logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Proti cenzúre

           Protest proti diskriminácii a cenzúre na Slovensku.

 

 

 

Strana moderného Slovenska ostro protestuje proti mediálnej diskriminácii niektorých politických subjektov vrátane našej strany pred voľbami do Európskeho parlamentu, tak vo verejnoprávnych ako aj v súkromných médiách. Jedná sa účelovú cenzúru, ktorá pripomína obdobie najtvrdšieho komunizmu, kedy sa potláčali iné názory.          ( Účelové zoskupenia v reláciách TA3, vo verejnoprávnej televízii ako aj v printových médiách, atď..)

      Mali by sme si zobrať príklad z Českej republiky, kde médiá dávajú dostatočný priestor všetkým politickým stranám, združeniam a organizáciám a tým poskytujú občanovi objektívnejšiu informáciu a širšiu možnosť výberu.

      Cieľom Strany moderného Slovenska je zobrať moc politikom a dať väčšiu rozhodovaciu možnosť vo vážnych otázkach občanom formou elektronického referenda cez sms a internet.

      Strana moderného Slovenska vyzýva všetky politické subjekty, ktoré zdieľajú náš  názor o podporu a ostrý protest. O našom proteste informujeme aj Ústrednú volebnú komisiu.

 

          ústredný tajomník                                                         predseda strany                                                                                                          

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

            Andrej Sliacky                                                                Milan Urbáni

 

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2014

Čakacie doby

                           Chceme zdravotníctvo bez čakania.

 

Profesný klub zdravotníctva Strany moderného Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2014 zaoberal postavením pacienta v systéme zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Konštatoval, že najhoršie z tohto systému vychádza občan – pacient. Zdravotné poisťovne majú pokryté všetky svoje náklady s primeraným ziskom, trochu horšie sú na tom poskytovatelia, ktorí nemajú všetky svoje náklady na zdravotnícke výkony zaplatené, veľakrát sú závislí od ľubovôle zdravotných poisťovní a nemôžu slobodne, podľa potreby pacienta manažovať svoje aktivity. V posledných rokoch plakanie zdravotníkov za vyššie platy, nepokladáme v mnohých prípadoch za opodstatnené. Očakávali by sme, miesto boja za platy, aktivity za vylepšenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Najhoršie z tohto reťazca vychádza pacient, ktorý je odkázaný na milosť a nemilosť zdravotných poisťovní a poskytovateľov. Najväčšou tragédiou je, že z peňazí občanov – pacientov  žijú kráľovsky zdravotné poisťovne a celkom dobre aj pracovníci v zdravotníctve. Občan, ktorý si všetky tieto služby predplatil a predpláca, musí znova platiť rôzne poplatky lekárov, doplácať na lieky, čakať na vyšetrenia nezmyselne dlho, niekedy až mesiace a keď je konečne vyšetrený a zdiagnostikovaný v prípade potreby operačného zákroku, si naň musí počkať týždne, mesiace aj roky. Mnohí z týchto občanov – pacientov sa vyšetrenia, operácie ani nedožijú. Systém prednostného vyšetrenia za poplatok je arogantný a neakceptovateľný a treba ho okamžite zrušiť. Na Slovensku máme dostatočné kapacity v zdravotníckych zariadeniach ako aj personálu, aby každý kto potrebuje zdravotnícku službu, ju dostal včas, bez zbytočného odkladu, ktorý má mnohokrát negatívny dopad na jeho zdravie a ďalšiu kvalitu života.

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska má pripravený systém, v ktorom bude na prvom mieste občan – pacient platiteľ do zdravotného poistenia a do daňového systému z ktorého odvádza štát za svojich povinných poistencov a tento občan aj musí rozhodovať. On si vyberie poisťovňu, ktorá s ním uzavrie konkrétnu zmluvu, v ktorej bude explicitne definované, na ktoré služby má nárok. Ak by zdravotné poisťovne našli odvahu a zaviedli pripoistenie a doplnkové poistenie po určení rozsahu štátom, občan by sa mohol rozhodnúť a zmluvne dojednať s poisťovňou obchodno  právny vzťah na ďalšie hradené služby. V tomto systéme, by občan rozhodoval do ktorého zdravotníckeho zariadenia pôjde a zdravotná poisťovňa len skontroluje nutnosť a efektívnosť poskytovanej služby a zaplatí za ňu poskytovateľovi. Tým by sa vytvoril systém, v ktorom by si pacienta poskytovatelia vážili, boli k nemu slušní a úslužní a veríme, že k takýmto poskytovateľom, by boli pacienti slušní a spokojní.                                                                                                

