogramy pre tie odvetvia, ktoré
čelia osobitným ťažkostiam.
Ekologickejšia SPP
Všetky členské štáty, všetky územia a všetci poľnohospodári budú prispievať k riešeniu
výzvy, ktorou je udržateľnosť a boj proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých
opatrení so zrejmým pozitívnym dosahom. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako
100 mld. EUR s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy,
vody, biodiverzity a zmeny klímy:
• „Ekologizácia“: 30 % priamych platieb bude naviazaných na dodržiavanie troch
poľnohospodárskych postupov priaznivých pre životné prostredie: diverzifikácia
plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a zachovanie 5 %, neskôr 7 % oblastí
ekologického významu od roku 2018, prípadne ďalšie opatrenia považované za
rovnocenné z hľadiska priaznivých účinkov na životné prostredie.
• Aspoň 30 % rozpočtu programov na rozvoj vidieka sa bude musieť prideliť
agroenvironmentálnym opatreniam, pomoci biologickému poľnohospodárstvu alebo
projektom spojených s investíciami alebo inovačnými opatreniami priaznivými pre
životné prostredie.
• Agroenvironmentálne opatrenia budú posilnené. Budú musieť byť doplnkom
postupov podporovaných v rámci ekologizácie. Tieto programy budú musieť byť
ambicióznejšie, a teda účinnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia
(garancia, že nebude dochádzať k dvojitému financovaniu).
Účinnejšia a transparentnejšia SPP

Proti cenzúre

           Protest proti diskriminácii a cenzúre na Slovensku.

 

 

 

Strana moderného Slovenska ostro protestuje proti mediálnej diskriminácii niektorých politických subjektov vrátane našej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak vo verejnoprávnych ako aj v súkromných médiách. Jedná sa účelovú cenzúru, ktorá pripomína obdobie najtvrdšieho komunizmu, kedy sa potláčali iné názory.          ( Účelové zoskupenia v reláciách TA3, vo verejnoprávnej televízii ako aj v printových médiách, atď..)

      Mali by sme si zobrať príklad z Českej republiky, kde médiá dávajú dostatočný priestor všetkým politickým stranám, združeniam a organizáciám a tým poskytujú občanovi objektívnejšiu informáciu a širšiu možnosť výberu.

      Cieľom Strany moderného Slovenska je zobrať moc politikom a dať väčšiu rozhodovaciu možnosť vo vážnych otázkach občanom formou elektronického referenda cez sms a internet.

      Strana moderného Slovenska vyzýva všetky politické subjekty, ktoré zdieľajú náš  názor o podporu a ostrý protest. O našom proteste informujeme aj Ústrednú volebnú komisiu.

 

          ústredný tajomník                                                         predseda strany                                                                                                          

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

            Andrej Sliacky                                                                Milan Urbáni

 

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2014

Čakacie doby

                           Chceme zdravotníctvo bez čakania.

 

Profesný klub zdravotníctva Strany moderného Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2014 zaoberal postavením pacienta v systéme zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Konštatoval, že najhoršie z tohto systému vychádza občan – pacient. Zdravotné poisťovne majú pokryté všetky svoje náklady s primeraným ziskom, trochu horšie sú na tom poskytovatelia, ktorí nemajú všetky svoje náklady na zdravotnícke výkony zaplatené, veľakrát sú závislí od ľubovôle zdravotných poisťovní a nemôžu slobodne, podľa potreby pacienta manažovať svoje aktivity. V posledných rokoch plakanie zdravotníkov za vyššie platy, nepokladáme v mnohých prípadoch za opodstatnené. Očakávali by sme, miesto boja za platy, aktivity za vylepšenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Najhoršie z tohto reťazca vychádza pacient, ktorý je odkázaný na milosť a nemilosť zdravotných poisťovní a poskytovateľov. Najväčšou tragédiou je, že z peňazí občanov – pacientov  žijú kráľovsky zdravotné poisťovne a celkom dobre aj pracovníci v zdravotníctve. Občan, ktorý si všetky tieto služby predplatil a predpláca, musí znova platiť rôzne poplatky lekárov, doplácať na lieky, čakať na vyšetrenia nezmyselne dlho, niekedy až mesiace a keď je konečne vyšetrený a zdiagnostikovaný v prípade potreby operačného zákroku, si naň musí počkať týždne, mesiace aj roky. Mnohí z týchto občanov – pacientov sa vyšetrenia, operácie ani nedožijú. Systém prednostného vyšetrenia za poplatok je arogantný a neakceptovateľný a treba ho okamžite zrušiť. Na Slovensku máme dostatočné kapacity v zdravotníckych zariadeniach ako aj personálu, aby každý kto potrebuje zdravotnícku službu, ju dostal včas, bez zbytočného odkladu, ktorý má mnohokrát negatívny dopad na jeho zdravie a ďalšiu kvalitu života.

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska má pripravený systém, v ktorom bude na prvom mieste občan – pacient platiteľ do zdravotného poistenia a do daňového systému z ktorého odvádza štát za svojich povinných poistencov a tento občan aj musí rozhodovať. On si vyberie poisťovňu, ktorá s ním uzavrie konkrétnu zmluvu, v ktorej bude explicitne definované, na ktoré služby má nárok. Ak by zdravotné poisťovne našli odvahu a zaviedli pripoistenie a doplnkové poistenie po určení rozsahu štátom, občan by sa mohol rozhodnúť a zmluvne dojednať s poisťovňou obchodno  právny vzťah na ďalšie hradené služby. V tomto systéme, by občan rozhodoval do ktorého zdravotníckeho zariadenia pôjde a zdravotná poisťovňa len skontroluje nutnosť a efektívnosť poskytovanej služby a zaplatí za ňu poskytovateľovi. Tým by sa vytvoril systém, v ktorom by si pacienta poskytovatelia vážili, boli k nemu slušní a úslužní a veríme, že k takýmto poskytovateľom, by boli pacienti slušní a spokojní.                                                                                                

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska je pripravený na odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými v systéme zdravotná poisťovňa – poskytovateľ – pacient. V zdravotníctve pracuje veľa slušných, odborne vyspelých ľudí na každej úrovni, chvalabohu je ich väčšina, ale systém je zlý a preto ho treba zmeniť, nahradiť novým, lepším systémom. Občania si to zaslúžia.

 

 

                                                                                           Milan Urbáni         

                                                                                       zdravotnícky klub

                                                                               Strany moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014 

Olympiada

                          Kedy začnú byť Slováci hrdí na Slovensko.

