logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Ciele SMS - voľby 2016

Ciele STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

1/ Moderné Slovensko musí byť silné  Slovensko pre všetkých občanov.

    Vytvoríme nový obraz Slovenska.

Silné Slovensko znamená silnú a prosperujúcu ekonomiku, ktorá zabezpečí primeranú životnú úroveň občanov, že všetky orgány štátnej a verejnej správy fungujú, je zabezpečená vymožiteľnosť práva a že má silné vonkajšie a vnútorné bezpečnostné štruktúry pre obranu a ochranu republiky ako aj jej občanov. Silné Slovensko znamená aj dôstojné postavenie v rámci EÚ.

Moderné Slovensko potrebuje popri tradičných slovenských hodnotách vytvoriť aj nový nation branding, ktorý predstaví Slovensko ako modernú, rozvinutú krajinu s dobrými odborníkmi, vedcami, špecialistami IT a predstaví nás ako nárok, ktorý si ctí prírodu a uznáva jej hodnoty.

2/ Veľa vyrobiť – veľa rozdať ľuďom.

Diverzifikovať hospodárstvo, nespoliehať sa len na automobilový priemysel ( rozvoj lesného hospordárstva a strojárskeho priemyslu, chemického priemyslu,  stavebníctva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu ), zabrániť daňovým únikom, zredukovať energetickú závislosť a diverzifikovať energetické zdroje ( pokračovať v národnom jadrovom programe a využívať obnoviteľné zdroje energie, za účelom šetrenia energie zracionalizovať spotrebu ).

3/ Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zabezpečiť plnú zamestnanosť a vyššie zárobky.

Administratívne zjednodušenie zakladania a prevádzky firiem. Úzka spolupráca úradov práce s podnikateľmi a možnosť zjednodušene ale pod prísnou kontrolou a podľa jasných pravidiel využívať všetky druhy podpory pre firmy ( od administratívnej pomoci, daňovej úľavy, úľavy v odvodoch, až po priamu finančnú pomoc ), zrovnoprávniť zahraničných a domácich podnikateľov, v niektorých prípadoch zvýhodniť domácich. Vytvoriť jasné pravidlá podpory pre investorov aj stredných a malých. Pravidelne monitorovať a analyzovať vývoj pracovného trhu a zamestnanosti. Zanalyzovať a skontrolovať použitie prostriedkov z eurofondov určených pre zamestnanosť. V budúcnosti tieto peniaze nepoužívať na rôzne reklamy, školenia a iné nerentabilné aktivity, ale peniaze dostať priamo k podnikateľom, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta a udržujú zamestnanosť. Priamu podporu podnikateľom podmieniť popri iných povinnostiach  aj zvýšením platov zamestnancov.

4/ Vytvorená silná a bohatšia stredná vrstva bude garantom: dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, obnovy pamiatok, športu a všetkého rozvoja.

Pri dosiahnutí vyššej, až plnej zamestnanosti, vyšších zárobkov, aj pri nezmenenej  výške daní a odvodov  do jednotlivých fondov dosiahneme väčší príliv peňazí do štátnej kasy, zdravotníctva bude viac na sociálne zabezpečenie a penzie a zostane viac na školstvo, kultúru, obnovu pamiatok, športu a všetkého rozvoja. Pri zvýšenej zamestnanosti a vyšších zárobkoch sa rozšíri stredná vrstva, bude bohatšia, ľudia viac zarobia, budú viac míňať, čím sa zvýši spotreba a následne potreba, čím sa naštartuje normálny ekonomický kruh, ktorý zabezpečí lepšiu životnú úroveň. Vytvorením väčšej a bohatšej strednej vrstvy sa stane bohatší aj štát.

5/ Aktívne využiť v pracovnom procese mladých “starých“ medzi 55-70 rokov.

V dnešnej dobe je skoro nemysliteľné aby sa človek medzi 55-70 rokov zamestnal. Väčšinou sú to ľudia s bohatými pracovnými a životnými skúsenosťami, ktorí môžu byť prospešní pre spoločnosť, v prípade ak sa spoločnosť k nim postaví s aktívnym záujmom udržať alebo dostať ich do pracovného procesu.

6/ Slovensko bez architektonických bariér.

Postupne je potrebné dosiahnuť v stavebníctve v  jednotlivých prevádzkach ( od administratívy cez obchodné a dopravné prevádzky) aby telesne postihnutí mali vytvorené vhodné podmienky pre svoj pohyb.

7/ Slovensko bez komunikačných bariér.

Na Slovensku máme jazykový zákon, tlačový zákon, zákon o médiách, o vysielaní a prenose správ, zákon o prístupe k informáciám  atď... Napriek tomu si myslíme že na Slovensku stále existuje cenzúra, existujú bariéry pre bežných občanov riešiť svoje problémy. Hlavne že máme ombudsmanov už aj pre listové zásielky, bankové prevody a pomaly ombudsman pre vodné zrážky a vzduch.

