logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Stanovy

Článok I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Názov
Strana moderného Slovenska

2. Sídlo
Sídlom strany je Banská Bystrica, Skuteckého 15.

3. Pôsobnosť
Strana pôsobí na území Slovenska.

4. Predmet činnosti
Predmetom činnosti strany je politické pôsobenie v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach.

Článok II

PROGRAMOVÉ CIELE STRANY:

 1. Popri tradičných hodnotách vytvoriť nový obraz (nation branding) Slovenska rešpektovaním plurality názoru ako i plurality politických strán.
 2. Podporovanie všetkých foriem zjednocovania a stmeľovania Slovákov žijúcich na Slovensku a v zahraničí ako aj príslušníkov všetkých národností a etnických skupín žijúcich na Slovensku a v zahraničí, ktorí považujú za svoju domovinu Slovensko. V rovnakom kontexte odmietanie akýchkoľvek foriem národnostnej a etnickej segregácie ako aj pocitov nadradenosti a výnimočnosti v rámci Slovenska.
 3. Formovanie a upevňovanie modernej slovenskej štátnosti založenej na vlasteneckom povedomí všetkých ľudí, ktorí považujú za svoju vlasť Slovensko, pri zachovaní a plnom rešpektovaní pozitív vyplývajúcich z hrdosti občanov na svoje národné, národnostné a etnické korene.
 4. Sme Európania, sme v EÚ právoplatným členom, priniesli sme do EÚ aj pozitíva, sme za rozširovanie EÚ a musíme urobiť všetko preto, aby sme doniesli Európu na Slovensko, jej hodnoty, demokratickú tradíciu, ekonomický rozvoj a prosperitu pre občana.
 5. Popri slobode a demokracii našou prioritou je ekonomická prosperita Slovenska, zlepšenie životnej úrovne a vytvorenie silnej strednej vrstvy na Slovensku formou slobodného podnikania, obchodu a služieb, vymožiteľnosti práva, nulovej tolerancie voči korupcii, vysokej pracovnej produktivity a morálky, dodržanie tradičných etických hodnôt a vyvážených práv a povinností, tak na strane zamestnávateľov ako aj na strane zamestnancov bez neprimeraných privilégií. Najlepšou ochranou zamestnanca je dobrý zamestnávateľ.
 6. Likvidácia chudoby na Slovensku a s ňou spojených negatívnych súvislostí.
 7. Cieľom strany je v krátkej budúcnosti vytvoriť nielen modernú stranu, ale stranu, ktorá bude vedieť osloviť občanov, občania jej budú dôverovať a bude vedieť vyhrávať vo voľbách, bude súčasťou parlamentu a vlády a bude môcť aktívne zasiahnuť do budovania a riadenia novej modernej spoločnosti v Slovenskej republike.

