logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Výpovede zdravotných sestier

Situácia v zdravotníctve -výpovede zdravotných sestier

Zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) sa dňa 14.1.2016 zaoberal situáciou v slovenskom zdravotníctve a konštatuje, že za posledných 20 rokov nastali v zdravotníctve aj vysoko kvalitné zmeny, z ktorých profituje pacient. Zmeny nastali najmä vo zvýšení odbornej úrovne všetkého personálu pracujúceho v zdravotníctve, technicko-prístrojové vybavenie je na solídnej svetovej úrovni a postupne sa zavádzajú aj najsofistikovanejšie diagnosticko-liečebné metódy. Slovenský pacient má prístup k širokej škále moderných liekov. Mnohé pracoviská už spĺňajú prísne kritéria moderného zdravotníckeho zariadenia. Dalo by sa vymenovať ešte množstvo pozitívnych vecí, ktoré boli v zdravotníctve realizované. Samozrejme slovenské zdravotníctvo má aj množstvo nedoriešených vecí, ktoré bude treba postupne realizovať a je to hlavne v oblasti vzťahu pacient- zdravotná poisťovňa, ekonomické zabezpečenie poskytovaných zdravotníckych služieb, odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, programované investičné zabezpečenie, a nie v poslednej miere aj racionalizačné opatrenia. Nedostatok financií v zdravotníctve a narastanie dlhov sa v posledných rokoch prejavil aj vo výške finančného odmeňovania pracovníkov v zdravotníctve. Viedlo to v poslednom období aj k nespokojnosti z výškou odmeňovania zdravotných sestier, ktoré sa začali organizovať a podávať na svojich pracoviskách hromadné výpovede. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA ( SMS) si vysoko váži prácu všetkých pracovníkov v zdravotníctve  a tak isto aj  prácu sestier, bez ktorej by sa nedala zabezpečiť komplexná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Vzdelanie a odborné zameranie sestier bude treba prehodnotiť a možno vrátiť sa k systému stredných zdravotníckych škôl, ktoré produkovali kvalitné a všestranne kvalifikované zdravotné sestry. Vysokoškolské vzdelanie požadovať od zdravotných sestier, ak si ich zaradenie takéto vzdelanie vyžaduje.

Neodcudzujeme, že zdravotné sestry použili aj formu protestu na prejavenie svojej nespokojnosti. Žijeme v demokratickom svete a majú na to nárok, ale podávanie hromadných výpovedí nepokladáme za správne rozhodnutie ako vo vzťahu k svojej profesionálnej etike, tak i k zdraviu pacientov, ktorí ich starostlivosť nutne potrebujú. Vyzývame vedenie sesterských organizácií, ako i samotné sestry aby prehodnotili svoj postoj, stiahli svoje výpovede, vrátili sa do zamestnania a neohrozovali poskytovanie zdravotníckych služieb v našich zariadeniach. Verejne vám sľubujeme svojimi osobami, a vyzývame aj ostatných politikov ako i ministerstvo zdravotníctva, aby sme si sadli spolu s vami za okrúhly stôl a hľadali východiská k spokojnosti každého. Vašu situáciu nezľahčujeme, berieme ju vážne, len nesúhlasíme so spôsobom ako ju momentálne riešite. Poďme spolu hľadať riešenie.

Za zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS):

MUDr. Milan Urbáni, CSc, MPH.

PharmDr. Milan Lopašovský

14.1.2016

Utečenecká kríza

  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                      Utečenecká vlna a rómska otázka.

 

Za posledných 10 rokov došlo k vážnym vojenským intervenciám v štátoch, kde vládli rôzne formy diktatúry. Podarilo sa síce zvrhnúť diktátorov, ale nepodarilo sa vytvoriť fungujúce demokratické zriadenia v týchto štátoch, naopak došlo k vystupovaniu extrémizmu, ktorý mal za následok až vznik Islamského štátu a spôsobil nepredstaviteľný exódus obyvateľstva z rôznych zemí a to v takom rozsahu, že je až nepredstaviteľné, aby za týmito utečeneckými aktivitami neboli vysoko organizované zoskupenia. Sme za to, že ľuďom v biede treba pomôcť, ale na druhej strane treba zabrániť a zastaviť nekontrolovanú migráciu ľudí. Všetci politici, EÚ, NATO, OSN a veľmoci, by mali veľmi vážiť slová pri hodnotení a prognózach vzniknutého chaosu, ktorý nastal. Už to nie je otázka pre EÚ, ale pre všetky veľmoci a všetky štáty na svete.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) podporila premiéra Roberta Fica v odmietaní kvôt, ale to neznamená, že nemáme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja sám som ponúkol pomôcť a postarať sa o jednu rodinu na celý mesiac, kým sa nájde riešenie. No na moje verejné vyhlásenie nikto nereagoval.