8/ Slovensko bez psychologických bariér.

Na Slovensku podľa ústavy majú rovnaké práva všetci občania bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženstvo atď...  V spoločnosti stále nie je doriešený vzťah väčšiny k inej sexuálnej orientácii, k niektorým náboženstvám, zvykom a tradíciám.

9/ Slovensko bez sociálnych bariér. Cielená sociálna podpora, nie plošné sociálne balíčky. Väčšia starostlivosť o invalidov a bezvládnych.

Prvou podmienkou na likvidáciu sociálnej bariéry je aby sa nám podarilo dosiahnuť čo najvyššiu, až plnú zamestnanosť tých ľudí, ktorí chcú a sú schopní pracovať. V každom štáte existuje skupina, ktorá z rôznych príčin nie je schopná sa o seba postarať a tu musí prebrať úlohu štát- silená sociálna podpora. Sociálne balíčky( zadarmo vlaky, tábory, rekreácie atď... ) ak môžu využívať plošne aj keď isté skupiny ľudí ( dôchodcovia, študenti ), nie všetci z tejto skupiny sú na pomoc odkázaní a tým náklady na takéto balíčky stúpajú a nedostávajú zdroje na iné potrebné cielené aktivity v sociálnej sfére ( nie sú peniaze na dýchacie prístroje, zdravotnícke potreby, atď.. pre tých, pre ktorých sú životnou potrebou ). Starostlivosť o invalidov a bezvládnych je potrebné zanalyzovať a pripraviť nový program podpory, ktorý bude prehľadný, férový ku všetkým poberateľom, ako i poskytovateľom bez ohľadu na štátnu alebo súkromnú sféru.

10/ Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.  Zabezpečíme bezpečnosť občanov.

V 21. storočí by sa nemalo stať, aby ľudia umierali od hladu. Žiaľ, stáva sa to aj na Slovensku. Štát, ktorý sa nevie postarať o svojich ľudí je slabý štát, a slabý štát je horší ako totalitárny štát. Recept na liečbu: dosiahnuť plnú zamestnanosť, vyššie platy, väčšie platy do štátnej kasy. Je potrebne urobiť na Slovensku socálnu mapu a pravidelne ju analyzovať a doplňovať. Odstránením korupcie a rozkrádania verejných peňazí je ochudobňovaný štát a následne jeho občania ( daňové úniky, DPH podvody, predražené tendre, neprimerané odmeny, odmeny a odstupné ). Zabrániť kradnutiu, kriminalite a zabezpečiť bezpečnosť občanov sa dá dvomi spôsobmi : odstránením chudoby a zvýšením životnej úrovne obyvateľov a na druhej strane zvýšením úrovne a možno aj počtu zložiek starajúcich sa o bezpečnosť a pohodlie občanov, ako i preventívnymi a represívnymi opatreniami.

11/ Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.

Väčšina politikov sľubuje dobrý život pre naše deti a budúce generácie. My vychádzame z názoru, že chceme aby sa ľudia mali dobre dnes, lebo keď ľudia budú bohatší dnes, budú bohatšie aj ich deti aj vnuci. Ak budú chudobní dnes, myslíme si , že budú chudobné aj ostatné generácie. Toto heslo je heslom STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA a aj týmto sa líšime od názorov mnohých iných strán.

Rešpektujeme Svätopluka, Štúra, Štefánika, ale skláňame sa pred každým jedným občanom dneška, chceme lepší život pre tých, ktorí sú okolo nás v tejto dobre, naše rodiny, naši priatelia, všetci spoluobčania. Citlivo chceme sledovať ich radosti, ale aj starosti a chceme zabezpečiť, aby tí čo prídu po nás, spomínali našu generáciu len v dobrom.

12/ Vyššie zdanenie bánk, koncernom zabrániť podvodný vývoz kapitálu, bojovať proti daňovým rajom.

45% všetkého zisku vo svete končí v bankách. 90% ľudí na zemeguli robí na 10% bohatých. Vyššie zdanenie bánk a vyššia kontrola finančných tokov a transakcií zabezpečí viac peňazí do štátnej kasy, ako i zabránení podvodnému vývozu kapitálu zahraničnými koncernami, čím zostanú peniaze  na Slovensku, ktoré môžu byť použité na reinvestície alebo iné účelné zhodnotenie. Koncerny pod rúškom rôznych školení, manipuláciou s akciami a nejasnými prevodmi medzi materskou a dcérskymi firmami,  dostávali peniaze z pod finančnej a daňovej kontroly. Ukladanie peňazí a obchodovanie cez daňové raje pokladať za nelegálne. Vytvorenie potrebnej legislatívy na zakázanie daňových rajov  nie je jednoduché a na tejto aktivite by sa mali podieľať aj medzinárodné inštitúcie, tak finančné ako i politické ( svetová banka, európska banka, WTO, OSN, EU, a ostatné kontinentálne združenia, veľmoci atď....).

