logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Zdravotníctvo vo volebných programoch politických strán

Po roku 1989 začali postupne zmeny v hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote, no zmeny v socialistickom zdravotníctve začínali veľmi opatrne a aj po 22. rokoch po nežnej revolúcii mnoho aktivít v zdravotníctve prebieha v socialistickom režime. Ani jedna politická strana, ani jedna vláda a jej jednotliví ministri zdravotníctva neboli schopní zmeniť starý systém a pripraviť novú komplexnú zmenu v riadení a organizácii zdravotníctva na Slovensku. V tomto zmiešanom socialisticko – kapitalistickom systéme, ale najviac prekvitá korupcia. Po revízii zdravotníckych programov politických strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 je už dnes zrejmé, že nech ktokoľvek vyhrá voľby a bude zostavovať vládu, neprinesie veľa nového a zdravotníctvo sa nezlepší. Ani jedna politická strana nepristupuje k riešeniu problémov v zdravotníctve systémovo a komplexne.

Poďme sa pozrieť na ponuku jednotlivých strán: Najsilnejšia politická strana Smer na 1. mieste v programe má zrušenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, no nenavrhuje novú formu ekonomického, odborného manažovania nemocníc a vôbec sa nezmieňuje o nemocniciach, ktoré už sú akciové spoločnosti a nie je ani zmienka o fungovaní nemocníc, ktoré patria pod VÚC, mestá, alebo iným vlastníkom. Kvalitu zdravotnej starostlivosti chcú dosiahnuť zavádzaním štandartných diagnostických a liečebných postupov, kontinuálnym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a vyhodnocovaním indikátorov kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zlepšenie mzdového ohodnotenia pracovníkov ako jednu z priorít, chcú dosiahnuť takými mechanizmy v spôsobe riadenia a financovania rezortu, aby bol dostatok prostriedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov. Nedostatok niektorých špecializácií chcú riešiť úpravou systému vzdelávania. Chcú dôsledne dodržiavať zákonník práce. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti chcú ponechať pod kontrolou štátu v podmienkach, ktoré budú garantovať rozsah a dostupnosť zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov. Prísnou kontrolou hospodárenia nemocníc by sa malo zabrániť neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov a deklarujú, že vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, no nie je tam ani zmienka, čo urobí s tými lukratívnymi činnosťami, ktoré sú už dávno v súkromných rukách. Budú podporovať optimalizáciu siete zdravotnej starostlivosti a zastavia nesystémové rušenie oddelení a ambulancií. V liekovej politike budú pokračovať v znižovaní nákladov a vo zvyšovaní dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. V oblasti zdravotných poisťovní chce maximálne využiť zo zákona vybrané prostriedky od občanov na diagnostiku a liečbu pacientov. Zavedú systém spravodlivého a transparentného financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti. V programe nie je ani zmienka o viac zdrojovom financovaní, nehovoriac o nových produktoch v systéme zdravotného poistenia. Strana Smer síce deklaruje zavedenie a využívanie elektronických informačných systémov, ale len v rovine všeobecných fráz bez programu a algoritmov ich aplikácie. Za pozitívne môžeme označiť v programe snahu o dobudovanie siete urgentných príjmov. Alibistický návrh výraznejšie ochrániť nefajčiarov, pokladám za až farizejský, keďže v minulosti nehlasovali za zákaz produkcie tabaku, výrobe tabakových produktov, ich distribúciu a predaj. Za čiastočne pozitívne možno označiť snahu dostavať moderné celoslovenské zdravotnícke - vzdelávacie centrum Rázsochy, pretože za štyri roky ich vládnutia nenastal v realizácii tejto snahy žiadny posun a to bolo Slovensko v oveľa lepšej kondícii ako je dnes a bude v najbližších rokoch. Prísľub v programe aktívnej spolupráce a komunikácie so stavovskými, profesnými a odbornými organizáciami možno akceptovať, ale absolútne zabudli na pacienta a organizácie zastupujúce pacientov. Aspoň krátka zmienka o starostlivosti o seniorov je pozitívna ako aj zmienka o verejnom zdravotníctve.

Celkovo program možno hodnotiť ako veľmi slabý po odbornej úrovni zameraný len na politickú propagandu. Chýba zmienka o viac zdrojovom financovaní, prísune zdrojov o rozsahu a obsahu zdravotnej starostlivosti, o postavení pacienta v systéme, o čakacích dobách na vyšetrenie a ošetrenie. Nie je zmienka o zdravotníckej starostlivosti pre marginálne skupiny, rizikové skupiny, športovcov, deti a mládež.

KDH sa venuje programu zdravotníctva na najväčšom počte písaných strán zo všetkých politických strán. Základné piliere ich programu sú spravodlivé financovanie zdravotníctva založené na solidárnej platbe ekonomicky aktívnych obyvateľov, zvyšovaní platby štátu do úrovne 5% priemernej mzdy spred dvoch rokov a zavedení individuálneho pripoistenia. Zníženie finančnej záťaže pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov prostredníctvom zavedenia maximálneho limitu na finančnú spoluúčasť pacientov pri platbách a zdravotnú starostlivosť. Prijatie samostatného zákona o etike a bioetike.

