logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Ekonomika

Kapitál má rád hospodársky boom, pri recesii kapitál zuteká. Prosperujú štáty, ktoré majú diverzifikované hospodárstvo, využívajú všetky formy vlastníctva, včítane PPP projektov, maximálne využívajú možnosti v tej ktorej krajine ( na Slovensku pppri automobilovom priemysle aj IT technológiách využívať spracovanie dreva, rozvíjať chemický priemysel, poľnohospodárstvo a turizmus so všetkou infraštruktúrou, ktorá je naň naviazaná). I ked sa to zdá paradoxné, ale na rozvoj ekonomiky majú vplyv aj mimo hospodárske faktory ako sú tradičné hodnoty, rodina, slušnosť, škola, politika. Slobodný trh a slobodná konkurencia sú ideológiou bohatých a silných, ktorí sa podľa pravidiel trhu správajú iba vtedy, keď majú istotu, že vyhrajú. KEYNES trhu veril fundamentálne s pripomienkou, že trh bude efektívny iba vtedy, keď vláda dokáže opraviť jeho chyby. Ja sa pýtam, kto opraví chyby vlády? Vláda by mala kontrolovať, regulovať a nie dirigovať, ale zabezpečiť fungovanie práva ako i ochranu sociálnych a ekonomických práv ( zamestnancov, zamestnávateľov, udržanie vysokej zamestnanosti). Musí sa vytvoriť rovnováha medzi opatreniami posilňujúcimi právo a právne inštitúcie a opatreniami zabezpečujúcimi individuálne práva.

V dnešnej dobe je tlak globalizovanej ekonomiky na zníženie verejných výdavkov a zníženie ceny práce, ale zostať popritom konkurencie schopný, posilňovať európsky sociálny model, zachovať mier, sociálnu spravodlivosť, rovnosť, solidaritu, slobodu, demokraciu a ľudské práva. Sociálna politika nesmie byť chápaná ako náklad a záťaž, ale ako pozitívny faktor ekonomického rastu. Je potrebné zachovať rovnováhu medzi ekonomickým rastom a sociálnou solidaritou. Jednota v hodnotách - diverzita v systémoch. Ekonomika nemôže žiť s kyslíkovou maskou .v prípade potreby a krízy vláda musí rozmýšľať o stimulačnom balíku, musí zachovať dôveru občanov b vládu. Vláda sa nesmie prestať zaujímať o občana, ale aj občan musí mať záujem o chod štátu. V dobrých časoch je potrebné využiť prosperitu a v zlých je potrebné prežiť, rast nie je nikdy donekonečna, ale ani pokles. Aj v zlých časoch, keď je potrebné šetriť, sa netreba obávať aj vysokej pôžičky štátu ak sa požičia bezrizikovo na zmysluplné rentabilné projekty do budúcnosti. Nesmie dochádzať k postupnej privatizácii štátu politikmi. Štát je bohatý iba vtedy ak v ňom žijú bohatí a spokojní občania, existuje silná stredná vrstva. Všetky potrebné reformy, eventuálne zmeny systému, ktoré vedú k dlhodobým ekonomickým pozitívam finančne znáša stredná vrstva, čím klesá jej kúpyschopnosť a znižujú sa príjmy štátu. Silný štát preto musí mať silnú strednú vrstvu. Slabý štát ( či politicky, alebo ekonomicky) je takou istou hrozbou pre otvorenú spoločnosť ako autoritatívny štát. Nesmie existovať dvojcestná interakcia medzi myslením a realitou, môže viesť k excesom, rigidite a chaosu. Nesmieme pripustiť okrádanie pri platení ( fyzické -právnické osoby, platenie daní a do fondov) a musíme zabrániť kradnutiu pri míňaní ( neprehľadné, predražené tendre, korupčné verejné obstarávania). Je neprípustné, aby sa k verejným zákazkám dostávali len politickí mecenáši v postavení veľkých podnikateľov a konzorcií. Zákazky sa predražujú a plytvá sa verejnými zdrojmi. Malí a strení podnikatelia, ktorý samotné práce na zákazke realizujú, sú donútení robiť za minimálny zisk, alebo mnohokrát končia bez zisku a veľakrát aj so stratou. Malí a strední podnikatelia sú diskriminovaní a vyradení už na začiatku VO samotnými podmienkami, ktoré za žiadnych okolností nemôžu splniť a preto sa na žiadnej zákazke nemôžu zúčastniť priamo. Všetky verejné obstarávania musia prebiehať transparentne elektronickou formou, avšak samotné elektronické hlasovanie je len metodika, ktorá zabezpečuje transparentnosť a lepšiu kontrolu, ale nemení princípy k prístupu súťaží. Slovensko potrebuje zmenu vo VO vo forme nového zákona, ktorá zabráni rozkrádaniu Chceme, aby SR ako malý štát bol zároveň veľký v Európe a zároveň vo svete. Chceme silnú Európu, ale chceme v prvom rade silné Slovensko. Musíme zabezpečiť, aby popri tradičných hodnotách, ktoré som už spomínal, sme vytvárali nové ktoré zabezpečia väčšiu transparentnosť, vymožiteľnosť práva, odstránenie nedostatkov v justícii a zníženie korupcie.