13/ Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme aj elektronické hlasovanie vo voľbách. Heslo “Volte SMS cez sms“.

Jedny voľby alebo referendum stoja daňových poplatníkov od 7-15 miliónov euro. Zmeneným kompetenčným zákonom, zákonom o štátnej a verejnej správe docieliť, aby bolo možné počet volieb zredukovať a takisto popri fyzickom hlasovaní zaviesť aj elektronické hlasovanie. Sme presvedčení, že elektronickými voľbami by sa zvýšil počet zúčastnených na voľbách, čím by aj výsledok volieb mal väčšiu výpovednú hodnotu. Ak dnes niekto na Slovensku hlása, že nie je možné vybudovať bezpečný systém elektronického hlasovania, tak je buď spiatočník alebo tieto tvrdenia hlása zo strachu, a bojí sa pravdy.

14/ Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.

Aby sa občan mohol vyjadriť k vážnym otázkam v štáte, zavedieme rýchlu, efektívnu a lacnú metódu elektronického referenda cez internet a sms správy. Výsledok tohto referenda bude mať pre vládu, parlament a prezidenta indikatívny charakter o vôle a názore občanov na danú problematiku. Elektronickým referendom sa odbúrajú výdavky na nezmyselné referendá osobným hlasovaním, vnesie sa viac objektivity do verejného života a zníži sa na najmenšiu mieru zasahovanie politikov a korupčníkov do chodu štátu. Konečne by občan rozhodoval o vážnych otázkach a o svojom živote.

15/ Zrušiť zákon o financovaní politických strán štátom.

Štát a daňoví poplatníci by sa nemali podieľať na financovaní politických strán. Pri dnešnom systéme financovania kde niektoré politické strany dostanú milióny od štátu sú ekonomicky zvýhodnený oproti tým stranám ktoré platia celú svoju činnosť a kampane zo svojich peňazí. Týmto systémom sa názorovo konzervuje celá spoločnosť, že táto veľká ekonomická diskrepancia nedovolí novým, ekonomicky menej saturovaným stranám prezentovať svoje programy eventuálne dostať sa do parlamentu a vlády, aby mohli realizovať veľakrát pre spoločnosť potrebné zmeny.  Preto zrušenie zákona o financovaní politických strán pokladáme za veľmi dôležité.

16/ Zredukujeme počet poslancov v parlamente.

V poslednom čase politici hlavne v snahe vylepšovať si svoje preferencie a image hlásajú zníženie počtu poslancov v NRSR. Ani od jedného z týchto politikov sme však nepočuli odborná zdôvodnenie a ako by mala vyzerať nová NR a jej funkcie. Každému, kto bližšie pozná fungovanie tejto inštitúcie a prácu poslancov vie, že dnes intenzívne nepracuje viac ako  30% poslancov. Mnohí sú len živí politickí roboti na stláčanie hlasovacích tlačítok. Súhlasím, táto funkcia sa dá dnes zariadiť bez nich a lacnejšie. Keď ale zoberieme do úvahy, že na jedného poslanca pripadá 36 000 obyvateľov a keď pripustíme, že aktívne pracuje približne 50% poslancov, tak by stačilo , aby NR mala 75 poslancov. Pri tomto počte poslancov by pripadalo na jedného poslanca 72 000 obyvateľov. Ak by bol ideálny stav a poslanec by si vzorne plnil svoje povinnosti, tak potom tento počet obyvateľov by mohol byť príliš vysoký, aby bol pravidelný  kontakt medzi poslancom a občanmi. Na druhej strane však nikto nespomína, že na Slovensku už prebehla decentralizácia a máme regionálnych poslancov ako aj obce a mestá majú svojich zástupcov občanov. Keby sa zefektívnila spolupráca poslancov na úrovni parlament, región a obce, mohlo by dôjsť k redukcii počtu poslancov na každej úrovni. Vytvorenie nového modelu riadenia štátu vyžaduje pripraviť projekt, ktorý zohľadní všetky potreby fungovania novej, normálnej občianskej spoločnosti, ktorej na prvom mieste bude občan. Len samotné výkriky politikov o redukcii poslancov nie sú riešením.

17/ Novým systémom a fúziou ministerstiev zredukujeme počet rezortov v exekutíve.

