logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Ciele Strany moderného Slovenska

Ciele STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

1/ Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov.
Vytvoríme nový obraz Slovenska.

2/ Veľa vyrobiť – veľa rozdať ľuďom.

3/ Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zabezpečiť plnú zamestnanosť
a vyššie zárobky.

4/ Vytvorená silná a bohatšia stredná vrstva bude garantom: dobrého zdravotníctva,
školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, obnovy pamiatok, športu a všetkého
rozvoja.

5/ Aktívne využiť v pracovnom procese mladých “starých“ medzi 55-70 rokov.

6/ Slovensko bez architektonických bariér.

7/ Slovensko bez komunikačných bariér.

8/ Slovensko bez psychologických bariér.

9/ Slovensko bez sociálnych bariér. Cielená sociálna podpora, nie plošné sociálne
balíčky. Väčšia starostlivosť o invalidov a bezvládnych.

10/ Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite. 
Zabezpečíme bezpečnosť občanov.

11/ Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.

12/ Vyššie zdanenie bánk, koncernom zabrániť podvodný vývoz kapitálu, bojovať
proti daňovým rajom.

13/ Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme aj elektronické hlasovanie 
vo voľbách. Heslo “Volte SMS cez sms“.

14/ Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.

15/ Zrušiť zákon o financovaní politických strán štátom.

16/ Zredukujeme počet poslancov v parlamente.

17/ Novým systémom a fúziou ministerstiev zredukujeme počet rezortov v exekutíve.

18/ Novelizovať zákon o verejnej správe a samospráve.

19/ Všetkými prostriedkami podporovať mladé rodiny, aby sa zvýšila demografická
krivka. Viac narodených detí je garanciou hospodárskej prosperity a zábezpeky
aj pre seniorov.

20/Aktívne vyriešiť rómsku otázku. Nechceme z rómov robiť bielych, ale chceme
mať slušných, vzdelaných, zdravých a zamestnaných rómov.

21/ Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú spoločnosť pre občanov.
O všetkých vážnych otázkach v štáte rozhodne občan.

22/ Budeme podporovať organizačné zmeny na skvalitnenie fungovania systému EÚ. 
V budúcnosti, po splnení kritérií by mali byť všetky štáty nachádzajúce sa
geograficky v Európe členmi EÚ, vrátane Ruska. Len silná, bohatá a dobre 
organizovaná EÚ môže garantovať lepší život pre svojich občanov

23/ Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku

Socialna politika

Sociálna politika na Slovensku.

Zamestnanosť, inklúzia a dôchodky

Oblasť zamestnanosti:

Na politiku zamestnanosti v súčasnosti vplývajú Globálne problémy a Problémy na národnej

a regionálnej úrovni.

Na Globálnej úrovni pôsobia najmä nasledovné problémy:

1. Odklon od tradičného Európskeho sociálneho modelu

2. Fenomén imigrácie,

3. Nové technológie,

4. Zmeny v štruktúre zamestnanosti.

Na úrovni SR a regiónov :

1. Znižovanie počtu ekonomicky aktívnych osôb,

2. Vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti ,

3. Dlhodobo nemenné disproporcie v úrovni nezamestnanosti na úrovni regiónov

Premena sociálneho štátu má vďaka privatizácii a zníženia solidarity vplyv najmä na sociálny systém – dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Systém zapojenia firiem do výchovy vlastných zamestnancov sa odbúrava a zamestnávatelia tlačia čoraz viac na flexibilitu pracovnej sily a očakávajú, že získajú „hotovú" pracovnú silu za čo najnižšiu mzdu. V regiónoch, kde je vyššia miera nezamestnanosti sa tak verejné služby zamestnanosti a i samotní občania dostávajú pod tlak ako v oblasti doplneniu kvalifikácie, tak aj v uspokojení príjmových nárokov.

Fenomén migrácie nie je novým v rámci EÚ, avšak v súčasnosti je akcelerovaný quazi exodusom z viacerým mimoeurópskych krajín.

Narastajú rozdiely v populácii, v pracujúcich a v spôsobe života. Za posledných 5 rokov - podľa ICSW dve tretiny nárastu obyvateľstva je len vďaka príchodu občanov z tretích krajín (z mimo EÚ). Zároveň tento prísun obyvateľstva začína tlačiť na vznik sociálneho dumpingu a má a bude mať čoraz viac -z pohľadu na trh práce – funkciu znižovania príjmu ponúkaného zamestnávateľmi uchádzačom o zamestnanie. Tým sa bude čoraz viac demontovať sociálny štát, nakoľko si práva zamestnanec nebudú vedieť aktívne uplatňovať.