 

 

Po dlhom čase sa Slovensko môže zviditeľniť na celosvetovej scéne pri kandidatúre na usporiadanie Olympijských hier spolu s Poľskom a tak isto ako sme v roku 2013 podporili túto kandidatúru, nestačíme sa čudovať, že začínajú malí Slováčikovia, ktorí pravdepodobne v živote ani nič nespravili, nevybudovali, škrekľavým tónom bojovať proti všetkému, čo zveľadí Slovensko a zviditeľní ho vo svete. A začínajú všemožne bojovať proti našej kandidatúre. Profesný klub športu Strany moderného Slovenska je za kandidatúru Slovenska na usporiadanie zimných Olympijských hier a všetkými prostriedkami ju bude podporovať. Naša strana preferuje spoločnosť pre občanov, v ktorej sa budú môcť občania vyjadriť ku závažným otázkam v štáte cez finančne nenáročné  elektronické referendum, cez sms, alebo internet, ktoré sa dať zrealizovať vo veľmi krátkom časovom období. Keby sme tento model referenda mali už na Slovensku zabehnutý, nemuseli by kritici v novinách písať o lokálnom prieskume verejnej mienky v okolí Liptova a Tatier, ale mohli by sa ho zúčastniť všetci občania celej Slovenskej republiky a veríme, že ich názor k usporiadaniu Olympijských hier by bol kladný. Operovať argumentmi o poškodzovaní životného prostredia a útočenia na investorov, či štátu, alebo súkromného sektoru, pokladáme len za vylievanie zlosti neschopných, závistlivých Slováčikov. Znovu opakujeme, ak je olympiáda dobre pripravená, transparentne manažovaná, tak môže priniesť aj finančný zisk pre našu republiku a zostanú po nej aj trvalé hodnoty vo forme infraštruktúry, ktorú bude treba pri usporiadaní olympiáda vybudovať. Radi by sme odkázali tým, čo hovoria o olympijskom šialenstve, poškodzovaní prírody a ziskoch súkromných firiem, nech sa idú pozrieť na ohavné panely, alebo  vrtule ležiace na hektároch úrodnej pôdy, prinášajúce veľké zisky len niekoľkým ľuďom na Slovensku. Myslíme si, malí Slováčikova, že potrebná výstavba infraštruktúry pri olympiáde, by bola estetickejšia a efektívnejšia. Strana moderného Slovenska nerobí rozdiely medzi štátnymi a súkromnými investormi, pokiaľ realizácia investície je transparentná a ekonomicky výhodná.

Podporujeme všetkých, ktorí to s prípravou našej kandidatúry do olympiády myslia vážne a úprimne v celospoločenskom záujme Slovenskej republiky a jej rozvoja. Opakovane ponúkame kompetentným aktívnu pomoc našich odborníkov.

 

 

           Ľubomír Luhový                                                         Milan Urbáni

predseda profesného klubu športu                                         predseda

    Strana moderného Slovenska                              Strana moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Rozvoj videika

Ide skutočne o rozvoj vidieka ?

 

 

 

Strana moderného Slovenska má vo svojom programe vrátiť život na obce a rozvíjať aktivity v poľnohospodárstve. Preto nemôžeme súhlasiť s novým systémom, v ktorom sa presúvajú finančné prostriedky z druhého piliera v programe rozvoja vidieka do prvého piliera „ Európa 2014-2020 “. Tento nový systém prerozdeľovania spôsobí nedostatok financií pre obce a poľnohospodárov. Zvýhodní len isté „ záujmové skupiny “.

Strana moderného Slovenska pripravuje novú, modernú koncepciu smerovania pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.

 

O našich krokoch budeme občanov systematicky informovať.

 

 

     Pôdohospodársky klub                                                ústredný tajomník                                        

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

                                                                                              Andrej Sliacky

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2014

 

Výpovede zdravotných sestier

Situácia v zdravotníctve -výpovede zdravotných sestier

Zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) sa dňa 14.1.2016 zaoberal situáciou v slovenskom zdravotníctve a konštatuje, že za posledných 20 rokov nastali v zdravotníctve aj vysoko kvalitné zmeny, z ktorých profituje pacient. Zmeny nastali najmä vo zvýšení odbornej úrovne všetkého personálu pracujúceho v zdravotníctve, technicko-prístrojové vybavenie je na solídnej svetovej úrovni a postupne sa zavádzajú aj najsofistikovanejšie diagnosticko-liečebné metódy. Slovenský pacient má prístup k širokej škále moderných liekov. Mnohé pracoviská už spĺňajú prísne kritéria moderného zdravotníckeho zariadenia. Dalo by sa vymenovať ešte množstvo pozitívnych vecí, ktoré boli v zdravotníctve realizované. Samozrejme slovenské zdravotníctvo má aj množstvo nedoriešených vecí, ktoré bude treba postupne realizovať a je to hlavne v oblasti vzťahu pacient- zdravotná poisťovňa, ekonomické zabezpečenie poskytovaných zdravotníckych služieb, odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, programované investičné zabezpečenie, a nie v poslednej miere aj racionalizačné opatrenia. Nedostatok financií v zdravotníctve a narastanie dlhov sa v posledných rokoch prejavil aj vo výške finančného odmeňovania pracovníkov v zdravotníctve. Viedlo to v poslednom období aj k nespokojnosti z výškou odmeňovania zdravotných sestier, ktoré sa začali organizovať a podávať na svojich pracoviskách hromadné výpovede. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA ( SMS) si vysoko váži prácu všetkých pracovníkov v zdravotníctve  a tak isto aj  prácu sestier, bez ktorej by sa nedala zabezpečiť komplexná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Vzdelanie a odborné zameranie sestier bude treba prehodnotiť a možno vrátiť sa k systému stredných zdravotníckych škôl, ktoré produkovali kvalitné a všestranne kvalifikované zdravotné sestry. Vysokoškolské vzdelanie požadovať od zdravotných sestier, ak si ich zaradenie takéto vzdelanie vyžaduje.

Neodcudzujeme, že zdravotné sestry použili aj formu protestu na prejavenie svojej nespokojnosti. Žijeme v demokratickom svete a majú na to nárok, ale podávanie hromadných výpovedí nepokladáme za správne rozhodnutie ako vo vzťahu k svojej profesionálnej etike, tak i k zdraviu pacientov, ktorí ich starostlivosť nutne potrebujú. Vyzývame vedenie sesterských organizácií, ako i samotné sestry aby prehodnotili svoj postoj, stiahli svoje výpovede, vrátili sa do zamestnania a neohrozovali poskytovanie zdravotníckych služieb v našich zariadeniach. Verejne vám sľubujeme svojimi osobami, a vyzývame aj ostatných politikov ako i ministerstvo zdravotníctva, aby sme si sadli spolu s vami za okrúhly stôl a hľadali východiská k spokojnosti každého. Vašu situáciu nezľahčujeme, berieme ju vážne, len nesúhlasíme so spôsobom ako ju momentálne riešite. Poďme spolu hľadať riešenie.

Za zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS):

MUDr. Milan Urbáni, CSc, MPH.

PharmDr. Milan Lopašovský

14.1.2016

Utečenecká kríza

  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                      Utečenecká vlna a rómska otázka.

 

Za posledných 10 rokov došlo k vážnym vojenským intervenciám v štátoch, kde vládli rôzne formy diktatúry. Podarilo sa síce zvrhnúť diktátorov, ale nepodarilo sa vytvoriť fungujúce demokratické zriadenia v týchto štátoch, naopak došlo k vystupovaniu extrémizmu, ktorý mal za následok až vznik Islamského štátu a spôsobil nepredstaviteľný exódus obyvateľstva z rôznych zemí a to v takom rozsahu, že je až nepredstaviteľné, aby za týmito utečeneckými aktivitami neboli vysoko organizované zoskupenia. Sme za to, že ľuďom v biede treba pomôcť, ale na druhej strane treba zabrániť a zastaviť nekontrolovanú migráciu ľudí. Všetci politici, EÚ, NATO, OSN a veľmoci, by mali veľmi vážiť slová pri hodnotení a prognózach vzniknutého chaosu, ktorý nastal. Už to nie je otázka pre EÚ, ale pre všetky veľmoci a všetky štáty na svete.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) podporila premiéra Roberta Fica v odmietaní kvôt, ale to neznamená, že nemáme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja sám som ponúkol pomôcť a postarať sa o jednu rodinu na celý mesiac, kým sa nájde riešenie. No na moje verejné vyhlásenie nikto nereagoval.