Článok III

VZNIK ČLENSTVA

 1. Členom strany sa môže stať každý bezúhonný občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony, stotožňuje sa s programom, stanovami a politikou strany, vyjadrí vôľu plniť si povinnosti člena strany, nie je členom inej politickej strany alebo hnutia a nie sú dôvody na odmietnutie jeho členstva.
 2. Uchádzač o členstvo, ktorý spĺňa podmienky stanovené v ods. 1, predkladá písomnú prihlášku Ústrednému sekretariátu Strany moderného Slovenska. Členstvo vzniká schválením písomnej prihlášky republikovým grémiom Strany moderného Slovenska. Republikové grémium môže túto právomoc delegovať na grémium príslušnej krajskej organizácie podľa miesta bydliska.
 3. Uchádzač je prijatý za člena strany dňom rozhodnutia príslušného orgánu podľa ods. 2. Príslušný orgán musí o prijatí alebo neprijatí uchádzača za člena strany rozhodnúť najneskôr do 4 mesiacov po doručení prihlášky a o svojom rozhodnutí najneskôr do 7 pracovných dní od rozhodnutia písomne informuje uchádzača. Ak príslušný orgán do 4 mesiacov nerozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača, môže sa uchádzač o členstvo odvolať na Rozhodcovskú komisiu strany.
 4. Ústredný sekretariát strany vydá schválenému uchádzačovi členský preukaz po zaplatení členského príspevku a registračného poplatku. Preukaz člena podpisuje predseda strany.
 5. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vzniku členstva upravuje Organizačný poriadok strany.
 6. Republikové grémium strany alebo príslušný orgán odmietne uchádzača o členstvo, ak tento:
  1. nespĺňa podmienky na vznik členstva,
  2. jeho členstvo by poškodilo záujmy strany.
 7. Ak republikové grémium strany alebo poverený orgán odmietne prijať uchádzača za člena strany, musí ho písomne informovať o svojom rozhodnutí, pričom dôvody svojho rozhodnutia neuvádza. Uchádzač sa môže do 30 dní od doručenia informácie o rozhodnutí odvolať na Rozhodcovskú komisiu strany. Rozhodcovská komisia strany rozhodne o odvolaní do 120 dní od podania odvolania. Jej rozhodnutie je definitívne. Ak Rozhodcovská komisia strany rozhodne, že rozhodnutie príslušného orgánu o neprijatí uchádzača o členstvo je neplatné, stáva sa uchádzač členom strany dňom rozhodnutia Rozhodcovskej komisie strany.
 8. Po prijatí do strany je člen zaevidovaný v ústrednej evidencii strany. Následne Ústredný tajomník strany rozhodne o zaradení člena do miestneho klubu podľa miesta trvalého bydliska alebo podľa miesta pôsobiska a je mu vystavený členský preukaz. Každý člen je registrovaný len v jednej miestnej organizácii.

Článok IV

ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo zaniká:

 1. právoplatným rozhodnutím súdu o strate alebo obmedzení spôsobilosti člena na právne úkony,
 2. doručením písomného oznámenia o vystúpení zo strany ústrednému sekretariátu strany,,,
 3. úmrtím člena,
 4. právoplatným odsúdením člena za trestný čin,
 5. vstupom do inej politickej strany alebo hnutia,
 6. kandidatúrou vo voľbách za iný politický subjekt alebo ako nezávislý kandidát bez súhlasu orgánu, v ktorého právomoci je kandidatúru schváliť,
 7. vylúčením zo strany podľa príslušných ustanovení,
 8. pozastavením členstva podľa par. 7 ods. 3.

Zánik členstva podľa bodu par. 7, ods. 1 písmena g) schvaľuje republikové grémium strany.

Návrh na vylúčenie člena zo strany môže podať Rozhodcovskej komisii každý orgán strany. Komisia rozhoduje za prítomnosti zástupcu navrhovateľa. Na rokovaní Rozhodcovskej komisie sa má právo zúčastniť člen, o ktorom sa rozhoduje. Rozhodcovská komisia musí rozhodnúť o návrhu do 120 dní od jeho doručenia. Rozhodcovská komisia dáva návrhy a zdôvodnenie republikovému grémiu strany v prípadoch:

 1. člen závažným spôsobom porušil stanovy strany, alebo nesplnil rozhodnutia orgánov strany,
 2. člen svojim konaním závažným spôsobom poškodil dobré meno strany,
 3. člen hrubo porušil povinnosti pri hospodárení s majetkom strany,
 4. člen závažným spôsobom zneužil stranícku alebo verejnú funkciu. Rozhodnutie Republikového grémia je definitívne.

Článok V.

POZASTAVENIE ČLENSTVA

Ústredný tajomník na návrh ústredného sekretariátu rozhodne o pozastavení členstva v týchto prípadoch:

 1. člen písomne požiadal o pozastavenie členstva ústredný sekretariát,
 2. člen nemá zaplatené členské príspevky do konca júna nasledujúceho roka po vzniku povinnosti zaplatiť členské príspevky za predchádzajúci kalendárny rok a bol na túto skutočnosť písomne upozornený ústredným sekretariátom strany,
 3. člen bol ustanovený do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v politickej strane podľa príslušných zákonov a na túto skutočnosť písomne upozornil,
 4. člen s pozastaveným členstvom nemá práva a povinnosti člena strany,
 5. člen môže podľa písm. a) požiadať o pozastavenie členstva na dobu určitú. Ak bolo členstvo pozastavené na dobu určitú, je automaticky obnovené po uplynutí tejto doby,
 6. člen môže kedykoľvek zrušiť pozastavenie svojho členstva písomným oznámením ústrednému sekretariátu strany. Členstvo pozastavené podľa písm. b) a c) sa obnovuje po uplynutí dôvodov na pozastavenie členstva.

