logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Poľnohospodárstvo

Politická dohoda o novom smerovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá
spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie
zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010.
Táto dohoda prináša podstatné zmeny v týchto štyroch oblastiach: priame platby budú
spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom
reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a
transparentnejšia. Tieto rozhodnutia sú rozhodnou reakciou EÚ na výzvy v oblasti
potravinovej sebestačnosti, zmeny klímy, rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.
SPP výrazne prispeje k dosahovaniu celkového cieľa, ktorým je podpora trvalo
udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu“, uviedol komisár pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.
Spravodlivejšia SPP
Priame platby sa budú medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov rozdeľovať
spravodlivejším spôsobom, pričom sa skončí využívanie „historických referenčných
hodnôt“:
• Konvergencia: rozpočet SPP bude rozdelený tak, aby žiaden z členských štátov
nedostával do roku 2019 menej ako 75 % priemeru Únie1. V rámci jedného
členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým
poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude môcť byť nižšia ako 60 %
priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej administratívnej alebo
agronomickej oblasti. Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým
hektárom“ poľnohospodárskych podnikov, a to s cieľom viac pomáhať malým a
stredným podnikom. Pokiaľ ide o nové členské štáty, mechanizmus SAPS (režim
jednotnej platby na plochu) sa bude môcť predĺžiť do roku 2020.
• Podporu príjmov budú môcť využívať len aktívni poľnohospodári (zoznam vyňatých
činností).
• Mladí poľnohospodári: vo veľkej miere sa bude podporovať začatie činnosti mladých
poľnohospodárov, a to zavedením pomocného príplatku vo výške 25 % počas
prvých piatich rokov, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Táto
pomoc bude doplnkom investičných opatrení v prospech mladých ľudí, ktoré sú už
k dispozícii.
1 Tento bod musí byť schválený v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci.
2
• Členské štáty budú môcť takisto prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam.
Viazané platby budú môcť byť poskytnuté na obmedzený počet druhov produkcie,
pričom osobitné viazané platby vo výške 2 % budú vyplácané v prípade rastlinných
proteínov s cieľom znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.
SPP, ktorá posilňuje pozíciu poľnohospodárov v potravinovom
reťazci
Orientáciu na európsky poľnohospodársky trh budú sprevádzať nové prostriedky určené
pre poľnohospodárov, aby sa títo mohli stať pevnými článkami potravinového reťazca:
• Odvetvové a medziodvetvové organizácie sa v niektorých odvetviach (mlieko,
hovädzie mäso, olivový olej, obilniny) budú podporovať osobitnými pravidlami v
oblasti hospodárskej súťaže. Tieto organizácie budú môcť prerokúvať zmluvy o
predaji v mene svojich členov, čím sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti.
• V roku 2017 sa zrušia kvóty na cukor, pričom sa posilní organizácia odvetvia na
základe povinných medziodvetvových zmlúv a dohôd.
• Od roku 2016 bude režim výsadbových práv v odvetví vinohradníctva nahradený
dynamickým mechanizmom správy povolení na výsadbu, na ktorom sa vo väčšej
miere budú podieľať ľudia z daného odboru, a bude sa uplatňovať do roku 2030 s
obmedzením výsadby vo výške 1 % vinohradu za rok.
• Okrem toho budú zavedené nové nástroje na riešenie krízy:
• Komisia bude môcť povoliť, aby producenti dočasne spravovali objemy uvedené na
trh.
• Zavedie sa krízová rezerva (so všeobecnou doložkou v prípade núdze).
• V rámci programov na rozvoj vidieka budú členské štáty môcť podporovať
poľnohospodárov, aby sa zúčastňovali na mechanizmoch prevencie rizík (poistenie
príjmov alebo spoločné fondy), a zriaďovať podprogramy pre tie odvetvia, ktoré
čelia osobitným ťažkostiam.
Ekologickejšia SPP
Všetky členské štáty, všetky územia a všetci poľnohospodári budú prispievať k riešeniu
výzvy, ktorou je udržateľnosť a boj proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých
opatrení so zrejmým pozitívnym dosahom. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako
100 mld. EUR s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy,
vody, biodiverzity a zmeny klímy:
• „Ekologizácia“: 30 % priamych platieb bude naviazaných na dodržiavanie troch
poľnohospodárskych postupov priaznivých pre životné prostredie: diverzifikácia
plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a zachovanie 5 %, neskôr 7 % oblastí
ekologického významu od roku 2018, prípadne ďalšie opatrenia považované za
rovnocenné z hľadiska priaznivých účinkov na životné prostredie.
• Aspoň 30 % rozpočtu programov na rozvoj vidieka sa bude musieť prideliť
agroenvironmentálnym opatreniam, pomoci biologickému poľnohospodárstvu alebo
projektom spojených s investíciami alebo inovačnými opatreniami priaznivými pre
životné prostredie.
• Agroenvironmentálne opatrenia budú posilnené. Budú musieť byť doplnkom
postupov podporovaných v rámci ekologizácie. Tieto programy budú musieť byť
ambicióznejšie, a teda účinnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia
(garancia, že nebude dochádzať k dvojitému financovaniu).
Účinnejšia a transparentnejšia SPP

Proti cenzúre

           Protest proti diskriminácii a cenzúre na Slovensku.