    Čo STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), že v tieni tejto imigračnej krízy zostalo riešenie rómskej otázky na Slovensku. Premiér Fico by mal pri odmietaní kvôt argumentovať aj zložitosťou a dôležitosťou riešenia rómskej otázky na Slovensku. Keď pred pár rokmi z našej skoro 500.000 tisícovej populácie rómov odišlo niekoľko tisíc do Fínska, Belgicka a iných európskych štátov, boli hromadne až nehumánne vracaní späť, kde boli vtedy títo propagátori prijímania utečencov z tretieho sveta.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) aj v tejto zložitej spletitej situácii sa zaoberá riešením rómskej otázky na Slovensku a navrhuje východiská a spôsoby riešenia. Nestačí len meniť splnomocnencov vlády pre rómsku otázku, ale treba aktívne vstúpiť do procesu budovania spoločnosti, do ktorého patrí aj rómska populácia. Netvárme sa, že tu Rómovia neexistujú, že tu neexistuje rómsky problém, ale treba ho správne pomenovať, nebáť sa robiť štatistiky, kde sa jednotlivé skupiny obyvateľstva pomenujú a to nielen rómovia, ľudské práva sú aj o tom, že ich máme, ale máme aj povinnosti.     

      Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú  menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.

 

 

                                                         - 1 -

 

 

 

       Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.                                                                                                              

        Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba. 

        Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

       

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

 

     Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov. Pán Fico, oznámte Európe, že aj my máme kolóniu imigrantov, síce ktorí prišli skôr, ale problémy s nimi stále pretrvávajú. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Milan Urbáni

                                                                                                     predseda

 

                                                                                                                                                                                                                                 STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                    

 

 

V Banskej Bystrici dňa 06.10.2015

 

Elektronické referendum

                                           Je politika na Slovensku chorá?

                     Musí rozhodovať občan cez elektronické referendum.

 

Pokiaľ nebude občan môcť priamo zasiahnuť pri vážnych rozhodnutiach v štáte, nemôžeme hovoriť o demokracii. Pokiaľ budú rozhodovať občania len prostredníctvom svojich zástupcov zvolených vo voľbách, stále to bude len o politikoch a množstve peňazí vynaložených na volebné kampane. A ak je politika robená amatérmi, politickými nedonosencami a prevláda špinavá oblasť politiky zbíjaním peňazí pre pár jednotlivcov v štáte a nikoho nezaujíma občan, občan ktorý žije tu na Slovensku dnes a dnes by sa mal mať dobre, mal by mať zabezpečené potreby svoje a svojej rodiny dnes a nielen stále počúvať ako politici a vláda robia všetko možné a nemožné pre zabezpečenie budúcich generácií. Ako sa môže nazvať takáto spoločnosť? Demokratická, humánna, sociálna? Nie, je to spoločnosť potratová. Na Slovensku musí dôjsť ku zmene štýlu politiky, aby sme mohli pripraviť strategické ciele, ktoré by sa nemali meniť bez súhlasu občanov, bez ohľadu na to, aké politické zoskupenie je pri moci. V období, keď klesá verejná spotreba, keď klesá súkromná spotreba, ekonomika sa drží len ako tak cez export, nezamestnanosť je na rekordných výškach a aj tí, čo pracujú, zarábajú minimálne. Je čas na zamyslenie o zmene politických pomerov podporením politických strán, ktoré dokážu pripraviť a následne realizovať dlhodobú víziu Slovenska, určiť zmeny rozvoja, diverzifikovať ekonomiku, zlepšiť intersektorálnu spoluprácu a pre zabezpečenie týchto pochodov, prispôsobiť školstvo, vedu, pracovný trh. Bez zabezpečenia zázemia pre rast pozitívnej demografickej krivky stredných a vyšších sociálnych vrstiev, nie je možný ani dlhodobý ekonomický rast a stabilita.

       Ďalším dôvodom, pre ktorý potrebujeme na Slovensku politickú rošádu, je potreba  politikov, ktorí budú schopní aktívne vstúpiť do nevyhnutných reforiem Európskej únie, prakticky vo všetkých oblastiach. Od európskeho parlamentu, európskej komisie, rady európskej únie a všetkých ich mnohokrát zbytočných pridružených inštitúcií s nezmyselnou administratívou.

       Pokiaľ bude na Slovensku politicko - ekonomický kartel, občania nebudú mať možnosť priamo kontrolovať chod štátu a navrhovať riešenia občan bude len statista a pozorovateľ. Verejnoprávna televízia ako aj súkromné televízie ako aj ostatné médiá, ktoré pre ekonomický sponzoring sú stále poplatné vládnucej politickej strane, ktoré nepripustia názor širšej skupiny politických strán a verejnosti a nemôžu poprieť svoju politickú demagógiu, ktorá je u nich ďaleko za slušným limitom.

        Strana moderného Slovenska garantuje v prípade, že jej občania dajú hlas, vytvorenie spoločnosti pre občanov, v ktorej bude občan elektronicky voliť. V referende cez sms hlasovanie bude sa môcť vyjadriť k vážnym otázkam v štáte a parlament a vláda budú musieť rešpektovať hlas občana a bez jeho názoru neurobia vážnu zmenu. Ak sa nám to spolu podarí, jedine v tom prípade budeme môcť hovoriť o spoločnosti pre občanov a len vtedy bude naplnené, to, čo roky mnohé iné politické strany a ich politici tárajú, že všetko robia, pre občana. Áno, robia, ale pre občana, ktorý je spolu s nimi vo vrcholových politických orgánoch. Kým to skutočne nebude o občanovi, bude na Slovensku veľa ľudí žiť v chudobe o hlade, mnohokrát bez strechy nad hlavou. Toto sa musí zmeniť. Verím, že sa dožijem toho, že budeme môcť spôsob a metódy týchto zmien, ktoré máme pripravené slovenskej verejnosti raz aj predstaviť. Žiaľ dnes v období cenzúry to nie je možné.

 

V Banskej Bystrici dňa 16.10.2013                          Strana moderného Slovenska

                                                                                     predseda Milan Urbáni

                                                   

Riešenie rómskej otázky

                                                   Riešenie rómskej otázky.

 

      V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.

      Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú  menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.

       Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.                                                 

        Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba. 

        Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

       

Strana Moderného Slovenska má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

 

     Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov 

 

                                                                                                             Milan Urbáni

 

V Banskej Bystrici dňa 12.03.2013 

Zdravotnícvo potrebuje liečbu

                           Zdravotníctvo potrebuje intenzívnu liečbu.

                                         Občan zobuď sa.

 

 

 

Na Slovensku je zlý systém zdravotníctva, zlý systém sa nedá reformovať, treba ho vymeniť za nový, lepší, kvalitnejší systém. Žiaľ spravili sa len dielčie zmeny, ale kompletný nový systém nikto nerealizoval, hoci ho viacerí mali pripravený.