Táto skutočnosť má 2 zásadné

1. Tlak na nezvyšovanie miezd z negatívnym dopadom na sociálne systémy – najmä na budúce dôchodky,

2. Zvyšovanie rizika chudoby aj pre tých, čo pracujú.

Nové technológie tlačia na znižovanie počtu zamestnaných, resp. na urýchlenie substitúcie

zamestnancov modernými technológiami. Likvidácia niektorých pracovných miest bude súvisieť s postupom automatizácie, či nevyhnutnosťou znižovať prevádzkové náklady

Globálne firmy postupne nebudú vyhľadávať lokality s výhodnými lokalizačnými faktormi –
s výnimkou odbytu, ale prostredníctvom automatizácii a tak na jednej strane trend na fabriky bez zamestnancov sú budúcnosťou, no na druhej strane nebude mať pracovná sila možnosť tradičných zamestnaní a na príjem, ktorý zabezpečí žiť nad úrovňou chudoby.

Šanca pre menej ľudí na trhu práce a aj to len pre ľudí s vysokou kvalifikáciou pri voľnom pohybe pracovnej sily predstavuje riziko z hľadiska zamestnanosti, ale aj z hľadiska príjmu nad úrovňou hranice chudoby a to do vtedy , pokiaľ neprejde systém príjmu reformou a celoeurópskej úrovni – základný nepodmienený príjem.

Ďalším globálnym fenoménom sú zmeny v štruktúre zamestnanosti. Tie sú spôsobované okrem iného najmä:

• starnutím populácie,

• dôrazom na kvalitu životného prostredia,

• technologickou revolúciou

Preto pri systéme podpory zamestnanosti v súvislosti so starnutím populácie bude potrebné brať do úvahy :

• Tvorba zamestnanosti cez investovanie do tzv. Striebornej ekonomiky – teda do výrobkov

a služieb, ktoré primárne slúžia generácii v poproduktívnom veku ( pomôcky, vozíčky,

signálne zariadenia, ortopedická obuv...),

• Rozvoj sektora sociálnych služieb a opatrovníctva a rozvoj tvorby pracovaných miest v týchto oboroch,

• Podpora tvorby pracovných miest v segmetoch životného prostredia

Problematika na úrovni SR a regiónov

Miera nezamestnanosti bude ovplyvňovaná vývojom ekonomicky aktívnych osôb. Postupne k roku 2020 a s pokračujúcim trendom bude klesať počet ekonomicky aktívnych obyvateľov. To znamená, že miera nezamestnanosti bude nižšia a pre jej znižovanie nebude potrebné vytvárať také množstvo nových pracovných miest.

Avšak z regionálneho hľadiska bude počet ekonomicky aktívnych osôb narastať v regiónoch NUTS 3
Prešov, Košice, juh Bansko Bystrického kraja a Orava, čo znamená, že môže v týchto regiónoch rasť bez inak nezmenených podmienok miera nezamestnanosti.

To znamená, že je nutné pre politiku zamestnanosti zobrať do úvahy 2 body:

1. Nutnosť podpory zamestnanosti v dnes problémových regiónoch, inak miera nezamestnanosti tam bude stagnovať, resp. rásť,

2. Miera nezamestnanosti môže klesať a to nie z dôvodu tvorby pracovných miest , ale poklesu ekonomicky aktívnych osôb. Treba sa venovať intenzívne zamestnávania 50-60 ročných a udržať ich v pracovnom pomere a tak isto skupine do „ mladých starých " medzi 60-70 niekedy aj vyššie ročných, využiť ich životné a odborné skúsenosti a podľa zdravotnej spôsobilosti ich ponechať v pracovnom pomere.

Ak zoberieme do úvahy prirodzený pohyb osôb z postihnutých regiónov smerom do Bratislavy, Trnavy a pod., tak za dnešný stav a stav za posledných 20 rokov politik zamestnanosti môže ignorácia regionálnej politiky v podobe reálneho – nie verbálneho záujmu o riešenie disparít v úrovni zamestnanosti a nezamestnanosti.