 

 

 

Strana moderného Slovenska ostro protestuje proti mediálnej diskriminácii niektorých politických subjektov vrátane našej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak vo verejnoprávnych ako aj v súkromných médiách. Jedná sa účelovú cenzúru, ktorá pripomína obdobie najtvrdšieho komunizmu, kedy sa potláčali iné názory.          ( Účelové zoskupenia v reláciách TA3, vo verejnoprávnej televízii ako aj v printových médiách, atď..)

      Mali by sme si zobrať príklad z Českej republiky, kde médiá dávajú dostatočný priestor všetkým politickým stranám, združeniam a organizáciám a tým poskytujú občanovi objektívnejšiu informáciu a širšiu možnosť výberu.

      Cieľom Strany moderného Slovenska je zobrať moc politikom a dať väčšiu rozhodovaciu možnosť vo vážnych otázkach občanom formou elektronického referenda cez sms a internet.

      Strana moderného Slovenska vyzýva všetky politické subjekty, ktoré zdieľajú náš  názor o podporu a ostrý protest. O našom proteste informujeme aj Ústrednú volebnú komisiu.

 

          ústredný tajomník                                                         predseda strany                                                                                                          

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

            Andrej Sliacky                                                                Milan Urbáni

 

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2014

Olympiada

                          Kedy začnú byť Slováci hrdí na Slovensko.

 

 

Po dlhom čase sa Slovensko môže zviditeľniť na celosvetovej scéne pri kandidatúre na usporiadanie Olympijských hier spolu s Poľskom a tak isto ako sme v roku 2013 podporili túto kandidatúru, nestačíme sa čudovať, že začínajú malí Slováčikovia, ktorí pravdepodobne v živote ani nič nespravili, nevybudovali, škrekľavým tónom bojovať proti všetkému, čo zveľadí Slovensko a zviditeľní ho vo svete. A začínajú všemožne bojovať proti našej kandidatúre. Profesný klub športu Strany moderného Slovenska je za kandidatúru Slovenska na usporiadanie zimných Olympijských hier a všetkými prostriedkami ju bude podporovať. Naša strana preferuje spoločnosť pre občanov, v ktorej sa budú môcť občania vyjadriť ku závažným otázkam v štáte cez finančne nenáročné  elektronické referendum, cez sms, alebo internet, ktoré sa dať zrealizovať vo veľmi krátkom časovom období. Keby sme tento model referenda mali už na Slovensku zabehnutý, nemuseli by kritici v novinách písať o lokálnom prieskume verejnej mienky v okolí Liptova a Tatier, ale mohli by sa ho zúčastniť všetci občania celej Slovenskej republiky a veríme, že ich názor k usporiadaniu Olympijských hier by bol kladný. Operovať argumentmi o poškodzovaní životného prostredia a útočenia na investorov, či štátu, alebo súkromného sektoru, pokladáme len za vylievanie zlosti neschopných, závistlivých Slováčikov. Znovu opakujeme, ak je olympiáda dobre pripravená, transparentne manažovaná, tak môže priniesť aj finančný zisk pre našu republiku a zostanú po nej aj trvalé hodnoty vo forme infraštruktúry, ktorú bude treba pri usporiadaní olympiáda vybudovať. Radi by sme odkázali tým, čo hovoria o olympijskom šialenstve, poškodzovaní prírody a ziskoch súkromných firiem, nech sa idú pozrieť na ohavné panely, alebo  vrtule ležiace na hektároch úrodnej pôdy, prinášajúce veľké zisky len niekoľkým ľuďom na Slovensku. Myslíme si, malí Slováčikova, že potrebná výstavba infraštruktúry pri olympiáde, by bola estetickejšia a efektívnejšia. Strana moderného Slovenska nerobí rozdiely medzi štátnymi a súkromnými investormi, pokiaľ realizácia investície je transparentná a ekonomicky výhodná.

Podporujeme všetkých, ktorí to s prípravou našej kandidatúry do olympiády myslia vážne a úprimne v celospoločenskom záujme Slovenskej republiky a jej rozvoja. Opakovane ponúkame kompetentným aktívnu pomoc našich odborníkov.