Veľká časť je venovaná občanovi a pacientovi, tento záujem možno hodnotiť pozitívne, ale obsah tejto časti programu, by mal byť komplexnejší, konkrétnejší. Do zavedenia elektronickej karty chcú uplatniť v liekovej politike tzv. liekovú knižku, čo je v období elektronickej revolúcie, ako keby sme pri riešení matematických úloh používali sčoty. Chýba zmienka pri právach pacientov o zmluve medzi občanom a zdravotnou poisťovňou. V pasáži o pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je na prvom mieste ďalšie zvýšenie kompetencií sestier, čo nemá v dnešnej dobe logické opodstatnenie, nakoľko kompetencie sú dané vzdelaním. Chcú dosiahnuť spravodlivé ocenenie práce zdravotníkov, zvýšiť ich motiváciu a tým zabrániť odchodu mimo oblasť zdravotníctva. Pokladám toto vyjadrenie, ako aj ďalšie pasáže o zdravotníckych pracovníkoch za nekompetentné a populistické. Takisto v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu za zmienku stojí, len prijatie samostatného zákona o etike a bioetike v zdravotníctve, bez presnej definície pozitív tohto zákona pre pacienta, eventuálne pre poskytovateľa. V oblasti financovania zdravotníctva KDH chce presadzovať systém, kde priame platby od občanov nepresiahnu 25% celkových zdrojov na zdravotníctvo. Táto výška priamych platieb, by bola pre občanov likvidačná. Je prekvapujúce, dva roky spravovali rezort a až teraz navrhujú dôkladnú analýzu a chcú otvoriť diskusiu o maximálne efektívnom spôsobe financovania, povinného zdravotného poistenia a dobrovoľného doplnkového, komerčného poistenia. Takisto, až teraz chcú dosiahnuť 5% platby štátu za svojich poistencov. Zabránenie diskriminácii pri uzatváraní zmlúv medzi poisťovňou a poskytovateľmi, ako aj zavedenie DRG systému, aj keď neskoro, pokladám za dobré riešenie. Zavedenie programu akreditácií nemocníc, ako aj snahu získať finančné prostriedky z európskych fondov aj pre nemocnice v správe VÚC, miest, cirkevných a súkromných organizácií ako aj snaha hovoriť o kvalite poskytovaných zdravotníckych služieb možno brať za pozitívny prístup.

KDH sa týmto programom chcelo priblížiť viac ku pacientovi, ale väčšia odbornosť by neuškodila kvalite programu a javí sa mi, že program vypracovalo viac expertov a chýbala medzi nimi súčinnosť.

MOST – HÍD jedenásť bodový program sa zmieňuje o prevencii a bónusovej podpore občanov starajúcich sa o svoje zdravie, o hospodárení len vo všeobecnej rovine. Zavedenie DRG systému ako aj plošný eHealth treba hodnotiť pozitívne. Zavedenie centrálnych, verejných obstarávaní, ktoré doporučujú, má popri pozitívach aj veľa negatív, mnohokrát pri nich ide len o transfer prijímateľa provízií. Posilnenie postavenia lekárov prvého kontaktu, ako aj hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, financovania chronicky chorých, ako aj systém poisťovníctva je pomenovaný len vo všeobecnej rovine, zmienka o riešení lekárskych pohotovostných služieb je chválihodná.

Celkovo je program veľmi strohý, všeobecný, nesystémový. „ Len, aby sme niečo povedali."

SDKÚ chce na prvom mieste ochrániť pacientov pred rastúcimi doplatkami, zavedením limitov a chcú zvýšiť spokojnosť poistencov so zdravotnými poisťovňami, ktoré nebudú v budúcnosti vyberať poistné. Nezmieňujú sa vôbec o systéme získavania zdrojov a viac zdrojovom financovaní. Napriek tomu, ako druhý bod ich programu zdravotníctva, je zrušenie odporúčacích lístkov, nevýznamná, nič neriešiaca banalita. Pozitívne možno hodnotiť snahu zavedenia štandartizácie poskytovaných služieb, ale keď zoberiem, že boli desať rokov vo vláde, tak to pokladám za i keď neskoré prebudenie zo sna. Zavedenie maximálnych čakacích dôb nemá s moderným zdravotníctvom nič spoločné. Pozitívne možno hodnotiť snahu zaradiť prevenciu a kvalitu poskytovaných služieb medzi priority, ako aj zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, aj keď ani náznak o systéme realizácie. Zaväzujú sa v programe presadiť spravodlivé ohodnotenie lekárov a nemocníc, takisto len vo všeobecnej rovine.

Od strany, ktorá bola desať rokov lídrom vo vládnej koalícii, by som očakával komplexnejší, konkrétnejší, cieľavedomejší program na oveľa vyššej odbornej úrovni.