Článok VI.

VYRADENIE Z EVIDENCIE

 1. ústredný sekretariát vyradí člena z evidencie v prípade nezaplatenia členského do konca roka, nasledujúceho po vzniku povinnosti zaplatiť členské,
 2. ak došlo k zániku členstva vyčiarknutím z evidencie, nové členstvo je možné až po prvom roku od dňa vzniku členstva a je podmienené súhlasným stanoviskom Republikového grémia strany.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA a DISCIPLINÁRNE TRESTY

Práva a povinnosti členov:

Člen strany má právo:

 1. zúčastňovať sa na tvorbe a uskutočňovaní politiky strany podľa svojich vedomostí, schopností a možností,
 2. hlasovať, slobodne vyjadrovať a obhajovať svoj názor v orgánoch strany, ktorých je členom,
 3. voliť a byť volený do orgánov strany,
 4. uchádzať sa o kandidatúru a navrhovať kandidátov Strany moderného Slovenska pri voľbách do zastupiteľských zborov a verejných funkcií na miestnej a regionálnej úrovni podľa miesta príslušnosti,
 5. predkladať orgánom strany návrhy, sťažnosti a pripomienky a byť vyrozumený o ich riešení od príslušných orgánov strany,
 6. byť informovaný o činnosti orgánov strany a o dôležitých otázkach, týkajúcich sa strany,
 7. byť osobne prítomný a mať právo vyjadrenia sa na zasadnutí orgánu strany, ktorý rokuje o záležitostiach jeho osoby,
 8. odvolať sa proti rozhodnutiu orgánu strany na Rozhodcovskú komisiu,
 9. zúčastňovať sa na práci miestnej organizácii podľa miesta trvalého bydliska alebo miesta pracovného zaradenia podľa slobodného rozhodnutia,
 10. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných stranou pre svojich členov,
 11. písomne požiadať o vystúpenie zo strany, alebo pozastavenie členstva.

Člen strany je povinný:

 1. aktívne sa podľa svojich možností podieľať na činnosti strany a presadzovať program strany,
 2. zúčastňovať sa na práci všetkých orgánov, ktorých členom sa dobrovoľne stal,
 3. dodržiavať Stanovy strany, organizačné poriadky, rešpektovať a plniť rozhodnutia a uznesenia príslušných orgánov strany,
 4. plniť úlohy, ktorými ho poverili príslušné orgány strany,
 5. platiť členský príspevok v stanovenej výške za rok v termíne do konca kalendárneho roka,
 6. zdržať sa konania, ktoré by poškodilo dobré meno strany a záujmy strany,
 7. bezodkladne oznamovať ústrednému sekretariátu zmeny údajov, ktoré sú predmetom evidencie členov,
 8. písomne oznámiť svoje rozhodnutie o vystúpení, alebo pozastavení členstva.

Disciplinárne tresty:

 1. Členovi strany, ktorý svojim konaním poškodzuje záujmy strany a jej dobré meno, je možné uložiť trest napomenutia, pozbavenia funkcie alebo zákazu vykonávania funkcie, až po vylúčenie zo strany,
 2. o ukladaní trestov rozhoduje na návrh člena republikového grémia strany republikové grémium Strany moderného Slovenska,
 3. člen Strany moderného Slovenska, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie má právo sa na ňom zúčastniť a vyjadriť sa k predloženým argumentom,
 4. uznesenie o uložení trestu nadobúda účinnosť, ak zaň hlasovalo najmenej 60% všetkých členov republikového grémia Strany moderného Slovenska,
 5. člen, ktorému bol uložený trest má právo sa odvolať na Rozhodcovskú komisiu strany do 14 dní od oznámenia rozhodnutia o uložení trestu,
 6. Rozhodcovská komisia rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí, ktoré musí byť zvolané bezodkladne, najneskôr do 30 dní od prijatia odvolania,
 7. rozhodnutie rozhodcovskej komisie môže zmeniť len snem Strany moderného Slovenska,
 8. podrobnosti procesu disciplinárneho konania upravuje Disciplinárny poriadok strany, ktorý schvaľuje grémium Strany moderného Slovenska.