     Stále sa mrhajú miliardy pre nekoncepčnosť, neracionálnosť, pre zlé zákony sme stratili zbytočne veľké zdroje a nie je to len súčasná suma za arbitráž pre poisťovňu, príkladov by bolo oveľa viac. Neefektívne sa využívajú existujúce zdroje a stále existuje v zdravotníctve korupcia a rozkrádanie. Vykrikovať a chváliť sa výhodným schválením jednej zdravotnej poisťovne je nekorektné a neodborné. Pokiaľ sa nezmenia princípy v zdravotných poisťovniach, je absolutne jedno, koľko máme poisťovní. Jediným korektným riešením je zaviesť konkrétne zmluvy medzi poistencom a poisťovňou, v ktorých bude presne definované, čo občan dostane v rámci povinného zdravotného poistenia a na čo sa musí pripoistiť. Kým nebudú zavedené tieto zmluvy, pacient bude manipulovaný zdravotnými poisťovňami a zdravotníckym zariadením ktoré navštívi. Občan platí a ten musí rozhodovať. Zdá sa ale, že slovenský občan nechce rozhodovať, chce poslúchať, chce byť manipulovaný, ako tomu bolo po stáročia. My chceme budovať občiansku spoločnosť a preto vyzývame občanov, aby sa zobudili, aby počúvali, aby reagovali.

     Ďalšou veľkou chorobou zdravotníctva je, že ministerstvo zdravotníctva doteraz nepredstrelo mapu potrebných zdravotníckych zariadení a ich personálne obsadenie a efektívne ekonomické manažovanie. Ďalšou veľkou chybou organizácií je absentovanie prepojenia ministerstva zdravotníctva cez VÚC až na mestá a obce.

Ministerstvo zdravotníctva a niektoré zdravotnícke zariadenia premrhali šancu na personálne preobsadenie, keď na jar tohto roku prijali všetkých lekárov, ktorí podali výpovede, späť do pracovného pomeru.

     K liečbe choroby v zdravotníctve treba použiť najlacnejšiu metódu v medicíne, ktorou je prevencia a to tým, že pri riešení problémov, ich predchádzaní a tvorbe legislatívy budú zúčastnení okrem ministerstva zdravotníctva, zástupcovia pacientskych organizácií, zástupcovia stavovských organizácií všetkých zamestnancov ako aj odborov. Pripravený projekt po medzirezortnom pripomienkovaní sa dá na verejnú diskusiu pre všetkých občanov, cez elektronické referendum, ktoré Strana Moderného Slovenska propaguje a chce zaviesť na Slovensku. Až keď občania sa vyjadria k danému problému, ten môže byť ďalej spracovaný legislatívnou, alebo inou právnou formou.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 11.12.2012

 

 

                                                                                            Milan Urbáni

                                                                                               predseda

                                                                              Strany Moderného Slovenska

 

 

Ciele Strany moderného Slovenska

Ciele STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

1/ Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov.
Vytvoríme nový obraz Slovenska.

2/ Veľa vyrobiť – veľa rozdať ľuďom.

3/ Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zabezpečiť plnú zamestnanosť
a vyššie zárobky.

4/ Vytvorená silná a bohatšia stredná vrstva bude garantom: dobrého zdravotníctva,
školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, obnovy pamiatok, športu a všetkého
rozvoja.

5/ Aktívne využiť v pracovnom procese mladých “starých“ medzi 55-70 rokov.

6/ Slovensko bez architektonických bariér.

7/ Slovensko bez komunikačných bariér.

8/ Slovensko bez psychologických bariér.

9/ Slovensko bez sociálnych bariér. Cielená sociálna podpora, nie plošné sociálne
balíčky. Väčšia starostlivosť o invalidov a bezvládnych.

10/ Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite. 
Zabezpečíme bezpečnosť občanov.

11/ Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.

12/ Vyššie zdanenie bánk, koncernom zabrániť podvodný vývoz kapitálu, bojovať
proti daňovým rajom.

13/ Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme aj elektronické hlasovanie 
vo voľbách. Heslo “Volte SMS cez sms“.

14/ Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.

15/ Zrušiť zákon o financovaní politických strán štátom.

16/ Zredukujeme počet poslancov v parlamente.

17/ Novým systémom a fúziou ministerstiev zredukujeme počet rezortov v exekutíve.

18/ Novelizovať zákon o verejnej správe a samospráve.

19/ Všetkými prostriedkami podporovať mladé rodiny, aby sa zvýšila demografická
krivka. Viac narodených detí je garanciou hospodárskej prosperity a zábezpeky
aj pre seniorov.

20/Aktívne vyriešiť rómsku otázku. Nechceme z rómov robiť bielych, ale chceme
mať slušných, vzdelaných, zdravých a zamestnaných rómov.

21/ Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú spoločnosť pre občanov.
O všetkých vážnych otázkach v štáte rozhodne občan.

22/ Budeme podporovať organizačné zmeny na skvalitnenie fungovania systému EÚ. 
V budúcnosti, po splnení kritérií by mali byť všetky štáty nachádzajúce sa
geograficky v Európe členmi EÚ, vrátane Ruska. Len silná, bohatá a dobre 
organizovaná EÚ môže garantovať lepší život pre svojich občanov

23/ Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku

Socialna politika

Sociálna politika na Slovensku.

Zamestnanosť, inklúzia a dôchodky

Oblasť zamestnanosti:

Na politiku zamestnanosti v súčasnosti vplývajú Globálne problémy a Problémy na národnej

a regionálnej úrovni.

Na Globálnej úrovni pôsobia najmä nasledovné problémy:

1. Odklon od tradičného Európskeho sociálneho modelu

2. Fenomén imigrácie,

3. Nové technológie,

4. Zmeny v štruktúre zamestnanosti.

Na úrovni SR a regiónov :

1. Znižovanie počtu ekonomicky aktívnych osôb,

2. Vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti ,

3. Dlhodobo nemenné disproporcie v úrovni nezamestnanosti na úrovni regiónov

Premena sociálneho štátu má vďaka privatizácii a zníženia solidarity vplyv najmä na sociálny systém – dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Systém zapojenia firiem do výchovy vlastných zamestnancov sa odbúrava a zamestnávatelia tlačia čoraz viac na flexibilitu pracovnej sily a očakávajú, že získajú „hotovú" pracovnú silu za čo najnižšiu mzdu. V regiónoch, kde je vyššia miera nezamestnanosti sa tak verejné služby zamestnanosti a i samotní občania dostávajú pod tlak ako v oblasti doplneniu kvalifikácie, tak aj v uspokojení príjmových nárokov.

Fenomén migrácie nie je novým v rámci EÚ, avšak v súčasnosti je akcelerovaný quazi exodusom z viacerým mimoeurópskych krajín.

Narastajú rozdiely v populácii, v pracujúcich a v spôsobe života. Za posledných 5 rokov - podľa ICSW dve tretiny nárastu obyvateľstva je len vďaka príchodu občanov z tretích krajín (z mimo EÚ). Zároveň tento prísun obyvateľstva začína tlačiť na vznik sociálneho dumpingu a má a bude mať čoraz viac -z pohľadu na trh práce – funkciu znižovania príjmu ponúkaného zamestnávateľmi uchádzačom o zamestnanie. Tým sa bude čoraz viac demontovať sociálny štát, nakoľko si práva zamestnanec nebudú vedieť aktívne uplatňovať.

Táto skutočnosť má 2 zásadné

1. Tlak na nezvyšovanie miezd z negatívnym dopadom na sociálne systémy – najmä na budúce dôchodky,

2. Zvyšovanie rizika chudoby aj pre tých, čo pracujú.

Nové technológie tlačia na znižovanie počtu zamestnaných, resp. na urýchlenie substitúcie

zamestnancov modernými technológiami. Likvidácia niektorých pracovných miest bude súvisieť s postupom automatizácie, či nevyhnutnosťou znižovať prevádzkové náklady

Globálne firmy postupne nebudú vyhľadávať lokality s výhodnými lokalizačnými faktormi –
s výnimkou odbytu, ale prostredníctvom automatizácii a tak na jednej strane trend na fabriky bez zamestnancov sú budúcnosťou, no na druhej strane nebude mať pracovná sila možnosť tradičných zamestnaní a na príjem, ktorý zabezpečí žiť nad úrovňou chudoby.