HZDS – ĽS strana, ktorá mala v minulosti, dovolím si povedať, najlepší program v oblasti zdravotníctva, dnes ako tromfy programu ponúka 5% platieb štátu za svojich poistencov, ťažko realizovateľnej dvadsaťštyri hodinovej pohotovostnej služby, zavedenie DRG systému a ako bonbónik ponúka zavedenie „ liekových knižiek", ako som už spomínal v elektronickej dobe, úsmev vyvolávajúci návrh. Kritiku znesie realizácia preventívneho programu a zmienka o doplnkovom zdravotnom poistení.

SMK niektoré dobré návrhy ako 5% platby štátu za poistencov, zavedenie DRG systému v programe, sú zatienené nekompetentnými a neodbornými návrhmi. V systéme riadenia samoúčelne preferujú vplyv VÚC bez toho, aby navrhovali zmenu v riadení po vertikálnej osi od ministerstva zdravotníctva cez VÚC, mestá a obce, až po jednotlivých poskytovateľov.

SAS popri veľmi liberálnom návrhu dať voľný priebeh vzniku zdravotných poisťovní, ktorý po našich skúsenostiach s vyšším počtom poisťovní je nereálny. Všetky návrhy, ktoré strana predkladá, svedčia o nekompetentnosti a naivite autorov a nestoja za detailnejší rozbor.
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti neznížim sa ku komentovaniu inkoherentných viet v programe tejto strany o zdravotníctve.

Ďalšie strany, ktoré nie sú menované, buď nemajú špeciálny program pre zdravotníctvo, nebol v čase písania dostupný, alebo nebol predmetom záujmu.

Záverečné hodnotenie.

Je prekvapujúce, že žiadna z hodnotených strán nemá v programe zmenu organizácií a riadení od ministerstva nadol, aj keď v praxi je mnoho nedostatkov v komunikácii, kompetenciách, koordinácii, kontrole a vyhodnocovaní aktivít. Žiadna zo strán nespomína systém prípravy legislatívy a zapojenia do tohto procesu hlavných odborníkov, stavovské, profesné a pacientské organizácie. Prostriedky riadenia a dosahovania kvality poskytovaných zdravotníckych služieb ako sú štandardizácie, akreditácie a certifikácie neplánuje komplexne aplikovať ani jedna politická strana vo svojich programoch, akurát štandardizácie chce zaviesť strana Smer a SDKÚ. Zavedenie elektronického informačného systému ( e-Health ) konkrétne v programe spomínajú len strana Smer a MOST – HÍD, aj keď nie v komplexnej podobe, na druhej strane KDH a HZDS – ĽS chce zaviesť „liekové knižky", ako keby zaspali dobu elektronizácie. Zavedenie DRG systému predstavujú strana KDH, MOST – HÍD, SMK, HZDS-ĽS. Skoro všetky politické strany sa zaväzujú zabezpečiť kontrolu kvality, ale nikto nenavrhuje systém a metódu kontroly. Skoro všetci hovoria o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale nikto nedefinuje rozsah a sieť poskytovateľov, jedine SMER sa zaväzuje ponechať existujúcu sieť. Každá politická strana chce zabezpečiť dostatok zdrojov na zdravotnícke služby, lieky a platy pracovníkov v zdravotníctve, ale ani jedna strana nepredstavila kompletný systém financovania, nehovoriac o tom, že nikto sa ani nezmieňuje o viac zdrojovom financovaní okrem strany KDH, ktoré sa zaväzuje neprekročiť priame platby od občanov v rozsahu 25%. KDH, HZDS-ĽS a SMK sľubujú zaviesť 5% platby štátu za svojich poistencov. Ani jedna strana sa nezmieňuje o výške odvodov zamestnancov a zamestnávateľov na zdravotné poistenie. Okrem SAS sa nikto nezmieňuje o počte zdravotných poisťovní a ani nikto nehovorí o zrušení platieb prostredníctvom zdravotných poisťovní a ich zániku. Lekárska pohotovostná služba bola v záujme iba dvoch politických strán HZDS-ĽS, SDKÚ. Najviac o samotnom pacientovi sa najviac hovorí v programe KDH, ale nikto nehovorí o zmluve medzi pacientom ako platiteľom ( priamom, alebo nepriamom) a zdravotnou poisťovňou. Rozhodovať o všetkom by mal pacient a poisťovňa ako správca fondov zdravotného poistenia, by mala len plniť zmluvné dohody. Dnes žiaľ rozhodovaciu úlohu nehrá pacient, ale poisťovňa.

O seniorov by som doporučoval viac záujmu okrem KDH aj iným politickým stranám.
Otázky verejného zdravotníctva, preventívnych programov a kontroly zdravia okrem strany SMER a KDH iné politické strany nezaujímali.

Aj keď ako vidíme z programov jednotlivých politických strán, strany sa zaujímajú o zdravotníctvo, ale ako hovorí ich obsah a rozsah návrhov, nehovoriac o odbornej kvalite, zostáva len dúfať, že strany ktoré budú mať možnosť zasahovať do riadenia zdravotníctva, nezhoršia kvalitu a štandart poskytovaných zdravotníckych služieb na Slovensku.

Milan Urbáni
Strana moderného Slovenska 7.2.2012

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.