Článok VIII.

Organizačná štruktúra strany

 1. Organizačnú štruktúra strany tvoria:
  1. Ústredné republikové orgány strany,
  2. Krajské orgány,
  3. Obvodné orgány,
  4. Miestne organizácie,
 2. Orgány strany sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu a na schvaľovanie záverov príslušného orgánu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu.
 3. Zasadnutia jednotlivých orgánov zvoláva príslušný predseda, alebo ním poverený volený funkcionár strany.
 4. Za administratívny chod strany a organizačné zabezpečenie akcií strany zodpovedá Ústredný tajomník.

Článok IX.

Republikový snem a republikové orgány strany

 1. Republikový snem je najvyšším orgánom strany, zvoláva sa jedenkrát za štyri roky. Rozhoduje o stanovách strany, programe strany, orientácii strany voči orgánom a politickým stranám v SR ako i v EÚ. Schvaľuje zlúčenie s inými polit. stranami a hnutiami. Svoje právomoci môže delegovať na nižšie orgány.
 2. Republikový snem volí predsedu, podpredsedov, ústredného tajomníka, členov kontrolnej a revíznej komisie a rozhodcovskej komisie, a volí členov rady strany.
 3. Delegáti s hlasom rozhodujúcim sú členovia strany zvolení na obvodných snemoch podľa kľúča určeného republikovou radou strany, poslanci NR SR, poslanci európskeho parlamentu a členovia vlády ak sú členmi strany.
 4. O pozvaných hosťoch na snem rozhoduje príslušné politické grémium
 5. Snem je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Republiková rada strany:

 1. Republikovú radu strany tvoria členovia republikového politického grémia a snemom zvolení členovia rady strany.
 2. Účasť na rade je zastupiteľná len riadne zvoleným náhradníkom.
 3. S hlasom poradným majú právo sa zúčastniť republikovej rady predseda kontrolnej a revíznej komisie, predseda rozhodcovskej komisie, poslanci NR SR, poslanci Európskeho parlamentu, členovia vlády a pozvaní hostia.
 4. Rada strany sa zvoláva minimálne jedenkrát za 4 mesiace.

Republikové politické grémium strany:

 1. Tvoria ho predseda, podpredsedovia strany, ústredný tajomník strany, zástupca mládežníckej organizácie, zástupca klubu poslancov NR SR, alebo klubu ministrov a predseda NR SR a predseda vlády SR ak sú členmi strany. S hlasom poradným sa môže zúčastniť predseda kontrolnej a revíznej komisie a rozhodcovskej komisie. Politické grémium je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 2. Politické grémium je výkonným orgánom strany a zabezpečuje akcieschopnosť strany, funkčnosť a plnenie uznesení republikového snemu alebo republikovej rady strany a prijíma aj vlastné záväzné uznesenia.
 3. Politické grémium má právo rozhodnúť o existencii nižších orgánov strany a ak ich činnosť nie je v súlade s cieľmi a stanovami strany môže prijímať aj disciplinárne opatrenia až po rozpustenie orgánov, alebo odvolania funkcionárov.
 4. Politické grémium schvaľuje personálne nominácie do straníckych a iných volených funkcií a túto svoju právomoc môže preniesť aj na nižšie orgány ako i na prípravu a personálne návrhy do profesných klubov a výkonných pozícií.

Článok X.