Chceme, aby sa slušný občan domohol svojho práva, aby sa skrátili exekučné, konkurzné konania, súdne konania a hlavne obchodné súdy a aby kriminálnici boli tam, kde patria a nechodili zlodeji a vrahovia po ulici. V tomto štáte je niečo zlé, keď sa do popredia dostávajú otázky korupcie a právneho štátu a v pozadí zostáva život občanov a ich ekonomická prosperita. Niečo je zlé. Zlo potrebuje zmenu. Vláda musí byť aktívna vo vládnutí, musí sa zaujímať o problémy občanov vo všetkých oblastiach. Chceme, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie žilo, chceme lepšie spolužitie všetkých občanov v SR a dobré priateľské susedské vzťahy s okolitými štátmi.

Je potrebné prehodnotiť zákony týkajúce sa politického života a volebného systému na Slovensku. Vyššiu účasť vo voľbách a väčšiu transparentnosť by bezpochyby zabezpečila aj alternatíva elektronického hlasovania pri voľbách a zaistenie jednotného systému všetkých typov volieb. A ako ďalšie nóvum vytvárania prosperujúcej občianskej spoločnosti je zavedenie permanentného elektronického referenda občanov pri všetkých vážnejších zákonoch a zmenách spoločnosti. Znovu zdôrazňujem, že k ekonomickej prosperite a jej udržaniu môžeme dôjsť len pri dobrom spolunažívaní všetkých občanov ako aj dobrými vzťahmi so všetkými susednými štátmi ( konfliktné susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom rezultovali v negatívnej hospodárskej spolupráci, hlavne v turizme).

Len dobrá ekonomická prosperita môže byť garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry a športu. Zachraňujme občanov, pomáhajme im a nie ako sa to deje dnes vo svete, že zachraňujeme tých, ktorí spôsobili krízu. Nezostaňme stáť, akcelerujme rozvoj, pripravme aktívny stimulačný program, implementujme ho a realizujme. Úloha štátu nebola tak dôležitá od roku 1989 ako v súčasnosti. Opakujem, potrebujeme silný štát, ktorý nás vyvedie z tejto zložitej situácie, ktorá ja na Slovensku a v celom svete.

V období, keď 20% ľudí žije v chudobe a 10% v ťažkej chudobe v Európe aj na Slovensku vyhlasujeme boj chudobe a to nielen priamou podporou, ale aj nepriamou podporou tohto procesu, ktorá sa dotýka rozvojových programov vo všetkých rezortoch. Načrtnem v hrubých rysoch dôležité sféry záujmy v niektorých rezortoch:

 • sociálna oblasť - rodina, bytová politika, zamestnanosť, nezamestnanosť, dôchodkový systém, podpora 45 až 60 ročných, ich zamestnanosť, ako i mladých, starých 60 až 75 ročných, starostlivosť o absolventov, rómska komunita
 • školstvo - vzdelávací proces nastaviť na potreby spoločnosti a uplatnenie jednotlivca v rámci globalizovaného sveta ( odborné školstvo, jazyková výučba, príprava kvalitných učiteľov, ktorí sú základom pokroku ako aj lekárov, lekárnikov, inžinierov, atď.)
 • zdravotníctvo - preventívne programy, znižovať invaliditu, zavedenie najmodernejších diagnostických a liečebných metód - rýchly návrat do pracovného procesu
 • podnikatelia - podpora investícií - zahraničných, ale hlavne domácich investorov, podpora domácich podnikateľov, diverzifikácia hospodárstva a priemyslu, prijateľnú energetickú politiku pre podnikateľov ako aj pre domácnosti - veľkoodber, maloodber
 • poľnohospodárstvo - programy rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby a ochrany pôdy
 • životné prostredie - všetky ekologické programy v oblasti vody, vzduchu, zeme môžu vytvárať podmienky pre zvýšenie zamestnanosti a odstraňovania chudoby aj v zaostalých a vzdialených regiónoch