Z toho sa dajú odvodiť problémy, na ktoré je potrebné reagovať:

1. Celkové výdavky na aktívne politiky trhu práce zostávajú relatívne nízke, a to najmä v oblasti poskytovania kvalitnej odbornej prípravy.

2. Je potrebné rozšíriť aktivity úradov práce o priamy kontakt so zamestnávateľmi a firmani o potrebe a ponuke pracovných miest.

3. S využívaním aktívnych politík trhu práce je spojené pomerne veľké administratívne

zaťaženie, a zamestnávatelia poukazujú na nedostatočnú podporu zo strany úradov práce

4. nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, no účasť dospelých na aktivitách celoživotného

vzdelávania je jednou z najnižších v EÚ a od roku 2011 sa dokonca znížila

5. Nezamestnanosť mladých ľudí v decembri 2014 mierne klesla na 28,9% na najnižšiu úroveň od roku 2009), no Slovensko má stále jednu z ôsmich najvyšších mier nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ.

6. Takmer dve tretiny nezamestnaných mladých ľudí si hľadá prácu rok, alebo dlhšie, čo je

najvyšší podiel spomedzi členských štátov EÚ

Problémy žien a starších zamestnancov sú zrejmé aj v oblasti zamestnanosti:

1. Miera zamestnanosti žien (vo veku 20 - 64 rokov) zostáva výrazne pod priemerom EÚ (53,4% v porovnaní s 58,8% v roku 2013)

2. Miera zamestnanosti žien (vo veku 25 až 49 rokov) s deťmi do veku šesť rokov je pod
hranicou 40 %, zatiaľ čo u mužov rovnakej vekovej kategórie a rodinného stavu je to 83 %, čo je odzrkadlením nedostatočného poskytovania kvalitných a cenovo dostupných služieb
starostlivosti o deti a pomerne dlhých rodičovských dovoleniek

3. Miera zamestnanosti starších pracovníkov (vo veku 55 – 64 rokov) výrazne vzrástla z 24,6% v roku 2003 na 44% v roku 2013, no stále je výrazne po úrovňou EÚ-28 (50,2% v roku 2013).

K tomu je potrebné pripočítať aj kvalifikačný problém, nakoľko približne 60% nezamestnaných na Slovensku sú pracovníci s nízkou kvalifikáciou a takmer 70% je dlhodobo nezamestnaných (bez práce dlhšie ako jeden rok), pričom obe čísla patria medzi najhoršie v EÚ – 28.

Návrhy riešení:

Pre politiku zamestnanosti je preto nutné vykonať reformy, ktoré povedú SR k udržateľnej vyššej miere zamestnanosti a k využitiu potenciálu regiónov.

Kardinálnym problémom je podpora k tvorbe pracovných miest.

V tejto oblasti sa zameriame na nasledovné opatrenia:

A) Inováciu služieb zamestnanosti - zjednodušenie a zníženie administratívy, zvýšenie výšky

príspevkov a možná kombinácia viacerých titulov, pričom je potrebné udržať % výdavkov pre podporu SZČO a podnikania,

B) Vytvorenie zákona o sociálnom podniku a sociálnych družstvách – doplnenie politiky APTP a reálne zakladanie lokálnych zamestnávateľov a školiacich entít, v rátane mikropodnikov do 9 zamestnancov,

C) Daňové nástroje pre podporu podnikania – zrušenie daňových licencií a zábezpeky na DPH

Ad A) Inováciu služieb zamestnanosti :

1. Aktívna politika trhu práce (APTP) – Zabezpečíť v štátnych rozpočtoch postupné zvyšovanie finančných prostriedkov na APTP , tak aby sa zvyšoval podiel výdavkov vo vzťahu k HDP k celoeurópskemu priemeru.

2. V rámci štruktúry výdavkov – zvýšiť podiel výdavkov na vzdelávanie a tréning na

nezamestnané osoby , nakoľko tu je SR paradoxne takmer na chvoste EÚ 28. Toto

vzdelávanie a tréning prepojiť na požiadavky trhu práce v konkrétnych obciach

a u zamestnávateľov v danom regióne.