KRAJSKÉ ORGÁNY STRANY

Krajské orgány majú pôsobnosť podľa územia krajov štátnej správy

 1. Najvyšším krajským orgánom strany je krajský snem strany. Tvoria ho delegáti, volení obvodnými snemami strany podľa kľúča určeného krajskou radou a členovia krajskej rady, ak nie sú volenými delegátmi. Mandát delegáta trvá do zvolania ďalšieho riadneho krajského snemu strany. Riadnymi delegátmi krajského snemu sú aj poslanci NR SR, poslanci Európskeho parlamentu a poslanci VÚC s trvalým bydliskom v príslušnom kraji, ak sú členmi strany. Každý delegát má jeden hlas.
 2. Krajský snem sa zvoláva jedenkrát za 4 roky.
 3. Volí predsedu, podpredsedov, krajského tajomníka, členov revíznej a rozhodcovskej komisie.
 4. Je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 5. Mimoriadny snem zvoláva krajská rada do 60 dní, ak oň požiada 75% krajskej rady, alebo rozhodne o ňom vyšší stranícky orgán, rieši len otázky kvôli ktorým bol zvolaný.

Krajská rada strany:

 1. Je volená krajským snemom, ktorý schváli aj jej počet, volí krajské politické grémium, členom krajskej rady strany je aj zástupca mládežníckej organizácie v kraji. V mene krajskej rady strany koná predseda a organizačne prácu zabezpečuje krajský tajomník. Krajskú radu strany zvoláva predseda alebo ním poverený funkcionár, minimálne jedenkrát za 3 mesiace.
 2. Krajská rada riadi a kontroluje činnosť strany v obvodných a miestnych organizáciách.

Krajské politické grémium:

 1. Tvoria ho predseda, podpredsedovia, krajský tajomník, zástupca organizácie mládeže.
 2. S poradným hlasom sa zúčastňujú grémia predseda kontrolnej a revíznej komisie a rozhodcovskej komisie.
 3. Krajské politické grémium zabezpečuje výkon uznesení vyšších orgánov strany ako i krajských orgánov.
 4. Zodpovedá za personálne nominácie a prípravu odborníkov do profesných klubov v kraji.
 5. Uznáša sa väčšinou hlasov svojich členov.

Obvodné orgány strany:

Obvodné orgány strany sa volia na území volebných obvodov, čo v niektorých prípadoch prekrýva teritórium existujúcich okresov.

Obvodný snem strany:

 1. Najvyšším orgánom v obvode je obvodný snem strany, ktorý tvoria delegáti volený miestnymi organizáciami podľa kľúča určeného obvodnou radou strany. Mandát delegáta snemu trvá do pokračovania ďalšieho riadneho snemu, riadnymi delegátmi snemu sú aj členovia obvodnej rady strany, poslanci NR SR a VÚC s trvalým bydliskom v obvodu, ak sú členmi strany. Každý delegát má jeden hlas.
 2. S poradným hlasom sa zúčastňujú členovia obvodnej kontrolnej a revíznej komisie ako i členovia rozhodcovskej obvodnej komisie. Obvodný snem sa koná jedenkrát za 4 roky, a musia mu predchádzať snemy v miestnych organizáciách.
 3. Obvodný snem volí predsedu, podpredsedov, tajomník ako i členov kontrolnej a revíznej a rozhodcovskej komisie.
 4. Volí nominantov do vyšších straníckych funkcií.
 5. Volí členov a počet obvodnej rady strany.
 6. Uznášaniaschopný je ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 7. Mimoriadny snem zvoláva rada strany do 60 dní ak oň požiada 75% obvodnej rady, alebo rozhodne o ňom vyšší stranícky orgán, rieši len otázky kvôli ktorým bol zvolaný.

Obvodná rada strany (ORS)

 1. Obvodná rada strany je volená obvodným snemom.
 2. ORS volí politické grémium, členom obvodnej rady je aj zástupca mládeže.
 3. ORS riadi politickú činnosť v obvode, riadi a kontroluje politickú činnosť v obvode a miestnych organizáciách.
 4. Zvoláva ju jej predseda alebo ním poverený volený funkcionár, minimálne raz za 2 mesiace.
 5. S poradným hlasom sa zúčastňujú členovia obvodnej kontrolnej a revíznej komisie ako i členovia rozhodcovskej obvodnej komisie.

