logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Poľnohospodárstvo

Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá
spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie
zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010.
Táto dohoda prináša podstatné zmeny v týchto štyroch oblastiach: priame platby budú
spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom
reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a
transparentnejšia. Tieto rozhodnutia sú rozhodnou reakciou EÚ na výzvy v oblasti
potravinovej sebestačnosti, zmeny klímy, rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.
SPP výrazne prispeje k dosahovaniu celkového cieľa, ktorým je podpora trvalo
udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu“, uviedol komisár pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.
Spravodlivejšia SPP
Priame platby sa budú medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov rozdeľovať
spravodlivejším spôsobom, pričom sa skončí využívanie „historických referenčných
hodnôt“:
• Konvergencia: rozpočet SPP bude rozdelený tak, aby žiaden z členských štátov
nedostával do roku 2019 menej ako 75 % priemeru Únie1. V rámci jedného
členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým
poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude môcť byť nižšia ako 60 %
priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej administratívnej alebo
agronomickej oblasti. Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým
hektárom“ poľnohospodárskych podnikov, a to s cieľom viac pomáhať malým a
stredným podnikom. Pokiaľ ide o nové členské štáty, mechanizmus SAPS (režim
jednotnej platby na plochu) sa bude môcť predĺžiť do roku 2020.
• Podporu príjmov budú môcť využívať len aktívni poľnohospodári (zoznam vyňatých
činností).
• Mladí poľnohospodári: vo veľkej miere sa bude podporovať začatie činnosti mladých
poľnohospodárov, a to zavedením pomocného príplatku vo výške 25 % počas
prvých piatich rokov, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Táto
pomoc bude doplnkom investičných opatrení v prospech mladých ľudí, ktoré sú už
k dispozícii.
1 Tento bod musí byť schválený v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci.
2
• Členské štáty budú môcť takisto prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam.
Viazané platby budú môcť byť poskytnuté na obmedzený počet druhov produkcie,
pričom osobitné viazané platby vo výške 2 % budú vyplácané v prípade rastlinných
proteínov s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.
SPP, ktorá posilňuje pozíciu poľnohospodárov v potravinovom
reťazci
Orientáciu na európsky poľnohospodársky trh budú sprevádzať nové prostriedky určené
pre poľnohospodárov, aby sa títo mohli stať pevnými článkami potravinového reťazca:
• Odvetvové a medziodvetvové organizácie sa v niektorých odvetviach (mlieko,
hovädzie mäso, olivový olej, obilniny) budú podporovať osobitnými pravidlami v
oblasti hospodárskej súťaže. Tieto organizácie budú môcť prerokúvať zmluvy o
predaji v mene svojich členov, čím sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti.
• V roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor, pričom sa posilní organizácia odvetvia na
základe povinných medziodvetvových zmlúv a dohôd.
• Od roku 2016 bude režim výsadbových práv v odvetví vinohradníctva nahradený
dynamickým mechanizmom správy povolení na výsadbu, na ktorom sa vo väčšej
miere budú podieľať ľudia z daného odboru, a bude sa uplatňovať do roku 2030 s
obmedzením výsadby vo výške 1 % vinohradu za rok.
• Okrem toho budú zavedené nové nástroje na riešenie krízy:
• Komisia bude môcť povoliť, aby producenti dočasne spravovali objemy uvedené na
trh.
• Zavedie sa krízová rezerva (so všeobecnou doložkou v prípade núdze).
• V rámci programov na rozvoj vidieka budú členské štáty môcť podporovať
poľnohospodárov, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch prevencie rizík (poistenie
príjmov alebo spoločné fondy), a zriaďovať podprogramy pre tie odvetvia, ktoré
čelia osobitným ťažkostiam.
Ekologickejšia SPP
Všetky členské štáty, všetky územia a všetci poľnohospodári budú prispievať k riešeniu
výzvy, ktorou je udržateľnosť a boj proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých
opatrení so zrejmým pozitívnym dosahom. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako
100 mld. EUR s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy,
vody, biodiverzity a zmeny klímy:
• „Ekologizácia“: 30 % priamych platieb bude naviazaných na dodržiavanie troch
poľnohospodárskych postupov priaznivých pre životné prostredie: diverzifikácia
plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a zachovanie 5 %, neskôr 7 % oblastí
ekologického významu od roku 2018, prípadne ďalšie opatrenia považované za
rovnocenné z hľadiska priaznivých účinkov na životné prostredie.
• Aspoň 30 % rozpočtu programov na rozvoj vidieka sa bude musieť prideliť
agroenvironmentálnym opatreniam, pomoci biologickému poľnohospodárstvu alebo
projektom spojených s investíciami alebo inovačnými opatreniami priaznivými pre
životné prostredie.
• Agroenvironmentálne opatrenia budú posilnené. Budú musieť byť doplnkom
postupov podporovaných v rámci ekologizácie. Tieto programy budú musieť byť
ambicióznejšie, a teda účinnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia
(garancia, že nebude dochádzať k dvojitému financovaniu).
Účinnejšia a transparentnejšia SPP

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.