3. Revidovať podpory v prospech mladých do 29 rokov

Ad B) Vytvorenie zákona o sociálnom podniku a sociálnych družstvách

1. Nakoľko tradičné nástroje APTP na podporu zamestnanosti nevedia napomôcť v zlepšení

situácie pri zvyšovaní zamestnanosti v postihnutých regiónoch je potrebné pristúpiť

vytvorenie osobitného právneho predpisu o sociálnom podniku a družstvách. Sociálne

podniky dnes prispievajú k zamestnávaniu cca 8% zamestnaných v EÚ. V SR sa odhaduje

podiel zamestnaných patriacich do sociálneho podnikania na úrovni 1,5% - 2%.

2. Upravilo by sa postavenie družstiev – invalidov, spotrebných družstiev

3. Tento typ entít by umožnil v partnerstve s úradmi práce a lokálnymi zamestnávateľmi
zamestnávať aj dlhodobo nezamestnané osoby v regiónoch, v rátane MRK –
marginalizovaných rómskych komunít

4. V súlade s vymedzením DG Enterprise pod sociálne podniky okrem Neziskových organizácií a družstiev patria aj mikropodniky a začínajúce podniky. Rámci tohto zákona by sme riešili aj pomoc pre začínajúce podniky v rátane rodinných podnikov, IQ – ekonomiky – ale aj nových inovatívnych podnikov v spojení s univerzitami.

Okrem týchto opatrení je potrebné v rámci zákona o verejnom obstarávaní zaviesť/ prevziať s EÚ legislatívy obstarávanie, ktoré bude priateľské k chránenému zamestnávaniu a sociálnym podnikom.

Ostatné nástroje:

Efektívne využívanie nástroja Záruka pre mladých – pričom venovať mimoriadnu pozornosť

vytváraniu partnerstiev medzi štátnou správou – podnikmi -obcami a vzdelávacími inštitúciami, ktoré umožnia udržateľným spôsobom ako okamžite, tak aj v strednodobom horizonte.

Novelizovať zákon o verejnom obstarávaní zaviesť/ prevziať s EÚ legislatívy obstarávanie, ktoré bude priateľské k chránenému zamestnávaniu a sociálnym podnikom.

Posledným nástrojom, ktorý je bežne používaný v krajinách EÚ je vytvorenie Mikropôžičkového a záručného fondu pre začínajúce entity – Neziskové organizácia, Mikropodniky, SZČO, sociálne podniky a družstvá, Chránené dielne.

Tento nástroj by bol viazaný na zamestnávanie v rátane samozamestnávania a poskytoval by
finančné prostiedky max. do výšky 25.000,- € na 1 zámer, prípadne záruku do tejto výšky pre vyššie uvedené entity.

Výsledkové indikátory pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Miera dlhodobej nezamestnanosti

Miera zamestnanosti

Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cieľ

SK 10,3 8,3 6,7 6,5 9,3 9,3 9,4 10,0 9,3 3,0

EÚ 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 4,2 4,7 5,2 5,1 -

SK 66,0 67,2 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 65,9 72,0

EÚ 68,9 69,8 70,3 68,9 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 75,0

SK 26,7 21,3 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 - 17,2

EÚ 25,3 24,4 23,7 23,2 23,7 24,3 24,7 24,5 - 19,4

2020

Miera nezamestnanosti (VZPS) podľa EÚ SAV

Dôchodkový systém

Slovenská republika stojí rovnako ako EÚ pred otázkou ako zabezpečiť dôstojný dôchodok pre obyvateľov.

Starnutie obyvateľstva a nízka miera zamestnanosti , no najmä klesajúci podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vzťahu obyvateľov v dôchodkovom veku spôsobuje, že čoraz menej osôb prispieva do priebežného systému na čoraz väčší počet poberateľov dôchodku.

Systémovo je SR postavené na 4 pilieroch:

I. pilier, II. Pilier – Starobné dôchodkové sporenie, III. pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie a IV.

Pilier – súkromné sporenie, ktoré si zabezpečuje každý občan sám.

Udržateľnosť dôchodkového systému postaveného len na prvých 2 pilieroch je dnes bez zásadných zmien science fiction.

Výška náhrady bude postupne klesať a teda obyvateľom je treba jasne oznámiť, že budú v budúcnosti bez III. a IV. Piliera žiť 15 až 20 rokov z úrovne 40% mzdy.

Aj keď mám výhrady voči II. Pilieru a to z dôvodu privatizácie finančných tokov zasielaných do SDS na základe zákona a tým aj okamžitým dopadom na verejné financie – každoročná nutnosť dotovať Sociálnu poisťovňu, tak zrušenie II. Piliera nepovažujem dnes za správne.