Obvodné politické grémium:

 1. Realizáciu politicko-organizačných uznesení, vyšších orgánov obvode zabezpečuje obvodné politické grémium a riadi a kontroluje činnosť strany v obvode.
 2. Zvoláva ho predseda minimálne jedenkrát za 2 mesiace. Tvorí ho predseda, podpredsedovia, tajomník, zástupca mládeže.
 3. S poradným hlasom sa ho zúčastňujú predseda kontrolnej a revíznej komisie a rozhodcovskej komisie.
 4. Uznáša sa väčšinou hlasov svojich členov.

Článok XI.

Miestne organizácie strany:

 1. Miestne organizácie strany sa tvoria na území mesta, obce. Miestnu organizáciu tvoria najmenej 3 členovia na území mesta, miestna organizácia má predsedu a podpredsedov, s ktorých jeden vykonáva aj funkciu administratívno-organizačnú.
 2. Najvyšším orgánom je miestny snem, ktorý sa koná jedenkrát za 2 roky. Delegátov snemu si volia miestne organizácie podľa stanoveného kľúča. Mandát delegáta je platný do najbližšieho miestneho snemu.
 3. Republiková rada strany vypracuje štatút miestnych organizácií podľa veľkosti populácie v jednotlivých mestách a obciach. Miestnu organizáciu zastupuje jej predseda.

Článok XII.

Ústredný tajomník Strany moderného Slovenska

 1. Ústredný tajomník strany je volený Republikovým snemom strany na návrh predsedu strany.
 2. Okrem agendy vyplývajúcej z jednotlivých dokumentov plní operatívne úlohy, ktorými ho poveril predseda.
 3. Ústredný tajomník strany zodpovedá republikovému grémiu za činnosť Ústrednej kancelárie strany, organizačne zabezpečuje zasadnutia Republikového snemu, Republikovej rady a Grémia strany, ako aj realizáciu uznesení centrálnych orgánov strany.
 4. Ústredný tajomník predkladá Republikovému snemu správu o činnosti strany,
 5. Vedie agendy Grémia strany a Republikovej rady.
 6. Zabezpečuje vypracovanie všetkých organizačných dokumentov strany,
 7. Predkladá predsedovi strany návrhy na uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov strany a kontraktovaných dodávateľov služieb všetkých druhov.
 8. Podrobné vymedzenie právomocí a zodpovedností Ústredného tajomníka strany obsahuje Organizačný poriadok, schválený predsedom strany.
 9. Ústredný tajomník je štatutárnym orgánom strany. Štatutárny orgán koná osobne v mene Strany moderného Slovenska navonok i dovnútra v plnom rozsahu pokiaľ stanovy neurčujú inak, že sa vyžaduje súhlas príslušného straníckeho orgánu. Je oprávnený podpisovať za Stranu moderného Slovenska tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.

Programová rada Strany moderného Slovenska

 1. Programová rada je poradný orgán Republikovej rady strany.
 2. Zodpovedá za prípravu odborných stanovísk, návrhov programových dokumentov a politickej stratégie strany.
 3. Na čele Programovej rady stojí predseda Programovej rady volený Republikovým snemom strany na návrh predsedu strany.
 4. Členov Programovej rady na návrh predsedu Programovej rady a so súhlasom Grémia strany menuje a odvoláva predseda strany. Členstvo všetkých členov Programovej rady zaniká odvolaním predsedu Programovej rady.
 5. Predseda Programovej rady môže rozhodnúť o vytvorení odborných klubov, ktoré pôsobia pri Programovej rade vo vymedzených programových okruhoch.
 6. Predseda Programovej rady koordinuje činnosť odborných klubov, definuje programové požiadavky jednotlivých výstupov, navrhuje členov programovej rady a poveruje členov manažovaním jednotlivých projektov.
 7. Členmi Programovej rady môžu byť iba členovia strany. Členmi odborných klubov môžu byť členovia aj nečlenovia Strany moderného Slovenska.
 8. Činnosť Programovej rady sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje Republiková rada na návrh predsedu Programovej rady.