Zdravotnícky klub Strany moderného Slovenska je pripravený na odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými v systéme zdravotná poisťovňa – poskytovateľ – pacient. V zdravotníctve pracuje veľa slušných, odborne vyspelých ľudí na každej úrovni, chvalabohu je ich väčšina, ale systém je zlý a preto ho treba zmeniť, nahradiť novým, lepším systémom. Občania si to zaslúžia.

 

 

                                                                                           Milan Urbáni         

                                                                                       zdravotnícky klub

                                                                               Strany moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014 

Rozvoj videika

Ide skutočne o rozvoj vidieka ?

 

 

 

Strana moderného Slovenska má vo svojom programe vrátiť život na obce a rozvíjať aktivity v poľnohospodárstve. Preto nemôžeme súhlasiť s novým systémom, v ktorom sa presúvajú finančné prostriedky z druhého piliera v programe rozvoja vidieka do prvého piliera „ Európa 2014-2020 “. Tento nový systém prerozdeľovania spôsobí nedostatok financií pre obce a poľnohospodárov. Zvýhodní len isté „ záujmové skupiny “.

Strana moderného Slovenska pripravuje novú, modernú koncepciu smerovania pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.

 

O našich krokoch budeme občanov systematicky informovať.

 

 

     Pôdohospodársky klub                                                ústredný tajomník                                        

Strany moderného Slovenska                                      Strany moderného Slovenska

                                                                                              Andrej Sliacky

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2014

 

Olympiada

                          Kedy začnú byť Slováci hrdí na Slovensko.

 

 

Po dlhom čase sa Slovensko môže zviditeľniť na celosvetovej scéne pri kandidatúre na usporiadanie Olympijských hier spolu s Poľskom a tak isto ako sme v roku 2013 podporili túto kandidatúru, nestačíme sa čudovať, že začínajú malí Slováčikovia, ktorí pravdepodobne v živote ani nič nespravili, nevybudovali, škrekľavým tónom bojovať proti všetkému, čo zveľadí Slovensko a zviditeľní ho vo svete. A začínajú všemožne bojovať proti našej kandidatúre. Profesný klub športu Strany moderného Slovenska je za kandidatúru Slovenska na usporiadanie zimných Olympijských hier a všetkými prostriedkami ju bude podporovať. Naša strana preferuje spoločnosť pre občanov, v ktorej sa budú môcť občania vyjadriť ku závažným otázkam v štáte cez finančne nenáročné  elektronické referendum, cez sms, alebo internet, ktoré sa dať zrealizovať vo veľmi krátkom časovom období. Keby sme tento model referenda mali už na Slovensku zabehnutý, nemuseli by kritici v novinách písať o lokálnom prieskume verejnej mienky v okolí Liptova a Tatier, ale mohli by sa ho zúčastniť všetci občania celej Slovenskej republiky a veríme, že ich názor k usporiadaniu Olympijských hier by bol kladný. Operovať argumentmi o poškodzovaní životného prostredia a útočenia na investorov, či štátu, alebo súkromného sektoru, pokladáme len za vylievanie zlosti neschopných, závistlivých Slováčikov. Znovu opakujeme, ak je olympiáda dobre pripravená, transparentne manažovaná, tak môže priniesť aj finančný zisk pre našu republiku a zostanú po nej aj trvalé hodnoty vo forme infraštruktúry, ktorú bude treba pri usporiadaní olympiáda vybudovať. Radi by sme odkázali tým, čo hovoria o olympijskom šialenstve, poškodzovaní prírody a ziskoch súkromných firiem, nech sa idú pozrieť na ohavné panely, alebo  vrtule ležiace na hektároch úrodnej pôdy, prinášajúce veľké zisky len niekoľkým ľuďom na Slovensku. Myslíme si, malí Slováčikova, že potrebná výstavba infraštruktúry pri olympiáde, by bola estetickejšia a efektívnejšia. Strana moderného Slovenska nerobí rozdiely medzi štátnymi a súkromnými investormi, pokiaľ realizácia investície je transparentná a ekonomicky výhodná.