 

 

           Ľubomír Luhový                                                         Milan Urbáni

predseda profesného klubu športu                                         predseda

    Strana moderného Slovenska                              Strana moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Čakacie doby

                           Chceme zdravotníctvo bez čakania.

 

Profesný klub zdravotníctva Strany moderného Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2014 zaoberal postavením pacienta v systéme zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Konštatoval, že najhoršie z tohto systému vychádza občan – pacient. Zdravotné poisťovne majú pokryté všetky svoje náklady s primeraným ziskom, trochu horšie sú na tom poskytovatelia, ktorí nemajú všetky svoje náklady na zdravotnícke výkony zaplatené, veľakrát sú závislí od ľubovôle zdravotných poisťovní a nemôžu slobodne, podľa potreby pacienta manažovať svoje aktivity. V posledných rokoch plakanie zdravotníkov za vyššie platy, nepokladáme v mnohých prípadoch za opodstatnené. Očakávali by sme, miesto boja za platy, aktivity za vylepšenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Najhoršie z tohto reťazca vychádza pacient, ktorý je odkázaný na milosť a nemilosť zdravotných poisťovní a poskytovateľov. Najväčšou tragédiou je, že z peňazí občanov – pacientov  žijú kráľovsky zdravotné poisťovne a celkom dobre aj pracovníci v zdravotníctve. Občan, ktorý si všetky tieto služby predplatil a predpláca, musí znova platiť rôzne poplatky lekárov, doplácať na lieky, čakať na vyšetrenia nezmyselne dlho, niekedy až mesiace a keď je konečne vyšetrený a zdiagnostikovaný v prípade potreby operačného zákroku, si naň musí počkať týždne, mesiace aj roky. Mnohí z týchto občanov – pacientov sa vyšetrenia, operácie ani nedožijú. Systém prednostného vyšetrenia za poplatok je arogantný a neakceptovateľný a treba ho okamžite zrušiť. Na Slovensku máme dostatočné kapacity v zdravotníckych zariadeniach ako aj personálu, aby každý kto potrebuje zdravotnícku službu, ju dostal včas, bez zbytočného odkladu, ktorý má mnohokrát negatívny dopad na jeho zdravie a ďalšiu kvalitu života.

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska má pripravený systém, v ktorom bude na prvom mieste občan – pacient platiteľ do zdravotného poistenia a do daňového systému z ktorého odvádza štát za svojich povinných poistencov a tento občan aj musí rozhodovať. On si vyberie poisťovňu, ktorá s ním uzavrie konkrétnu zmluvu, v ktorej bude explicitne definované, na ktoré služby má nárok. Ak by zdravotné poisťovne našli odvahu a zaviedli pripoistenie a doplnkové poistenie po určení rozsahu štátom, občan by sa mohol rozhodnúť a zmluvne dojednať s poisťovňou obchodno  právny vzťah na ďalšie hradené služby. V tomto systéme, by občan rozhodoval do ktorého zdravotníckeho zariadenia pôjde a zdravotná poisťovňa len skontroluje nutnosť a efektívnosť poskytovanej služby a zaplatí za ňu poskytovateľovi. Tým by sa vytvoril systém, v ktorom by si pacienta poskytovatelia vážili, boli k nemu slušní a úslužní a veríme, že k takýmto poskytovateľom, by boli pacienti slušní a spokojní.                                                                                                

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska je pripravený na odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými v systéme zdravotná poisťovňa – poskytovateľ – pacient. V zdravotníctve pracuje veľa slušných, odborne vyspelých ľudí na každej úrovni, chvalabohu je ich väčšina, ale systém je zlý a preto ho treba zmeniť, nahradiť novým, lepším systémom. Občania si to zaslúžia.

 

 

                                                                                           Milan Urbáni         

                                                                                       zdravotnícky klub

                                                                               Strany moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014 

Rozvoj videika

Ide skutočne o rozvoj vidieka ?

 

 

 

Strana moderného Slovenska má vo svojom programe vrátiť život na obce a rozvíjať aktivity v poľnohospodárstve. Preto nemôžeme súhlasiť s novým systémom, v ktorom sa presúvajú finančné prostriedky z druhého piliera v programe rozvoja vidieka do prvého piliera „ Európa 2014-2020 “. Tento nový systém prerozdeľovania spôsobí nedostatok financií pre obce a poľnohospodárov. Zvýhodní len isté „ záujmové skupiny “.

Strana moderného Slovenska pripravuje novú, modernú koncepciu smerovania pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.

 

O našich krokoch budeme občanov systematicky informovať.

 

 

     Pôdohospodársky klub                                                ústredný tajomník                                        

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

                                                                                              Andrej Sliacky

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2014

 

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.