Šanca pre menej ľudí na trhu práce a aj to len pre ľudí s vysokou kvalifikáciou pri voľnom pohybe pracovnej sily predstavuje riziko z hľadiska zamestnanosti, ale aj z hľadiska príjmu nad úrovňou hranice chudoby a to do vtedy , pokiaľ neprejde systém príjmu reformou a celoeurópskej úrovni – základný nepodmienený príjem.

Ďalším globálnym fenoménom sú zmeny v štruktúre zamestnanosti. Tie sú spôsobované okrem iného najmä:

• starnutím populácie,

• dôrazom na kvalitu životného prostredia,

• technologickou revolúciou

Preto pri systéme podpory zamestnanosti v súvislosti so starnutím populácie bude potrebné brať do úvahy :

• Tvorba zamestnanosti cez investovanie do tzv. Striebornej ekonomiky – teda do výrobkov

a služieb, ktoré primárne slúžia generácii v poproduktívnom veku ( pomôcky, vozíčky,

signálne zariadenia, ortopedická obuv...),

• Rozvoj sektora sociálnych služieb a opatrovníctva a rozvoj tvorby pracovaných miest v týchto oboroch,

• Podpora tvorby pracovných miest v segmetoch životného prostredia

Problematika na úrovni SR a regiónov

Miera nezamestnanosti bude ovplyvňovaná vývojom ekonomicky aktívnych osôb. Postupne k roku 2020 a s pokračujúcim trendom bude klesať počet ekonomicky aktívnych obyvateľov. To znamená, že miera nezamestnanosti bude nižšia a pre jej znižovanie nebude potrebné vytvárať také množstvo nových pracovných miest.

Avšak z regionálneho hľadiska bude počet ekonomicky aktívnych osôb narastať v regiónoch NUTS 3
Prešov, Košice, juh Bansko Bystrického kraja a Orava, čo znamená, že môže v týchto regiónoch rasť bez inak nezmenených podmienok miera nezamestnanosti.

To znamená, že je nutné pre politiku zamestnanosti zobrať do úvahy 2 body:

1. Nutnosť podpory zamestnanosti v dnes problémových regiónoch, inak miera nezamestnanosti tam bude stagnovať, resp. rásť,

2. Miera nezamestnanosti môže klesať a to nie z dôvodu tvorby pracovných miest , ale poklesu ekonomicky aktívnych osôb. Treba sa venovať intenzívne zamestnávania 50-60 ročných a udržať ich v pracovnom pomere a tak isto skupine do „ mladých starých " medzi 60-70 niekedy aj vyššie ročných, využiť ich životné a odborné skúsenosti a podľa zdravotnej spôsobilosti ich ponechať v pracovnom pomere.

Ak zoberieme do úvahy prirodzený pohyb osôb z postihnutých regiónov smerom do Bratislavy, Trnavy a pod., tak za dnešný stav a stav za posledných 20 rokov politik zamestnanosti môže ignorácia regionálnej politiky v podobe reálneho – nie verbálneho záujmu o riešenie disparít v úrovni zamestnanosti a nezamestnanosti.

Z toho sa dajú odvodiť problémy, na ktoré je potrebné reagovať:

1. Celkové výdavky na aktívne politiky trhu práce zostávajú relatívne nízke, a to najmä v oblasti poskytovania kvalitnej odbornej prípravy.

2. Je potrebné rozšíriť aktivity úradov práce o priamy kontakt so zamestnávateľmi a firmani o potrebe a ponuke pracovných miest.

3. S využívaním aktívnych politík trhu práce je spojené pomerne veľké administratívne

zaťaženie, a zamestnávatelia poukazujú na nedostatočnú podporu zo strany úradov práce

4. nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, no účasť dospelých na aktivitách celoživotného

vzdelávania je jednou z najnižších v EÚ a od roku 2011 sa dokonca znížila

5. Nezamestnanosť mladých ľudí v decembri 2014 mierne klesla na 28,9% na najnižšiu úroveň od roku 2009), no Slovensko má stále jednu z ôsmich najvyšších mier nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ.

6. Takmer dve tretiny nezamestnaných mladých ľudí si hľadá prácu rok, alebo dlhšie, čo je

najvyšší podiel spomedzi členských štátov EÚ

Problémy žien a starších zamestnancov sú zrejmé aj v oblasti zamestnanosti:

1. Miera zamestnanosti žien (vo veku 20 - 64 rokov) zostáva výrazne pod priemerom EÚ (53,4% v porovnaní s 58,8% v roku 2013)

2. Miera zamestnanosti žien (vo veku 25 až 49 rokov) s deťmi do veku šesť rokov je pod
hranicou 40 %, zatiaľ čo u mužov rovnakej vekovej kategórie a rodinného stavu je to 83 %, čo je odzrkadlením nedostatočného poskytovania kvalitných a cenovo dostupných služieb
starostlivosti o deti a pomerne dlhých rodičovských dovoleniek

3. Miera zamestnanosti starších pracovníkov (vo veku 55 – 64 rokov) výrazne vzrástla z 24,6% v roku 2003 na 44% v roku 2013, no stále je výrazne po úrovňou EÚ-28 (50,2% v roku 2013).

K tomu je potrebné pripočítať aj kvalifikačný problém, nakoľko približne 60% nezamestnaných na Slovensku sú pracovníci s nízkou kvalifikáciou a takmer 70% je dlhodobo nezamestnaných (bez práce dlhšie ako jeden rok), pričom obe čísla patria medzi najhoršie v EÚ – 28.

Návrhy riešení:

Pre politiku zamestnanosti je preto nutné vykonať reformy, ktoré povedú SR k udržateľnej vyššej miere zamestnanosti a k využitiu potenciálu regiónov.

Kardinálnym problémom je podpora k tvorbe pracovných miest.

V tejto oblasti sa zameriame na nasledovné opatrenia:

A) Inováciu služieb zamestnanosti - zjednodušenie a zníženie administratívy, zvýšenie výšky

príspevkov a možná kombinácia viacerých titulov, pričom je potrebné udržať % výdavkov pre podporu SZČO a podnikania,

B) Vytvorenie zákona o sociálnom podniku a sociálnych družstvách – doplnenie politiky APTP a reálne zakladanie lokálnych zamestnávateľov a školiacich entít, v rátane mikropodnikov do 9 zamestnancov,

C) Daňové nástroje pre podporu podnikania – zrušenie daňových licencií a zábezpeky na DPH

Ad A) Inováciu služieb zamestnanosti :

1. Aktívna politika trhu práce (APTP) – Zabezpečíť v štátnych rozpočtoch postupné zvyšovanie finančných prostriedkov na APTP , tak aby sa zvyšoval podiel výdavkov vo vzťahu k HDP k celoeurópskemu priemeru.

2. V rámci štruktúry výdavkov – zvýšiť podiel výdavkov na vzdelávanie a tréning na

nezamestnané osoby , nakoľko tu je SR paradoxne takmer na chvoste EÚ 28. Toto

vzdelávanie a tréning prepojiť na požiadavky trhu práce v konkrétnych obciach

a u zamestnávateľov v danom regióne.