Podporujeme všetkých, ktorí to s prípravou našej kandidatúry do olympiády myslia vážne a úprimne v celospoločenskom záujme Slovenskej republiky a jej rozvoja. Opakovane ponúkame kompetentným aktívnu pomoc našich odborníkov.

 

 

           Ľubomír Luhový                                                         Milan Urbáni

predseda profesného klubu športu                                         predseda

    Strana moderného Slovenska                              Strana moderného Slovenska

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Výpovede zdravotných sestier

Situácia v zdravotníctve -výpovede zdravotných sestier

Zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) sa dňa 14.1.2016 zaoberal situáciou v slovenskom zdravotníctve a konštatuje, že za posledných 20 rokov nastali v zdravotníctve aj vysoko kvalitné zmeny, z ktorých profituje pacient. Zmeny nastali najmä vo zvýšení odbornej úrovne všetkého personálu pracujúceho v zdravotníctve, technicko-prístrojové vybavenie je na solídnej svetovej úrovni a postupne sa zavádzajú aj najsofistikovanejšie diagnosticko-liečebné metódy. Slovenský pacient má prístup k širokej škále moderných liekov. Mnohé pracoviská už spĺňajú prísne kritéria moderného zdravotníckeho zariadenia. Dalo by sa vymenovať ešte množstvo pozitívnych vecí, ktoré boli v zdravotníctve realizované. Samozrejme slovenské zdravotníctvo má aj množstvo nedoriešených vecí, ktoré bude treba postupne realizovať a je to hlavne v oblasti vzťahu pacient- zdravotná poisťovňa, ekonomické zabezpečenie poskytovaných zdravotníckych služieb, odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, programované investičné zabezpečenie, a nie v poslednej miere aj racionalizačné opatrenia. Nedostatok financií v zdravotníctve a narastanie dlhov sa v posledných rokoch prejavil aj vo výške finančného odmeňovania pracovníkov v zdravotníctve. Viedlo to v poslednom období aj k nespokojnosti z výškou odmeňovania zdravotných sestier, ktoré sa začali organizovať a podávať na svojich pracoviskách hromadné výpovede. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA ( SMS) si vysoko váži prácu všetkých pracovníkov v zdravotníctve  a tak isto aj  prácu sestier, bez ktorej by sa nedala zabezpečiť komplexná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Vzdelanie a odborné zameranie sestier bude treba prehodnotiť a možno vrátiť sa k systému stredných zdravotníckych škôl, ktoré produkovali kvalitné a všestranne kvalifikované zdravotné sestry. Vysokoškolské vzdelanie požadovať od zdravotných sestier, ak si ich zaradenie takéto vzdelanie vyžaduje.

Neodcudzujeme, že zdravotné sestry použili aj formu protestu na prejavenie svojej nespokojnosti. Žijeme v demokratickom svete a majú na to nárok, ale podávanie hromadných výpovedí nepokladáme za správne rozhodnutie ako vo vzťahu k svojej profesionálnej etike, tak i k zdraviu pacientov, ktorí ich starostlivosť nutne potrebujú. Vyzývame vedenie sesterských organizácií, ako i samotné sestry aby prehodnotili svoj postoj, stiahli svoje výpovede, vrátili sa do zamestnania a neohrozovali poskytovanie zdravotníckych služieb v našich zariadeniach. Verejne vám sľubujeme svojimi osobami, a vyzývame aj ostatných politikov ako i ministerstvo zdravotníctva, aby sme si sadli spolu s vami za okrúhly stôl a hľadali východiská k spokojnosti každého. Vašu situáciu nezľahčujeme, berieme ju vážne, len nesúhlasíme so spôsobom ako ju momentálne riešite. Poďme spolu hľadať riešenie.

Za zdravotnícky klub STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS):

MUDr. Milan Urbáni, CSc, MPH.

PharmDr. Milan Lopašovský

14.1.2016

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.