Od roku 2015 vláda stanovila minimálny dôchodok. Je riziko, že z dôvodu neudržateľnosti

priebežného systému sa postupne bude zvyšovať miera solidarity a odbúravať princíp zásluhovosti.

Rizikom je, že dôchodok bude musieť postupne prejsť na systém minimálnej solidárnej dávky, resp. že sa interval medzi minimálnym a najvyšším dôchodkom s I. piliera bude splošťovať

Čo je potrebné spraviť pre zlepšenie situácie?

1. Pre udržateľnosť prvého piliera je nutné:

• zvýšiť vek pre odchod do dôchodku,

• zvýšiť mieru zamestnanosti, teda počet prispievateľov,

• pokračovať v politike zvyšovania minimálnej mzdy,

• v prípade zachovania II. Piliera nepripustiť zvýšenie pomeru nad 6% (6%:12%)

2. Pri zachovaní II. Piliera je potrebné stabilizovať systém, zvýšiť flexibilitu vstupu do systému,

3. V rámci tretieho piliera bude potrebné zvýšiť stimuláciu sporiteľov a zamestnávateľov
formou

• vyšších odpočítateľných položiek zo základu na dani z príjmu min. 7% z hrubých
miezd u zamestnávateľov,

• vyššej odpočítateľnej položky na dani z príjmu pre zamestnanca (v súčasnosti 180,- €)

• preskúmať možnosť efektívnejšieho zhodnocovania zverených finančných prostriedkov.

4. Pri súkromnom sporení na dôchodok zaviesť stimuláciu pre jeden z investičných sporení
označenom ako sporenie na dôchodok vo forme odpočítateľnej položky zo základu dane
z príjmu.

Dôvody pre zvýšenie odpočítateľných položiek sú smerované k zvýšeniu súkromnej účasti –

sporení ,nakoľko pri raste solidárneho systému si osoby budú musieť sporiť na zabezpečenie

dôstojnej staroby.

V Banskej Bystrici dňa 22.09.2015

Predseda klubu pre sociálnu politiku STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ing. Ladislav Setnický

Cenzúra

Protest proti diskriminácii a cenzúre na Slovensku.

Strana moderného Slovenska ostro protestuje proti mediálnej diskriminácii niektorých politických subjektov vrátane našej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak vo verejnoprávnych ako aj v súkromných médiách. Jedná sa účelovú cenzúru, ktorá pripomína obdobie najtvrdšieho komunizmu, kedy sa potláčali iné názory. ( Účelové zoskupenia v reláciách TA3, vo verejnoprávnej televízii ako aj v printových médiách, atď..)
Mali by sme si zobrať príklad z Českej republiky, kde médiá dávajú dostatočný priestor všetkým politickým stranám, združeniam a organizáciám a tým poskytujú občanovi objektívnejšiu informáciu a širšiu možnosť výberu.
Cieľom Strany moderného Slovenska je zobrať moc politikom a dať väčšiu rozhodovaciu možnosť vo vážnych otázkach občanom formou elektronického referenda cez sms a internet.
Strana moderného Slovenska vyzýva všetky politické subjekty, ktoré zdieľajú náš názor o podporu a ostrý protest. O našom proteste informujeme aj Ústrednú volebnú komisiu.

ústredný tajomník predseda strany
Strany moderného Slovenska Strany moderného Slovenska
Andrej Sliacky Milan Urbáni

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2014

Imigranti

                               Výzva premiérovi na vyhlásenie                                              

                   elektronického referenda o prisťahovalcoch.

 

 

V posledných rokoch zlyhali všetky veľmoci a svetové organizácie, vrátane Európskej únie a NATO, pri zachovaní stability a demokracie vo svete. Vojnové konflikty a následná hospodárska a politická destabilita v mnohých krajinách, hlavne tretieho sveta, sú príčinou masívnej imigračnej vlny do Európy. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) už v minulosti dala vyhlásenie, že problém migrantov by sa mal riešiť v ich domovských krajinách. Premiér Robert Fico uvažuje o vyhlásení referenda v otázke prijímania migrantov na Slovensko, preto ho STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA ( SMS) vyzýva, aby použil prvýkrát v histórii našu metódu elektronického referenda formou inernetu a sms – správ o názoroch občanov na túto problematiku. Toto referendum je možné zorganizovať v najbližších dňoch s minimálnymi ekonomickými nákladmi, s vysokou výpovednou hodnotou. Nebude to referendum zo zákona, ale bude to referendum z potreby a z rozumu.                                                                                                                    