V období, keď 90% občanov celého sveta robí na 10% populácie a 40% všetkých ziskov končí v bankách a na trh v globalizovanom svete vstúpili podvodníci, ktorí robili fiktívne virtuálne, peňažné transakcie, nebolo prekvapením, že vznikla celosvetová finančná a následná hospodárska kríza. Už dnes je zbytočné si klásť otázku, čo robili všetci finančníci, ekonómovia ako aj politici, ktorí si z virtuálnych peňazí rozdeľovali tučné reálne provízie. Platí pravidlo, že zhoršovanie krízy nie je ničím ohraničené, ale zlepšovanie je ohraničené hlúpymi politikmi. Inak by nemohlo v období, keď už mala končiť recesia, nastať obdobie ekonomického rastu a dochádza ku krachu ekonomík v niekoľkých európskych štátoch ako Grécko, Írsko, silne ohrozené Španielsko, Portugalsko a bez rizika nie je žiadny štát. Intervencie USA a niektorých európskych štátov neboli systémové. Bankám sa zlepšili pozície, ale riziko naďalej ostalo na občanoch a podnikateľoch. Bolo by spravodlivé, keby do tohto rizika spolu s občanmi a podnikateľmi išli aj banky, ktoré boli oddĺžené z peňazí občanov. V ekonomike a finančníctve sa stále objavuje veľa arogancie, ktorá bráni transparentnému rozdeľovaniu verejných zdrojov ako aj zdrojov z európskych fondov. Za arogantné možno pokladať aj všetky privatizačné procesy, ktoré prebiehali na Slovensku pri ktorých nebola známa cena privatizovaných subjektov, ani následné naloženie so získanými finančnými prostriedkami. Za aroganciu možno pokladať nakladanie s európskymi fondami, emisnými kvótami, korupčným predajom dreva, netransparentné dotácie podnikom a hospodárske stimuly. Pri dvojcifernej nezamestnanosti na Slovensku je potrebné v prvom rade vytvoriť podmienky pre zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie reálnych miezd a príjmov domácností. Štát cez vládu musí zabezpečiť rozvojové programy, využívajúc verejné investície v infraštruktúre, zdynamizovať výstavbu diaľnic, zdrojov energie, prepojenie energetických sietí všetkého druhu a investícií v rezortoch, ktorým sa v budúcnosti nedá vyhnúť, ako je zdravotníctvo, sociálna oblasť, školstvo, kultúra, šport. Na zabezpečenie týchto úloh je potrebná aktívna podpora všetkých podnikateľov veľkých, stredných, malých, zahraničných, ale hlavne domácich. Treba zvrátiť paradoxnú situáciu, že pri vysokej nezamestnanosti na Slovensku, máme nedostatok pracovných síl v niektorých oblastiach, ale žiaľ pomaly sa to stáva všeobecným pravidlom každej oblasti, čo už začína byť tragické. Musíme vytvoriť podmienky pre využívanie domácich rezerv z absolventov všetkých druhov škôl, ľudí v preddôchodkovom veku, mladých starých 65 až 75 ročných a maximálne úsilie treba venovať rómskej komunite, kde je skrytý veľký potenciál pracovnej sily, je potrebné ich vzdelať, zabezpečiť zdravotnícke služby a zamestnať ich. Znovu ďalší paradox, táto skupina ľudí, ktorá je schopná sa o seba postarať, keď im vytvoríme podmienky, žije zo sociálnych dávok a čiernej práce.

Jednou z priorít každej vlády musí byť starostlivosť o rodinu, aby sme za každých okolností dosiahli pozitívny demografický trend hlavne v sociálne stabilizovaných rodinách. Je dokázané vo svete, že krajiny s pozitívnou demografiou, ktoré sú bohaté na pracovnú silu sa lepšie integrujú do svetovej ekonomiky.

Ako posledná možnosť v prípade využitia všetkých rezerv na Slovensku na zabezpečenie pracovnej sily zostáva jej riadená migrácia zo zahraničia. Aj v prípade politiky zamestnanosti platí, že nerozhoduje len výška zdrojov, ale aj ich efektívne využitie. Zrevitalizovať a zakcelerovať aktivity v stavebnom priemysle, ktorý zabezpečuje multisektorálnu kooperáciu a garantuje rozvoj. Viac ako inokedy treba prehodnotiť výdavky v štátnom rozpočte a konečne na Slovensku zabezpečiť úzku intersektorálnu spoluprácu za účelom hľadanie rezerv v príjmovej zložke, rozvojových programoch a šetrenie vo výdavkoch. Šetrenie neznamená stále len škrtanie výdavkov, ale naopak výhodné ivnestície môžu byť najlepším šetrením a racionalizáciou. Je potrebné prehodnotiť niektoré programy európskych fondov a vytvoriť podmienky pre zrýchlené a cielené čerpanie prostriedkov z nich. Napriek komplikovanej situácii v Európe a vo svete nesmieme zostať stáť, pretože si myslíme, že Slovensko je na správnej ceste. Jedine pohyb dopredu, dynamika stimulačných procesov, diverzifikácia hospodárstva, rozšírenie trhov hlavne na oblasť tretieho sveta, môže priniesť úspech pre Slovensko. Investovať do tohto procesu dynamizácie ekonomiky musíme dnes dobrou politikou, dobrými vzťahmi, cielenými a rentabilnými stimulačnými aktivitami investovať do tých, ktorí vytvárajú hodnoty a to sú občania - ako zamestnávatelia ako aj zamestnanci. To je úloha štátu. Na tomto procese sa musia zúčastniť všetci zainteresovaní, štát, podnikatelia ako aj bankové inštitúcie, zamestnanci, všetky inštitúcie, nezastupiteľná je úloha NGO, čiže zúčastniť sa na tomto procese musia všetci občania. Len silný štát so silným spoločným duchom dokáže zvládnuť tento proces, preklenúť obdobie krízy a postupne nastúpiť obdobie konjunktúry.

November 2011
Milan Urbáni

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

 1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
 2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
 3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
 4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
 5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
 6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
 7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
 8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
 9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
 10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.