3. Revidovať podpory v prospech mladých do 29 rokov

Ad B) Vytvorenie zákona o sociálnom podniku a sociálnych družstvách

1. Nakoľko tradičné nástroje APTP na podporu zamestnanosti nevedia napomôcť v zlepšení

situácie pri zvyšovaní zamestnanosti v postihnutých regiónoch je potrebné pristúpiť

vytvorenie osobitného právneho predpisu o sociálnom podniku a družstvách. Sociálne

podniky dnes prispievajú k zamestnávaniu cca 8% zamestnaných v EÚ. V SR sa odhaduje

podiel zamestnaných patriacich do sociálneho podnikania na úrovni 1,5% - 2%.

2. Upravilo by sa postavenie družstiev – invalidov, spotrebných družstiev

3. Tento typ entít by umožnil v partnerstve s úradmi práce a lokálnymi zamestnávateľmi
zamestnávať aj dlhodobo nezamestnané osoby v regiónoch, v rátane MRK –
marginalizovaných rómskych komunít

4. V súlade s vymedzením DG Enterprise pod sociálne podniky okrem Neziskových organizácií a družstiev patria aj mikropodniky a začínajúce podniky. Rámci tohto zákona by sme riešili aj pomoc pre začínajúce podniky v rátane rodinných podnikov, IQ – ekonomiky – ale aj nových inovatívnych podnikov v spojení s univerzitami.

Okrem týchto opatrení je potrebné v rámci zákona o verejnom obstarávaní zaviesť/ prevziať s EÚ legislatívy obstarávanie, ktoré bude priateľské k chránenému zamestnávaniu a sociálnym podnikom.

Ostatné nástroje:

Efektívne využívanie nástroja Záruka pre mladých – pričom venovať mimoriadnu pozornosť

vytváraniu partnerstiev medzi štátnou správou – podnikmi -obcami a vzdelávacími inštitúciami, ktoré umožnia udržateľným spôsobom ako okamžite, tak aj v strednodobom horizonte.

Novelizovať zákon o verejnom obstarávaní zaviesť/ prevziať s EÚ legislatívy obstarávanie, ktoré bude priateľské k chránenému zamestnávaniu a sociálnym podnikom.

Posledným nástrojom, ktorý je bežne používaný v krajinách EÚ je vytvorenie Mikropôžičkového a záručného fondu pre začínajúce entity – Neziskové organizácia, Mikropodniky, SZČO, sociálne podniky a družstvá, Chránené dielne.

Tento nástroj by bol viazaný na zamestnávanie v rátane samozamestnávania a poskytoval by
finančné prostiedky max. do výšky 25.000,- € na 1 zámer, prípadne záruku do tejto výšky pre vyššie uvedené entity.

Výsledkové indikátory pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Miera dlhodobej nezamestnanosti

Miera zamestnanosti

Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cieľ

SK 10,3 8,3 6,7 6,5 9,3 9,3 9,4 10,0 9,3 3,0

EÚ 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 4,2 4,7 5,2 5,1 -

SK 66,0 67,2 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 65,9 72,0

EÚ 68,9 69,8 70,3 68,9 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 75,0

SK 26,7 21,3 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 - 17,2

EÚ 25,3 24,4 23,7 23,2 23,7 24,3 24,7 24,5 - 19,4

2020

Miera nezamestnanosti (VZPS) podľa EÚ SAV

Dôchodkový systém

Slovenská republika stojí rovnako ako EÚ pred otázkou ako zabezpečiť dôstojný dôchodok pre obyvateľov.

Starnutie obyvateľstva a nízka miera zamestnanosti , no najmä klesajúci podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vzťahu obyvateľov v dôchodkovom veku spôsobuje, že čoraz menej osôb prispieva do priebežného systému na čoraz väčší počet poberateľov dôchodku.

Systémovo je SR postavené na 4 pilieroch:

I. pilier, II. Pilier – Starobné dôchodkové sporenie, III. pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie a IV.

Pilier – súkromné sporenie, ktoré si zabezpečuje každý občan sám.

Udržateľnosť dôchodkového systému postaveného len na prvých 2 pilieroch je dnes bez zásadných zmien science fiction.

Výška náhrady bude postupne klesať a teda obyvateľom je treba jasne oznámiť, že budú v budúcnosti bez III. a IV. Piliera žiť 15 až 20 rokov z úrovne 40% mzdy.

Aj keď mám výhrady voči II. Pilieru a to z dôvodu privatizácie finančných tokov zasielaných do SDS na základe zákona a tým aj okamžitým dopadom na verejné financie – každoročná nutnosť dotovať Sociálnu poisťovňu, tak zrušenie II. Piliera nepovažujem dnes za správne.

Od roku 2015 vláda stanovila minimálny dôchodok. Je riziko, že z dôvodu neudržateľnosti

priebežného systému sa postupne bude zvyšovať miera solidarity a odbúravať princíp zásluhovosti.

Rizikom je, že dôchodok bude musieť postupne prejsť na systém minimálnej solidárnej dávky, resp. že sa interval medzi minimálnym a najvyšším dôchodkom s I. piliera bude splošťovať

Čo je potrebné spraviť pre zlepšenie situácie?

1. Pre udržateľnosť prvého piliera je nutné:

• zvýšiť vek pre odchod do dôchodku,

• zvýšiť mieru zamestnanosti, teda počet prispievateľov,

• pokračovať v politike zvyšovania minimálnej mzdy,

• v prípade zachovania II. Piliera nepripustiť zvýšenie pomeru nad 6% (6%:12%)

2. Pri zachovaní II. Piliera je potrebné stabilizovať systém, zvýšiť flexibilitu vstupu do systému,

3. V rámci tretieho piliera bude potrebné zvýšiť stimuláciu sporiteľov a zamestnávateľov
formou

• vyšších odpočítateľných položiek zo základu na dani z príjmu min. 7% z hrubých
miezd u zamestnávateľov,

• vyššej odpočítateľnej položky na dani z príjmu pre zamestnanca (v súčasnosti 180,- €)

• preskúmať možnosť efektívnejšieho zhodnocovania zverených finančných prostriedkov.

4. Pri súkromnom sporení na dôchodok zaviesť stimuláciu pre jeden z investičných sporení
označenom ako sporenie na dôchodok vo forme odpočítateľnej položky zo základu dane
z príjmu.

Dôvody pre zvýšenie odpočítateľných položiek sú smerované k zvýšeniu súkromnej účasti –

sporení ,nakoľko pri raste solidárneho systému si osoby budú musieť sporiť na zabezpečenie

dôstojnej staroby.

V Banskej Bystrici dňa 22.09.2015

Predseda klubu pre sociálnu politiku STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ing. Ladislav Setnický

Imigranti

                               Výzva premiérovi na vyhlásenie                                              

                   elektronického referenda o prisťahovalcoch.