 

Pán premiér chceme Vás požiadať, aby ste využili túto modernú, rýchlu a lacnú metódu zistenia verejnej mienky a dali občanom priamu možnosť vyjadriť svoj názor, ktorý pre Vás bude mať doporučujúci charakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 23.06.2015

                                                      

 

 

                                                

 

 

                                                                                       Milan Urbáni                                        

                                                                                          predseda

                                                             STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

 

 

            

 

        

Chceme zdravotníctvo bez čakania

Profesný klub zdravotníctva Strany moderného Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2014 zaoberal postavením pacienta v systéme zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Konštatoval, že najhoršie z tohto systému vychádza občan – pacient. Zdravotné poisťovne majú pokryté všetky svoje náklady s primeraným ziskom, trochu horšie sú na tom poskytovatelia, ktorí nemajú všetky svoje náklady na zdravotnícke výkony zaplatené, veľakrát sú závislí od ľubovôle zdravotných poisťovní a nemôžu slobodne, podľa potreby pacienta manažovať svoje aktivity. V posledných rokoch plakanie zdravotníkov za vyššie platy, nepokladáme v mnohých prípadoch za opodstatnené. Očakávali by sme, miesto boja za platy, aktivity za vylepšenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Najhoršie z tohto reťazca vychádza pacient, ktorý je odkázaný na milosť a nemilosť zdravotných poisťovní a poskytovateľov. Najväčšou tragédiou je, že z peňazí občanov – pacientov žijú kráľovsky zdravotné poisťovne a celkom dobre aj pracovníci v zdravotníctve. Občan, ktorý si všetky tieto služby predplatil a predpláca, musí znova platiť rôzne poplatky lekárov, doplácať na lieky, čakať na vyšetrenia nezmyselne dlho, niekedy až mesiace a keď je konečne vyšetrený a zdiagnostikovaný v prípade potreby operačného zákroku, si naň musí počkať týždne, mesiace aj roky. Mnohí z týchto občanov – pacientov sa vyšetrenia, operácie ani nedožijú. Systém prednostného vyšetrenia za poplatok je arogantný a neakceptovateľný a treba ho okamžite zrušiť. Na Slovensku máme dostatočné kapacity v zdravotníckych zariadeniach ako aj personálu, aby každý kto potrebuje zdravotnícku službu, ju dostal včas, bez zbytočného odkladu, ktorý má mnohokrát negatívny dopad na jeho zdravie a ďalšiu kvalitu života.

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska má pripravený systém, v ktorom bude na prvom mieste občan – pacient platiteľ do zdravotného poistenia a do daňového systému z ktorého odvádza štát za svojich povinných poistencov a tento občan aj musí rozhodovať. On si vyberie poisťovňu, ktorá s ním uzavrie konkrétnu zmluvu, v ktorej bude explicitne definované, na ktoré služby má nárok. Ak by zdravotné poisťovne našli odvahu a zaviedli pripoistenie a doplnkové poistenie po určení rozsahu štátom, občan by sa mohol rozhodnúť a zmluvne dojednať s poisťovňou obchodno právny vzťah na ďalšie hradené služby. V tomto systéme, by občan rozhodoval do ktorého zdravotníckeho zariadenia pôjde a zdravotná poisťovňa len skontroluje nutnosť a efektívnosť poskytovanej služby a zaplatí za ňu poskytovateľovi. Tým by sa vytvoril systém, v ktorom by si pacienta poskytovatelia vážili, boli k nemu slušní a úslužní a veríme, že k takýmto poskytovateľom, by boli pacienti slušní a spokojní.                                                                                                

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska je pripravený na odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými v systéme zdravotná poisťovňa – poskytovateľ – pacient. V zdravotníctve pracuje veľa slušných, odborne vyspelých ľudí na každej úrovni, chvalabohu je ich väčšina, ale systém je zlý a preto ho treba zmeniť, nahradiť novým, lepším systémom. Občania si to zaslúžia.

 

 

                                                                                        Milan Urbáni        

                                                                                  zdravotnícky klub

                                                                             Strana moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.