    Čo STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), že v tieni tejto imigračnej krízy zostalo riešenie rómskej otázky na Slovensku. Premiér Fico by mal pri odmietaní kvôt argumentovať aj zložitosťou a dôležitosťou riešenia rómskej otázky na Slovensku. Keď pred pár rokmi z našej skoro 500.000 tisícovej populácie rómov odišlo niekoľko tisíc do Fínska, Belgicka a iných európskych štátov, boli hromadne až nehumánne vracaní späť, kde boli vtedy títo propagátori prijímania utečencov z tretieho sveta.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) aj v tejto zložitej spletitej situácii sa zaoberá riešením rómskej otázky na Slovensku a navrhuje východiská a spôsoby riešenia. Nestačí len meniť splnomocnencov vlády pre rómsku otázku, ale treba aktívne vstúpiť do procesu budovania spoločnosti, do ktorého patrí aj rómska populácia. Netvárme sa, že tu Rómovia neexistujú, že tu neexistuje rómsky problém, ale treba ho správne pomenovať, nebáť sa robiť štatistiky, kde sa jednotlivé skupiny obyvateľstva pomenujú a to nielen rómovia, ľudské práva sú aj o tom, že ich máme, ale máme aj povinnosti.     

      Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú  menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.

 

 

                                                         - 1 -

 

 

 

       Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.                                                                                                              

        Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba. 

        Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

       

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

 

     Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov. Pán Fico, oznámte Európe, že aj my máme kolóniu imigrantov, síce ktorí prišli skôr, ale problémy s nimi stále pretrvávajú. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Milan Urbáni

                                                                                                     predseda

 

                                                                                                                                                                                                                                 STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                    

 

 

V Banskej Bystrici dňa 06.10.2015

 

Riešenie rómskej otázky

                                                   Riešenie rómskej otázky.

 

      V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.

      Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú  menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.

       Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.                                                 

        Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba. 

        Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

       

Strana Moderného Slovenska má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

 

     Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov 

 

                                                                                                             Milan Urbáni

 

V Banskej Bystrici dňa 12.03.2013 

Elektronické referendum

                                           Je politika na Slovensku chorá?

                     Musí rozhodovať občan cez elektronické referendum.

 

Pokiaľ nebude občan môcť priamo zasiahnuť pri vážnych rozhodnutiach v štáte, nemôžeme hovoriť o demokracii. Pokiaľ budú rozhodovať občania len prostredníctvom svojich zástupcov zvolených vo voľbách, stále to bude len o politikoch a množstve peňazí vynaložených na volebné kampane. A ak je politika robená amatérmi, politickými nedonosencami a prevláda špinavá oblasť politiky zbíjaním peňazí pre pár jednotlivcov v štáte a nikoho nezaujíma občan, občan ktorý žije tu na Slovensku dnes a dnes by sa mal mať dobre, mal by mať zabezpečené potreby svoje a svojej rodiny dnes a nielen stále počúvať ako politici a vláda robia všetko možné a nemožné pre zabezpečenie budúcich generácií. Ako sa môže nazvať takáto spoločnosť? Demokratická, humánna, sociálna? Nie, je to spoločnosť potratová. Na Slovensku musí dôjsť ku zmene štýlu politiky, aby sme mohli pripraviť strategické ciele, ktoré by sa nemali meniť bez súhlasu občanov, bez ohľadu na to, aké politické zoskupenie je pri moci. V období, keď klesá verejná spotreba, keď klesá súkromná spotreba, ekonomika sa drží len ako tak cez export, nezamestnanosť je na rekordných výškach a aj tí, čo pracujú, zarábajú minimálne. Je čas na zamyslenie o zmene politických pomerov podporením politických strán, ktoré dokážu pripraviť a následne realizovať dlhodobú víziu Slovenska, určiť zmeny rozvoja, diverzifikovať ekonomiku, zlepšiť intersektorálnu spoluprácu a pre zabezpečenie týchto pochodov, prispôsobiť školstvo, vedu, pracovný trh. Bez zabezpečenia zázemia pre rast pozitívnej demografickej krivky stredných a vyšších sociálnych vrstiev, nie je možný ani dlhodobý ekonomický rast a stabilita.

       Ďalším dôvodom, pre ktorý potrebujeme na Slovensku politickú rošádu, je potreba  politikov, ktorí budú schopní aktívne vstúpiť do nevyhnutných reforiem Európskej únie, prakticky vo všetkých oblastiach. Od európskeho parlamentu, európskej komisie, rady európskej únie a všetkých ich mnohokrát zbytočných pridružených inštitúcií s nezmyselnou administratívou.

       Pokiaľ bude na Slovensku politicko - ekonomický kartel, občania nebudú mať možnosť priamo kontrolovať chod štátu a navrhovať riešenia občan bude len statista a pozorovateľ. Verejnoprávna televízia ako aj súkromné televízie ako aj ostatné médiá, ktoré pre ekonomický sponzoring sú stále poplatné vládnucej politickej strane, ktoré nepripustia názor širšej skupiny politických strán a verejnosti a nemôžu poprieť svoju politickú demagógiu, ktorá je u nich ďaleko za slušným limitom.