 

 

V posledných rokoch zlyhali všetky veľmoci a svetové organizácie, vrátane Európskej únie a NATO, pri zachovaní stability a demokracie vo svete. Vojnové konflikty a následná hospodárska a politická destabilita v mnohých krajinách, hlavne tretieho sveta, sú príčinou masívnej imigračnej vlny do Európy. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) už v minulosti dala vyhlásenie, že problém migrantov by sa mal riešiť v ich domovských krajinách. Premiér Robert Fico uvažuje o vyhlásení referenda v otázke prijímania migrantov na Slovensko, preto ho STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA ( SMS) vyzýva, aby použil prvýkrát v histórii našu metódu elektronického referenda formou inernetu a sms – správ o názoroch občanov na túto problematiku. Toto referendum je možné zorganizovať v najbližších dňoch s minimálnymi ekonomickými nákladmi, s vysokou výpovednou hodnotou. Nebude to referendum zo zákona, ale bude to referendum z potreby a z rozumu.                                                                                                                    

 

Pán premiér chceme Vás požiadať, aby ste využili túto modernú, rýchlu a lacnú metódu zistenia verejnej mienky a dali občanom priamu možnosť vyjadriť svoj názor, ktorý pre Vás bude mať doporučujúci charakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 23.06.2015

                                                      

 

 

                                                

 

 

                                                                                       Milan Urbáni                                        

                                                                                          predseda

                                                             STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

 

 

            

 

        

Cenzúra

Protest proti diskriminácii a cenzúre na Slovensku.

Strana moderného Slovenska ostro protestuje proti mediálnej diskriminácii niektorých politických subjektov vrátane našej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak vo verejnoprávnych ako aj v súkromných médiách. Jedná sa účelovú cenzúru, ktorá pripomína obdobie najtvrdšieho komunizmu, kedy sa potláčali iné názory. ( Účelové zoskupenia v reláciách TA3, vo verejnoprávnej televízii ako aj v printových médiách, atď..)
Mali by sme si zobrať príklad z Českej republiky, kde médiá dávajú dostatočný priestor všetkým politickým stranám, združeniam a organizáciám a tým poskytujú občanovi objektívnejšiu informáciu a širšiu možnosť výberu.
Cieľom Strany moderného Slovenska je zobrať moc politikom a dať väčšiu rozhodovaciu možnosť vo vážnych otázkach občanom formou elektronického referenda cez sms a internet.
Strana moderného Slovenska vyzýva všetky politické subjekty, ktoré zdieľajú náš názor o podporu a ostrý protest. O našom proteste informujeme aj Ústrednú volebnú komisiu.

ústredný tajomník predseda strany
Strany moderného Slovenska Strany moderného Slovenska
Andrej Sliacky Milan Urbáni

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2014

Chceme zdravotníctvo bez čakania

Profesný klub zdravotníctva Strany moderného Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2014 zaoberal postavením pacienta v systéme zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Konštatoval, že najhoršie z tohto systému vychádza občan – pacient. Zdravotné poisťovne majú pokryté všetky svoje náklady s primeraným ziskom, trochu horšie sú na tom poskytovatelia, ktorí nemajú všetky svoje náklady na zdravotnícke výkony zaplatené, veľakrát sú závislí od ľubovôle zdravotných poisťovní a nemôžu slobodne, podľa potreby pacienta manažovať svoje aktivity. V posledných rokoch plakanie zdravotníkov za vyššie platy, nepokladáme v mnohých prípadoch za opodstatnené. Očakávali by sme, miesto boja za platy, aktivity za vylepšenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Najhoršie z tohto reťazca vychádza pacient, ktorý je odkázaný na milosť a nemilosť zdravotných poisťovní a poskytovateľov. Najväčšou tragédiou je, že z peňazí občanov – pacientov žijú kráľovsky zdravotné poisťovne a celkom dobre aj pracovníci v zdravotníctve. Občan, ktorý si všetky tieto služby predplatil a predpláca, musí znova platiť rôzne poplatky lekárov, doplácať na lieky, čakať na vyšetrenia nezmyselne dlho, niekedy až mesiace a keď je konečne vyšetrený a zdiagnostikovaný v prípade potreby operačného zákroku, si naň musí počkať týždne, mesiace aj roky. Mnohí z týchto občanov – pacientov sa vyšetrenia, operácie ani nedožijú. Systém prednostného vyšetrenia za poplatok je arogantný a neakceptovateľný a treba ho okamžite zrušiť. Na Slovensku máme dostatočné kapacity v zdravotníckych zariadeniach ako aj personálu, aby každý kto potrebuje zdravotnícku službu, ju dostal včas, bez zbytočného odkladu, ktorý má mnohokrát negatívny dopad na jeho zdravie a ďalšiu kvalitu života.

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska má pripravený systém, v ktorom bude na prvom mieste občan – pacient platiteľ do zdravotného poistenia a do daňového systému z ktorého odvádza štát za svojich povinných poistencov a tento občan aj musí rozhodovať. On si vyberie poisťovňu, ktorá s ním uzavrie konkrétnu zmluvu, v ktorej bude explicitne definované, na ktoré služby má nárok. Ak by zdravotné poisťovne našli odvahu a zaviedli pripoistenie a doplnkové poistenie po určení rozsahu štátom, občan by sa mohol rozhodnúť a zmluvne dojednať s poisťovňou obchodno právny vzťah na ďalšie hradené služby. V tomto systéme, by občan rozhodoval do ktorého zdravotníckeho zariadenia pôjde a zdravotná poisťovňa len skontroluje nutnosť a efektívnosť poskytovanej služby a zaplatí za ňu poskytovateľovi. Tým by sa vytvoril systém, v ktorom by si pacienta poskytovatelia vážili, boli k nemu slušní a úslužní a veríme, že k takýmto poskytovateľom, by boli pacienti slušní a spokojní.                                                                                                

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska je pripravený na odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými v systéme zdravotná poisťovňa – poskytovateľ – pacient. V zdravotníctve pracuje veľa slušných, odborne vyspelých ľudí na každej úrovni, chvalabohu je ich väčšina, ale systém je zlý a preto ho treba zmeniť, nahradiť novým, lepším systémom. Občania si to zaslúžia.

 

 

                                                                                        Milan Urbáni        

                                                                                  zdravotnícky klub

                                                                             Strana moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Kedy začnú byť Slováci hrdí na Slovensko

Po dlhom čase sa Slovensko môže zviditeľniť na celosvetovej scéne pri kandidatúre na usporiadanie Olympijských hier spolu s Poľskom a tak isto ako sme v roku 2013 podporili túto kandidatúru, nestačíme sa čudovať, že začínajú malí Slováčikovia, ktorí pravdepodobne v živote ani nič nespravili, nevybudovali, škrekľavým tónom bojovať proti všetkému, čo zveľadí Slovensko a zviditeľní ho vo svete. A začínajú všemožne bojovať proti našej kandidatúre. Profesný klub športu Strany moderného Slovenska je za kandidatúru Slovenska na usporiadanie zimných Olympijských hier a všetkými prostriedkami ju bude podporovať. Naša strana preferuje spoločnosť pre občanov, v ktorej sa budú môcť občania vyjadriť ku závažným otázkam v štáte cez finančne nenáročné elektronické referendum, cez sms, alebo internet, ktoré sa dať zrealizovať vo veľmi krátkom časovom období. Keby sme tento model referenda mali už na Slovensku zabehnutý, nemuseli by kritici v novinách písať o lokálnom prieskume verejnej mienky v okolí Liptova a Tatier, ale mohli by sa ho zúčastniť všetci občania celej Slovenskej republiky a veríme, že ich názor k usporiadaniu Olympijských hier by bol kladný. Operovať argumentmi o poškodzovaní životného prostredia a útočenia na investorov, či štátu, alebo súkromného sektoru, pokladáme len za vylievanie zlosti neschopných, závistlivých Slováčikov. Znovu opakujeme, ak je olympiáda dobre pripravená, transparentne manažovaná, tak môže priniesť aj finančný zisk pre našu republiku a zostanú po nej aj trvalé hodnoty vo forme infraštruktúry, ktorú bude treba pri usporiadaní olympiáda vybudovať. Radi by sme odkázali tým, čo hovoria o olympijskom šialenstve, poškodzovaní prírody a ziskoch súkromných firiem, nech sa idú pozrieť na ohavné panely, alebo vrtule ležiace na hektároch úrodnej pôdy, prinášajúce veľké zisky len niekoľkým ľuďom na Slovensku. Myslíme si, malí Slováčikova, že potrebná výstavba infraštruktúry pri olympiáde, by bola estetickejšia a efektívnejšia. Strana moderného Slovenska nerobí rozdiely medzi štátnymi a súkromnými investormi, pokiaľ realizácia investície je transparentná a ekonomicky výhodná.