Za posledných 20 rokov od každej politickej garnitúry pred voľbami počuť ako idú zoštíhliť štátnu správu a zredukovať počet ministerstiev. Nikto ale neprišiel s komplexným organizačným návrhom zoštíhlenia, ale zároveň zefektívnenia činností z ktorých by profitoval občan. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA v rámci šetrenia verejných financií a zefektívnenia práce jednotlivých ministerstiev ako aj intersektorálneho prepojenia, ktoré je momentálne insuficientné, navrhujeme redukciu existujúcich ministerstiev s tým, že budú vytvorené pozície kabinetného ministra, pod ktorého budú spadať štátni ministri, ktorí budú mať plnú politickú, riadiacu a ekonomickú zodpovednosť. Zrušia sa funkcie štátnych tajomníkov. Vytvorili by sa nasledovné ministerstvá:

1. Ministerstvo zahraničných vecí a Európy- kabinetný  minister

                                                                    - štátny minister pre Európu

2. Ministerstvo spravodlivosti- kabinetný minister

3. Ministerstvo financií- kabinetný minister

4. Ministerstvo vnútra a obrany - kabinetný minister

                                                  - štátny minister pre verejnú správu

                                                  - štátny minister pre políciu a hasičký zbor

                                                  - štátny minister armády

5. Ministerstvo školstva, kultúry a športu- kabinetný minister

                                                                - štátny  minister školstva

                                                                - štátny  minister kultúry a pamiatok

                                                                - štátny minister športu a mládeže

6. Ministerstvo hospodárstva a dopravy- kabinetný minister

                                                              - štátny minister pre stratégiu, rozvoj, 

                                                                energetiku a podnikanie

-          štátny minister dopravy

-          štátny minister pre turistiku

7. Ministerstvo zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny- kabinetný minister

                                                                                                 - štátny minister pre

                                                                                                    zdravotníctvo

                                     -štátny minister pre

                                      sociálne veci a rodinu

                                     - štátny minister práce

                                       a zamestnanosti

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia- kabinetný minister

                                                                                            - štátny minister pre   

                                                                                               poľnohospodárstvo, 

                                                                                               vodné hospodárstvo

                                                                                               a lesy

                                  štátny minister životného

                                  prostredia

     

 

    

18/ Novelizovať zákon o verejnej správe a samospráve.

Na Slovensku chýba horizontálne aj vertikálne prepojenie štátnej a verejnej správy a samospráva je úplne odtrhnutá.

19/ Všetkými prostriedkami podporovať mladé rodiny, aby sa zvýšila  demografická krivka. Viac narodených detí je garanciou hospodárskej prosperity a zábezpeky aj pre seniorov.

Táto problematika zahŕňa v sebe intersektorálne aktivity a môže byť úspešná len v prípade komplexného riešenia:

-          ekonomická stabilita v štáte, nízke DPH na všetky potraviny, stavebný materiál, služby.

-          zamestnávanie absolventov- plná zamestnanosť

-          kvalitné školstvo od jaslí, škôlky, základné školy, stredné školy aj vysoké školy, zabezpečiť bezplatnosť , kvalitných pedagógov a vhodné priestorové podmienky

-          podporovať a propagovať módny trend tehotenstva a zakladania rodiny: ekonomická asistencia štátu(MD 90% z platu, štartovné nájomné byty, výhodné pôžičky, umožniť rodičom pracovať menej, eventuálne deliť sa o zamestnanie, dočasne znížiť daňové a odvodové zaťaženie)

-          bonus pri narodení dieťaťa štátny aj miestny.

20/Aktívne vyriešiť rómsku otázku. Nechceme z rómov robiť bielych, ale chceme mať slušných, vzdelaných, zdravých a zamestnaných rómov.

21/ Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú spoločnosť pre občanov. O všetkých vážnych otázkach v štáte rozhodne občan elektronickým hlasovaním v referende cez internet a sms správy.

22/ Budeme podporovať organizačné zmeny na skvalitnenie fungovania systému EÚ.  V budúcnosti, po splnení kritérií by mali byť všetky štáty nachádzajúce sa geograficky v Európe členmi EÚ, vrátane Ruska. Len silná, bohatá a dobre organizovaná EÚ môže garantovať lepší život pre svojich občanov

EU sa musí naučiť obhajovať svoje hodnoty a pozíciu v podmienkach výrazných zmien, zintenzívňuje sa boj o zdroje a trhy, ekonomická rovnováha síl vo svete sa mení. Mení sa podstata práce, prevláda obrovský dopyt po informačných technológiách a osobných zručnostiach. EU zlyhala v geopolitickej stratégii, zlyhala v obrane vlastného Schengenského priestoru, ak chce obstáť, musí byť akčnejšia, zvýšiť prítomnosť v celosvetovom priestore, musí mať pripravené obranné, zahranično-politické a ekonomické nástroje na sebarealizáciu. Musí dôjsť k organizačnej zmene inštitúcií EU a ich vzájomného prepojenia.

23/ Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

                                                   

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.