        Strana moderného Slovenska garantuje v prípade, že jej občania dajú hlas, vytvorenie spoločnosti pre občanov, v ktorej bude občan elektronicky voliť. V referende cez sms hlasovanie bude sa môcť vyjadriť k vážnym otázkam v štáte a parlament a vláda budú musieť rešpektovať hlas občana a bez jeho názoru neurobia vážnu zmenu. Ak sa nám to spolu podarí, jedine v tom prípade budeme môcť hovoriť o spoločnosti pre občanov a len vtedy bude naplnené, to, čo roky mnohé iné politické strany a ich politici tárajú, že všetko robia, pre občana. Áno, robia, ale pre občana, ktorý je spolu s nimi vo vrcholových politických orgánoch. Kým to skutočne nebude o občanovi, bude na Slovensku veľa ľudí žiť v chudobe o hlade, mnohokrát bez strechy nad hlavou. Toto sa musí zmeniť. Verím, že sa dožijem toho, že budeme môcť spôsob a metódy týchto zmien, ktoré máme pripravené slovenskej verejnosti raz aj predstaviť. Žiaľ dnes v období cenzúry to nie je možné.

 

V Banskej Bystrici dňa 16.10.2013                          Strana moderného Slovenska

                                                                                     predseda Milan Urbáni

                                                   

Zdravotnícvo potrebuje liečbu

                           Zdravotníctvo potrebuje intenzívnu liečbu.

                                         Občan zobuď sa.

 

 

 

Na Slovensku je zlý systém zdravotníctva, zlý systém sa nedá reformovať, treba ho vymeniť za nový, lepší, kvalitnejší systém. Žiaľ spravili sa len dielčie zmeny, ale kompletný nový systém nikto nerealizoval, hoci ho viacerí mali pripravený.

     Stále sa mrhajú miliardy pre nekoncepčnosť, neracionálnosť, pre zlé zákony sme stratili zbytočne veľké zdroje a nie je to len súčasná suma za arbitráž pre poisťovňu, príkladov by bolo oveľa viac. Neefektívne sa využívajú existujúce zdroje a stále existuje v zdravotníctve korupcia a rozkrádanie. Vykrikovať a chváliť sa výhodným schválením jednej zdravotnej poisťovne je nekorektné a neodborné. Pokiaľ sa nezmenia princípy v zdravotných poisťovniach, je absolutne jedno, koľko máme poisťovní. Jediným korektným riešením je zaviesť konkrétne zmluvy medzi poistencom a poisťovňou, v ktorých bude presne definované, čo občan dostane v rámci povinného zdravotného poistenia a na čo sa musí pripoistiť. Kým nebudú zavedené tieto zmluvy, pacient bude manipulovaný zdravotnými poisťovňami a zdravotníckym zariadením ktoré navštívi. Občan platí a ten musí rozhodovať. Zdá sa ale, že slovenský občan nechce rozhodovať, chce poslúchať, chce byť manipulovaný, ako tomu bolo po stáročia. My chceme budovať občiansku spoločnosť a preto vyzývame občanov, aby sa zobudili, aby počúvali, aby reagovali.

     Ďalšou veľkou chorobou zdravotníctva je, že ministerstvo zdravotníctva doteraz nepredstrelo mapu potrebných zdravotníckych zariadení a ich personálne obsadenie a efektívne ekonomické manažovanie. Ďalšou veľkou chybou organizácií je absentovanie prepojenia ministerstva zdravotníctva cez VÚC až na mestá a obce.

Ministerstvo zdravotníctva a niektoré zdravotnícke zariadenia premrhali šancu na personálne preobsadenie, keď na jar tohto roku prijali všetkých lekárov, ktorí podali výpovede, späť do pracovného pomeru.

     K liečbe choroby v zdravotníctve treba použiť najlacnejšiu metódu v medicíne, ktorou je prevencia a to tým, že pri riešení problémov, ich predchádzaní a tvorbe legislatívy budú zúčastnení okrem ministerstva zdravotníctva, zástupcovia pacientskych organizácií, zástupcovia stavovských organizácií všetkých zamestnancov ako aj odborov. Pripravený projekt po medzirezortnom pripomienkovaní sa dá na verejnú diskusiu pre všetkých občanov, cez elektronické referendum, ktoré Strana Moderného Slovenska propaguje a chce zaviesť na Slovensku. Až keď občania sa vyjadria k danému problému, ten môže byť ďalej spracovaný legislatívnou, alebo inou právnou formou.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 11.12.2012

 

 

                                                                                            Milan Urbáni

                                                                                               predseda

                                                                              Strany Moderného Slovenska

 

 

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.