Podporujeme všetkých, ktorí to s prípravou našej kandidatúry do olympiády myslia vážne a úprimne v celospoločenskom záujme Slovenskej republiky a jej rozvoja. Opakovane ponúkame kompetentným aktívnu pomoc našich odborníkov.

 

 

 

 

           Ľubomír Luhový                                                         Milan Urbáni

predseda profesného klubu športu                                         predseda

   Strana moderného Slovenska                             Strana moderného Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Strategické indikátory v politickej práci SMS.

                   

- Pri budovaní občianskej spoločnosti sa musia rešpektovať názory občanov i keď to niekedy  

   môže byť proti odbornému názoru.

- Faktory úspešnosti: kontakty – poznať správnych ľudí

                            dobré vzdelanie

                           mať prirodzené schopnosti a autoritu

                           usilovne pracovať

                           mať vysoké ambície

Čítať ďalej...

Elektronizácia, politika a občianska spoločnosť

Politické strany existujú preto, aby zoskupovali ľudí s spoločnými názormi a cieľmi. Tieto politické strany sa potom snažia presvedčiť ostatných občanov o správnosti ich programu a cieľov a tak získavať sympatizantov, nových členov a voličov. Títo politici, ak uspejú vo voľbách. by mali zastupovať požiadavky svojich voličov v parlamente a eventuálne vo vláde. Život a prax všade vo svete ukazujú, že realizácia predvolebných sľubov je minimálna, alebo diametrálne odlišná od programových cieľov pred voľbami. Z tohto je zrejmé, že občianska spoločnosť existuje do volieb a po voľbách už existujú len politici a ich osobné ciele. História nás učí, že stále sa robilo všetko pre občanov, ale pre ktorých občanov? A prevláda to až dodnes, čo môžem dokumentovať tým, že 90% svetovej populácie robí na 10% bohatých.

Čítať ďalej...

Udržateľný rozvoj a turizmus: smerom k rastu kvality (diskutovaný článok)

Štáty Európy by preto mali usilovať nie o vyššiu mieru, lež o lepšiu kvalitu turizmu s dôrazom na hodnotu než na objem.

A. Návrh odporúčania

1. Sedem európskych krajín – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko a Ruská federácia- sú celosvetovo najnavštevovanejšími destináciami. Celkovo Európu navštívila takmer polovica cestovateľov 478 miliónov.

2. Osobné kontakty, ktoré vznikajú prostredníctvom cestovania a turizmu umožňujú vzájomné porozumenie a medzinárodnú diplomaciu.

3. Turizmus v Európe priamo generuje okolo 24 miliónov pracovných príležitostí, 4% celkového HDP a príjem 374 miliárd USD ročne. Štvrtina celkového turizmu je spojená s pracovnými cestami na podporu tvorby majetku, schopností a technologických transferov, podnikania a prepojenia trhov. Preto je nevyhnutné sústrediť sa na propagáciu rozvoja kvality turizmu v Európe.

Čítať ďalej...

Ekonomika

Kapitál má rád hospodársky boom, pri recesii kapitál zuteká. Prosperujú štáty, ktoré majú diverzifikované hospodárstvo, využívajú všetky formy vlastníctva, včítane PPP projektov, maximálne využívajú možnosti v tej ktorej krajine ( na Slovensku pppri automobilovom priemysle aj IT technológiách využívať spracovanie dreva, rozvíjať chemický priemysel, poľnohospodárstvo a turizmus so všetkou infraštruktúrou, ktorá je naň naviazaná). I ked sa to zdá paradoxné, ale na rozvoj ekonomiky majú vplyv aj mimo hospodárske faktory ako sú tradičné hodnoty, rodina, slušnosť, škola, politika. Slobodný trh a slobodná konkurencia sú ideológiou bohatých a silných, ktorí sa podľa pravidiel trhu správajú iba vtedy, keď majú istotu, že vyhrajú. KEYNES trhu veril fundamentálne s pripomienkou, že trh bude efektívny iba vtedy, keď vláda dokáže opraviť jeho chyby. Ja sa pýtam, kto opraví chyby vlády? Vláda by mala kontrolovať, regulovať a nie dirigovať, ale zabezpečiť fungovanie práva ako i ochranu sociálnych a ekonomických práv ( zamestnancov, zamestnávateľov, udržanie vysokej zamestnanosti). Musí sa vytvoriť rovnováha medzi opatreniami posilňujúcimi právo a právne inštitúcie a opatreniami zabezpečujúcimi individuálne práva.

Čítať ďalej...

Globalizácia (diskutovaný článok)

Globalizácia a rada slovných spojení, ktoré v posledných rokoch stále častejšie používame, patrí k tým, ktoré zdanlivo všetci chápeme, ale definovať ho väčšina z nás nedokáže. Globalizácia je prevažne chápaná ako proces celosvetového informačného, technologického a ekonomického prepojenia(1). Problém globalizácie je veľmi komplikovaný. Na začiatku by som sa chcela sústrediť na historické súvislosti.

Už antická civilizácia v dobách svojho najväčšieho rozkvetu bola do značnej miere globálnou trhovou spoločnosťou, ktorá zahrňovala takmer celý vtedy známy svet. Bola do značnej miery politicky a mocensky prepojená a existoval tu zglobalizovaná antická kultúra, exportovaná z imperiálnej metropole do provincií od Afriky až po Palestínu.

Čítať ďalej...

Kde sme a ako ďalej?

Žijeme v období, keď klesá spotreba, produkcia ako aj investície a rapídne stúpa nezamestnanosť. Na prvý pohľad je to len týchto pár slov, ale tie tvoria diagnózu dneška u nás i vo svete a dávajú základ nárastu chudoby, sociálnej nespokojnosti až nepokojom. Aká je liečba?

Poďme pekne za radom. Po 160 ročnej existencii skrachovala Lehman Brothers. Vyše 60 miliárd USD dala
americká vláda poisťovni AIG. Nemci sanovali Hypo Reael Estate, vlády Beneluxu banku Fortis a Francúzi, Belgičania a Luxemburg zachraňovali Dexiu.

Ekonomický prepad, ktorý postihol naše exportné trhy sa prejavil aj na Slovenských firmách. Pre problémy firiem a vyššiu nezamestnanosť stúpol podiel zlých úverov z 3.4% až na 5%. Sekuritizáciou sa zmenili úvery na bežný cenný papier. Banky časť svojich úverov prevádzali do špeciálnych dcérskych spoločností – „ Special purpose vehicle / SPV/ ". Tie potom vydali akcie, či dlhopisy, ktorí predávali rôznym investorom.

Čítať ďalej...

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.