Rada regionálnych samospráv

 1. Radu regionálnych samospráv (RRS) tvoria župani alebo podžupani zvolení za Stranu moderného Slovenska ako i primátori miest a starostovia obcí zvolení za Stranu moderného Slovenska. Úlohou RRS je príprava komunálnej a regionálnej politiky strany.
 2. Rada regionálnych samospráv si zo svojich členov volí svojho predsedu, ktorý je členom Grémia strany pre regionálnu politiku.
 3. Činnosť Rady regionálnych samospráv sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje grémium strany na návrh Rady samospráv.

Kontrolná a revízna komisia

 1. Kontrolná a revízna komisia je najvyšší kontrolný orgán strany, pravidelne kontroluje hospodársku a správnu činnosť republikového grémia strany, Republikovej rady a Ústredného sekretariátu z hľadiska ich súladu so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami Strany moderného Slovenska a ďalšími vnútornými normami strany. Kontrolná a revízna komisia metodicky riadi a koordinuje činnosť regionálnych revíznych komisií, resp. revízorov, zaoberá sa ich podnetmi a prerokúva ich výročné správy.
 2. Kontrolná a revízna komisia má 3 členov, ktorých volí Republikový snem. Podrobnosti určuje Volebný poriadok, za svoju činnosť zodpovedá jedine Republikovému snemu.
 3. Funkcia člena Kontrolnej a revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena republikového grémia strany, člena Rozhodcovskej komisie, predsedu regionálneho združenia a so zamestnaneckým pomerom so Stranou moderného Slovenska alebo s právnickou osobou, založenou stranou.
 4. Kontrolná a revízna komisia si zo svojho stredu volí predsedu. Predseda Kontrolnej a revíznej komisie predkladá Republikovému snemu správu Kontrolnej a revíznej komisie.
 5. Predseda Kontrolnej a revíznej komisie sa zúčastňuje na rokovaniach Republikovej rady s poradným hlasom.
 6. Činnosť komisie sa riadi Štatútom, ktorý schvaľuje Grémium Strany moderného Slovenska.

Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia má 3 členov a jedného náhradníka, ktorých volí Republikový snem strany. Podrobnosti určí Volebný poriadok.
 2. Funkcia člena Rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Republikovej rady, člena regionálnej rady, člena Kontrolnej a revíznej komisie a regionálnej revíznej komisie, ako ani so zamestnaneckým pomerom so Stranou moderného Slovenska alebo s právnickou osobou, založenou stranou.
 3. Rozhodcovská komisia si zo svojho stredu volí predsedu. Predseda komisie predkladá Republikovému snemu správu Rozhodcovskej komisie.
 4. Predseda sa zúčastňuje na rokovaniach Republikovej rady s poradným hlasom.
 5. Činnosť komisie sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje Grémium Strany moderného Slovenska.
 6. Do pôsobnosti Rozhodcovskej komisie patrí najmä:
  1. rozhodovanie o sporoch medzi orgánmi strany a členmi strany, o vzájomných sporoch medzi jednotlivými orgánmi strany alebo medzi členmi strany,
  2. podávanie záväzného výkladu týchto Stanov strany,
  3. rozhodovanie o súlade vnútorných noriem strany so Stanovami strany,
  4. rozhodovanie o návrhoch na disciplinárne tresty a vylúčenie člena strany,
  5. rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa týchto Stanov strany,
  6. rozhodovať o podnetoch regionálnych revíznych orgánov.

Hospodárenie strany:

 1. Strana moderného Slovenska pri hospodárení sa riadi Zákonom 85/2005 Z.z., jeho štvrťou časťou hospodárenie a financovanie strany.
 2. Návrh rozpočtu strany predkladá republikového politickému Grémiu ústredný tajomník strany na obdobie 1 roka.
 3. Republiková rada strany schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom strany, platenia členských príspevkov a ich evidenciou.
 4. Majetok všetkých organizačných zložiek strany je majetkom strany ako jedinej právnickej osoby.
 5. V prípade rušenia strany o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a so záväzkov, rozhoduje snem strany.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenie:

Republiková rada strany vypracuje vykonávacie zásady pre evidenciu členov strany, hospodárenie strany ako i rokovací poriadok.

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.